Ogłoszono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Finanse i gospodarka

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2015 r. w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu bieżącego roku. Całość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursów w 2015 r. to około 7,5 miliarda złotych.  Największym beneficjentem będzie sektor przedsiębiorstw, choć o dotacje będą się mogły także starać takie podmioty jak jednostki naukowe, klastry lub instytucje otoczenia biznesu.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2015 r. w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu bieżącego roku. Całość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursów w 2015 r. to około 7,5 miliarda złotych.  Największym beneficjentem będzie sektor przedsiębiorstw, choć o dotacje będą się mogły także starać takie podmioty jak jednostki naukowe, klastry lub instytucje otoczenia biznesu.

Wśród instytucji zaangażowanych w rozdysponowanie pieniędzy ze wspomnianego programu należy wskazać: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Najszybciej ogłoszonym konkursem (rozpoczęcie naboru w dniu 4 maja 2015 r.), dysponujący jednocześnie największym budżetem w 2015 r. będzie Poddziałanie 1.1.1 przeznaczone dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy będą mogli realizować projekty dotyczące tzw. badań przemysłowych i prac rozwojowych. Alokacja środków wyniesie aż 1 miliard 600 milionów PLN. Istnieje także możliwość ubiegania się o dotacje badawczo - rozwojowe przez duże firmy mogące składać wnioski w IV kwartale 2015 r. W zakresie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa będą mogły realizować również projekty związane z wytworzenie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej (wnioski będą przyjmowane od 7 maja).

W 2015 r. będzie można również ubiegać się o  dotacje przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne, najpopularniejsze wśród przedsiębiorstw pragnących uzyskać wsparcie w zakresie innowacyjnego sprzętu lub wyposażenia mającego na celu innowacyjny rozwój oferty produktowej. Na wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeznaczono kwotę 500 mln złotych. W IV kwartale 2015 r. rozpocznie się także nabór w ramach Poddziałania "Kredyt na innowacje technologiczne, będącego kontynuacją działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ponad 300 mln zł).

Pozostałe osie priorytetowe  będą dotyczyć: proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, finansowania innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, rozwoju nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, działań związanych z prawem ochrony własności przemysłowej. Zatem wyraźnie widać, że w nowym okresie programowania premiowane są rozwiązania oparte o własne prace badawczo-rozwojowe, skierowane na zwiększanie rozwoju technologicznego i innowacji.

Kluczowym aspektem decydującym o przyznaniu dofinansowania jest jego nowatorskość. Jednak ważne jest też, aby wykonalność projektu nie odbiegała od rzeczywistości. - Wykonalność projektu jest równie ważna jak jego nowatorskość. Pracując nad innowacyjnością projektu warto również pamiętać, że podstawowym celem powinno być wprowadzenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu na rynek. Wniosek powinien podkreślać, że nasza oferta po realizacji inwestycji będzie miała realne szanse na zaistnienie na rynku międzynarodowym - mówi Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. - Warto więc pod tym kątem dokonać samodzielnych badań marketingowych, aby realnie określić konkurencyjność naszego produktu -dodaje.

Z doświadczenia wynika, że przygotowanie dobrego wniosku o dofinansowanie wymaga kilku miesięcy ciężkiej pracy. W związku z tym już teraz warto rozpocząć zbieranie informacji i tworzenia właściwego "środowiska" dla przedstawienia planowanego przedsięwzięcia w najbardziej skuteczny sposób.

Źródło: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Udostępnij artykuł: