Ogromne kwoty zamrożone w polskim i światowym sektorze przemysłowym

Finanse i gospodarka

.Nowe badania rynku przeprowadzone przez SFS wykazały, że w polskim przemyśle wytwórczym zamrożonych jest blisko 69 miliardów złotych Do zamrożenia kapitału najczęściej dochodzi poprzez dokonywanie zaku-pów maszyn i wyposażenia za gotówkę, co w konsekwencji może prowa-dzić do ograniczenia płynności finansowej

.Nowe badania rynku przeprowadzone przez SFS wykazały, że w polskim przemyśle wytwórczym zamrożonych jest blisko 69 miliardów złotych Do zamrożenia kapitału najczęściej dochodzi poprzez dokonywanie zaku-pów maszyn i wyposażenia za gotówkę, co w konsekwencji może prowa-dzić do ograniczenia płynności finansowej

  • Zamrożony kapitał ogranicza rozwój biznesu i negatywnie wpływa na kon-kurencyjność
  • Nowoczesne strategie finansowania maszyn i wyposażenia pozwalają na zwiększenie kapitału pracującego
  • Uwolnione środki mogą być wykorzystane do realizacji innych potrzeb biznesowych

Nowe badania Siemens Financial Services (SFS) wykazały, że gotówkowe zakupy maszyn i wyposażenia powodują znaczne obniżenie płynności finansowej w przemyśle wytwórczym. Szacuje się, że w Polsce w latach 2014-2018 wysokość zamrożonego w ten sposób kapitału może wynieść nawet 69 mld PLN, czyli 0.47% PKB. Znaczące środki są  zamrożone również w sektorach produkcji przemysłowej pozo-stałych rynków krajów rozwijających się: 115.6 mld PLN w Turcji (0.53% PKB), 175.4 mld PLN w  Rosji (0.37% PKB) oraz 5702 mld PLN w Chinach (2% PKB). W tym samym okresie w Europie Zachodniej w przemyśle wytwórczym będzie zablokowane 116 mld PLN we Francji (0.30% PKB) i 244.4 mld PLN w Niemczech (0.44% PKB).

Zamrożony kapitał nie może być wykorzystany do realizacji innych potrzeb biznesowych, takich jak prace rozwojowe nad nowymi produktami, inicjatywy sprzedażowe, czy zwiększenie produkcji w odpowiedzi na skoki popytu. W konsekwencji konkurencyjność firm maleje i rosną koszty utraconych możliwości. Wielkość zamrożonych środków to w przybliżeniu 0.75% całkowitych obrotów w przemyśle. Przy założeniu, że światowa marża zysku netto równa się średnio 10-11%, można przyjąć, że wysokość zamrożonego kapitału to równowartość nawet 7% całkowitych rocznych zysków.

Strategie finansowania aktywów, w szczególności wykorzystujące leasing i wynajem, stają się coraz popularniejszymi metodami uwalniania środków zamrożonych w gotówkowych zakupach sprzętu. Rozłożenie wydatków kapitałowych na określony okres finansowania pozwala obniżyć koszty ponoszone jednorazowo na początku inwestycji i ułatwia pokrywanie bieżących kosztów operacyjnych danego przedsiębiorstwa.

W ten sposób dostęp do najnowszych technologii uzyskuje się bez konieczności wykorzystywania dużych nakładów finansowych bądź tradycyjnych linii kredytowych. Zaoszczędzony kapitał może być przeznaczony na finansowanie innych krótkoterminowych aktywności biznesowych. Ponadto, raty leasingowe mogą pokrywać nie tylko koszt sprzętu, a również koszty instalacji, utrzymania, serwisowania bądź modernizacji.

"Aby rozszerzać zakres działalności oraz pozostawać konkurencyjnym w trudnych warunkach rynkowych, przedsiębiorstwa przemysłowe muszą modernizować istniejące wyposażenie oraz nabywać nowy sprzęt i technologie", mówi Tomasz Kukulski, Dyrektor Zarządzający Siemens Finance Polska. "Inwestycje muszą jednak być realizowane w sposób efektywny ekonomicznie, czyli z wykorzystaniem nowoczesnych strategii finansowania aktywów. Pozwala to na zaoszczędzenie cennego kapitału, a także zwiększenie elastyczności finansowej."

Wyniki wyżej przytoczonych badań oparto na danych szacunkowych dotyczących wydatków na wyposażenie w przedsiębiorstwach przemysłowych w latach 2014-2018. Analizą objęto dziesięć krajów:  Chiny, Francję, Niemcy, Indie, Polskę, Rosję, Hiszpanię, Turcję, Wielką Brytanię oraz USA. Wyniki odzwierciedlają tylko odsetek wyposażenia, dla którego leasing jest odpowiednią metodą finansowania. W oparciu o dane związków leasingowych w poszczególnych krajach, w badaniu uwzględniono także wydatki inwestycyjne  realizowane już przy użyciu leasingu.

Źródło: Siemens AG

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: