Opinia BCC do projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Polecamy

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

W ub. piątek, 24 lipca br. prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz przedstawiła Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wczoraj, projekt ustawy skierowany został do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu oraz do organizacji samorządowych celem wyrażenia przez nie opinii. Wcześniej, projekt był przedmiotem konsultacji publicznych, w ramach których został on zaopiniowany m.in. przez Business Centre Club.

BCC wyraził pozytywną opinię o projekcie, wskazując jednak na kilka kwestii. BCC zwracało uwagę m.in. na nieprecyzyjność użytych w projekcie sformułowań, różnice między brzmieniem projektowanych zmian a brzmieniem dyrektywy 2011/7/UE, co uznać można za błędną jej implementację, a także na brak przepisów przejściowych.

Przedstawiając projektu ustawy Sejmowi, Prezes Rady Ministrów odniosła się do przeprowadzonych konsultacji społecznych, wskazując że ogólna ocena projektu była pozytywna a szereg rozwiązań spotkało się z aprobatą oceniających podmiotów. W zgłaszanych do projektu uwagach powtarzał się postulat wprowadzenia przepisów przejściowych, co zostało uwzględnione na dalszym etapie prac. Do projektu ustawy dodano postanowienie zgodnie z którym, do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Nieprzyjęty został postulat wyłączenia stosowania pułapu odsetek maksymalnych za opóźnienia w transakcjach handlowych, z uwagi na fakt, że jego realizacja podważałaby ochronną rolę odsetek maksymalnych. Nie przyjęto również wniosku o wprowadzenie rozwiązania polegającego na tym, że do zawartych już umów miałyby mieć nadal zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy dotyczące odsetek. Rozwiązanie takie uznano za niecelowe, jako utrzymujące w obrocie dwa reżimy odsetek maksymalnych. Nie zostały uznane także zastrzeżenia instytucji finansowych odnośnie obniżenia współczynników stopy ustawowej za opóźnienie o jeden punkt procentowy w stosunku do pierwotnej wersji projektu.

Tomasz Chilarski
ekspert ds. upadłości, restrukturyzacji i prawa spółek
Business Centre Club

Udostępnij artykuł: