OFE najlepiej pomnażają oszczędności emerytalne

Mój plan emerytalny

W ciągu ostatnich czterech lat OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 9,87%, uzyskując wyniki lepsze od bankowych depozytów, różnych form funduszy oraz waloryzacji konta i subkonta w ZUS. Fundusze emerytalne pozwalają również najtaniej lokować kapitał na rynku akcji – wynika z raportu Analiz Online.

#AnalizyOnline: w ciągu ostatnich czterech lat #OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 9,87% #emerytury #oszczędności @AnalizyOnline @_IGTE

OFE wypracowały wyższą stopę zwrotu niż typowo komercyjne formy oszczędzania. Poradziły sobie lepiej nie tylko od produktów o wysokim profilu bezpieczeństwa (fundusze gotówkowe i pieniężne o uniwersalnej strategii), ale także od funduszy mieszanych (stabilnego wzrostu, zrównoważone) oraz czysto akcyjnych.

Analiza obejmuje okres od lutego 2014 roku, czyli od chwili umorzenia części dłużnej portfela OFE, do stycznia br. W zestawieniu porównano średnie stopy zwrotu różnych grup funduszy inwestycyjnych, oprocentowanie depozytów oraz wskaźniki giełdowe, inflacji i waloryzacji składek w ZUS. Ocena wyników została oparta na wewnętrznej stopie zwrotu (IRR), która uwzględnia charakterystyczne dla oszczędzania w OFE regularne wpłaty. W symulacji wyników różnych form oszczędzania uwzględnione zostały odpowiednie średnie opłaty manipulacyjne.

– Analiza wyraźnie pokazuje, że inwestowanie na rynku kapitałowym, przy odpowiednim składzie portfela, może być kluczem do efektywnego pomnażania oszczędności. Te fakty wydają się bardzo istotne dla trwającej debaty społecznej nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) poszczególnych form oszczędzania

bez opłat

manipulacyjnych

z opłatami

manipulacyjnymi

OFE

10,76%

9,87%

fundusze akcji polskich

7,13%

5,26%

fundusze stabilnego wzrostu

2,88%

1,53%

fundusze zrównoważone

5,26%

3,40%

fundusze dłużne uniwersalne

1,93%

1,39%

fundusze gotówkowe i pieniężne

1,96%

1,88%

waloryzacja

5,70%

5,70%

inflacja

0,96%

0,96%

depozyty

1,62%

1,62%

WIG20TR

10,64%

10,64%

WIG20

8,08%

8,08%

WIG

11,02%

11,02%

subkonto ZUS

3,50%

3,50%

Dane za okres luty 2014 – styczeń 2018

W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych i zdecydowanej poprawy koniunktury na warszawskim parkiecie od połowy 2016 roku, osiągnięcie przez OFE stóp zwrotu wyższych od wyników produktów o niskim profilu ryzyka, czy też oprocentowania depozytów bankowych dla klientów indywidualnych, nie jest zaskoczeniem.

Interesujące wnioski płyną z zestawienia wyników OFE z rezultatami wypracowanymi przez zarządzających funduszami, których aktywa, podobnie jak w przypadku funduszy emerytalnych, lokowane są w akcjach polskich spółek. Wypracowane przez OFE wyniki przedstawiają się korzystniej także w zestawieniu z waloryzacją środków, jakiej podlegają składki gromadzone w ramach konta i subkonta ZUS.

Przy założeniu regularnych wpłat równych wartości składki odprowadzanej do OFE dla przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce wartość kapitału zgromadzonego na hipotetycznym rachunku w otwartym funduszu emerytalnym jest o 638 zł wyższa, niż uśredniony wynik w grupie akcji polskich o uniwersalnej strategii. Na korzyść OFE w analizie stóp zwrotu netto oddziałuje poziom kosztów, którymi obciążane są przekazywane składki. Niższa jest bowiem zarówno opłata manipulacyjna (pobierana przy wpłacie środków), jak i opłata za zarządzanie.

Stopy zwrotu OFE

Stopy zwrotu OFE wypadły także lepiej od indeksu największych i najbardziej płynnych spółek w ujęciu wartościowym – WIG20. Słabiej prezentują się natomiast na tle indeksów WIG20TR oraz szerokiego rynku WIG – agregującego również spółki o średniej kapitalizacji, w przypadku których wzrosty ich notowań na giełdzie były odczuwalnie wyższe. Powodem jest również to, że w 2017 roku bardzo silne były spółki największe, więc bardzo wysoki wynik z indeksu tych spółek nie może być zaskoczeniem.

Korzyści wynikające z regularnego oszczędzania (wypracowany zysk w PLN)

OFE

1308

fundusze akcji polskich

669

fundusze stabilnego wzrostu

188

fundusze zrównoważone

426

fundusze dłużne uniwersalne

171

fundusze gotówkowe i pieniężne

232

waloryzacja

728

inflacja

118

depozyty

200

WIG20TR

1419

WIG20

1054

WIG

1474

subkonto ZUS

439

Wpłacony kapitał 6021 zł, dane za okres luty 2014 – styczeń 2018

Raport zawiera także prognozę dalszego przyrostu kapitału dla okresów 5, 10 i 15 lat. W zestawieniu przodują fundusze emerytalne, których przewaga nad innymi formami oszczędzania rośnie z długością badanego okresu. Celem uproszczonej symulacji, zakładającej kapitał początkowy zgromadzony w analizowanym okresie (luty 2014 – styczeń 2018), brak dodatkowych wpłat oraz utrzymanie IRR, jest zilustrowanie m.in. tego, jak dużą rolę w pomnażaniu kapitału odgrywa efektywność kosztowa i inwestycyjna danej formy oszczędzania.

Symulacja korzyści z różnych form oszczędzania po upływie lat (w PLN)

5

10

15

OFE

12216

20363

33942

fundusze akcji polskich

9440

13319

18793

fundusze stabilnego wzrostu

7158

8251

9511

fundusze zrównoważone

8331

10764

13907

fundusze dłużne uniwersalne

6813

7496

8247

fundusze gotówkowe i pieniężne

6890

7592

8366

waloryzacja

8905

11748

15499

inflacja

6439

6753

7083

depozyty

6743

7309

7921

WIG20TR

12336

20454

33915

WIG20

10434

15388

22695

WIG

12644

21329

35979

subkonto ZUS

7672

9111

10821

– PPK mają podnieść stopę zastąpienia przyszłych emerytów. Aby wzrost tej stopy był jak największy, potrzebna będzie konkurencja pomiędzy podmiotami zarządzającymi oszczędnościami. Dołączenie do nich PTE, podmiotów osiągających najlepsze wyniki przy najniższych kosztach, może poprawić efektywność całego programu – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Raport „Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania” został przygotowany przez Analizy Online dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Pobrać można go tutaj.

Źródło: Informacja prasowa IGTE

Udostępnij artykuł: