Opinie: Wszystko o wartości wszystko o więzi

NBS 2016/02

Banki spółdzielcze i samorządy realizują zadania, które kształtują ład społeczno- -gospodarczy i przyczyniają się do budowania dobrobytu społecznego. W drodze do osiągnięcia tego celu mają ze sobą wiele wspólnego. To, co je na pewno ze sobą łączy, to funkcjonowanie oparte na zaufaniu społecznym. Kapitał wartości i więzi mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej.

Banki spółdzielcze i samorządy realizują zadania, które kształtują ład społeczno- -gospodarczy i przyczyniają się do budowania dobrobytu społecznego. W drodze do osiągnięcia tego celu mają ze sobą wiele wspólnego. To, co je na pewno ze sobą łączy, to funkcjonowanie oparte na zaufaniu społecznym. Kapitał wartości i więzi mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej.

Dorota Zielińska

Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie swoich kompetencji kształtują lokalny rynek. Co do zasady, powinny go wspierać i dążyć do jego rozwoju. Inwestycje w poprawę warunków prowadzenia działalności przynoszą wymierne efekty w postaci wzrostu aktywności przedsiębiorstw, które utrzymują i tworzą nowe miejsca pracy. W perspektywie wzrastają przychody z podatków i zmniejszają się koszty socjalne. Zrównoważony budżet wymaga, aby polityka socjalna była finansowana na równi z inicjatywami lokalnymi.

nbs.2016.02.foto.031.a.267xDorota Zielińska

Doradca burmistrza Góry Kalwarii w zakresie strategii promocyjnej kampanii wyborczej w 2014 r. Obecnie odpowiada za politykę informacyjną oraz kontakty z mediami w samorządzie gminy Góra Kalwaria. Koordynator działań z zakresu CSR oraz PR w mediach społecznościowych. Reprezentant gminy w pracach Rady Programowej forum "Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2015". Prowadzi badania naukowe w obszarze strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych w zakresie konwergencji wielokanałowych usług i produktów bankowych

 

Rozwiązania wzmacniające kondycję przedsiębiorstw wpływają na atrakcyjność regionu w oczach mieszkańców i zapobiegają ich odpływowi. Bezrobocie jest jednym z trzech głównych powodów wyludniania się miast. Badania pokazują, że ze względu na pracę, miejsce zamieszkania zmieniła prawie 1/4 badanych. Często główne motywacje migracyjne Polaków występują ze sobą w korelacji i dotyczą w podobnym stopniu pracy, co uwarunkowań związanych ze zwiększającymi się potrzebami lokalowymi, wynikającymi np. z założenia lub powiększenia rodziny. Odpływanie ludności jest w ostatnich latach bolączką wielu małych miejscowości, które tracą mieszkańców na korzyść dużych ośrodków, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Tam, gdzie warunki prowadzenia biznesu są korzystne, a praca jest bardziej dostępna, problemy związane z migracją wewnętrzną ludności są mniej odczuwalne. Poza tym dodatkowe źródła przychodu wynikające ze wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców są dla samorządu podstawą do realizowania nowych zadań, które poprawiają sytuację społeczno- -ekonomiczną lokalnej społeczności. Infrastruktura i edukacja to tylko dwa obszary, które zyskują zastrzyk nowych środków, dzięki rozwojowi dobrego klimatu dla przedsiębiorców. Na jego tworzenie składa się ogół warunków do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Istotne w realizacji tej misji jest odpowiednie podejście, a przede wszystkim zrozumienie mechanizmów, którymi rządzi się rynek. Sprawczość samorządu w tym obszarze zakłada inwestycje nie tylko w kapitał materialny, ale również w wiedzę i ludzi. To wykorzystywanie indywidualnego potencjału, którym dysponuje samorząd, umiejętne pokonywanie barier i wykorzystywanie wzajemnych zależności. Umiejętność współpracy i budowania więzi, które przysłużą się wspólnemu celowi, jakim jest budowanie dobrobytu społecznego to kompetencje, które mogą stanowić o sile danego regionu w perspektywie długoterminowej.

W poszukiwaniu wartości

Podczas omawiania zagadnień związanych z budowaniem przewagi konkurencyjnej regionu mówi się o tzw. poszukiwaniu wartości dodanej. Wartości, która byłaby wyróżnikiem np. gminy na tle innych i stanowiła siłę przyciągającą biznes, społeczników i ideowców, którzy lokowaliby swój potencjał i realizowali pomysły w tym, a nie innym miejscu. Poszukuje się koncepcji i wskazówek, które pomogą samorządom budować tę wartość dodaną. Pytanie tylko... dodaną do czego? Wiara w to, że można mnożyć kapitał przez zerowy wkład własny jest z góry skazana na porażkę. Wartość powinna występować jako fundament, na którym budowane jest znaczenie regionu. Wartość przede wszystkim, zamiast wartości dodanej. Występująca jako nawyk, a nie zdarzenie, stanowi zbiór cech, które wyróżniają dany podmiot na tle innych. Określa samorząd wewnętrznie oraz osadza go w relacji z otoczeniem i determinuje jakościowe preferencje klientów i partnerów, którzy na tej podstawie nadają mu prymat w ocenie. Wartość, której przedsiębiorca jest świadom, czyli np. racjonalność działań, wsparcie, terminowość i szybkość, doradztwo i rozpoznawalność marki gminy - to kapitał samorządu. Indywidualne oczekiwania lokalnego biznesu wobec samorządu w zakresie tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego definiowane mogą być w procesie komunikacji, monitoringu rynku, badań marketingowych, jak również w trakcie dyskusji z lokalnym bankiem. Dla banków partnerem transakcji rynkowej jest przedsiębiorca. Ten sam, który ocenia potencjał gminy, w której zamierza ulokować biznes. Przedsiębiorca, który wartościuje gminę i klasyfikuje ją przez pryzmat czynników ekonomicznych, ale również sympatii i zaufania. Dojrzałość samorządu oceniać należy zatem, poprzez umiejętność tworzenia bezpiecznych i stabilnych warunków funkcjonowania na lokalnym rynku, chęć niesienia pomocy, nie tylko materialnej i dzielenia się wiedzą np. w zakresie wymogów prowadzenia działalności. Przez racjonalność i odpowiedzialność działań buduje się prestiż i reputację gminy, która stanowi o jej wartości. Potrzeby przedsiębiorców powinny być dla samorządu determinantą planowania i poszukiwania partnerów, którzy myślą podobnie i mają zbieżne cele.

nbs.2016.02.foto.032.a.400xBudowanie wartości

Tworzenie wartości oparte jest na racjonalnych działaniach wspierających, budowaniu warunków do swobodnego i kreatywnego realizowania pomysłów. To między innymi takie prowadzenie polityki lokalnej, które daje przedsiębiorcom poczucie stabilności. W ocenie ryzyka prowadzenia działalności dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią ważny składnik lokalnego rynku, znaczenie ma przewidywalność i pewność prowadzenia biznesu. Przewidywalność rozumieć można, choćby poprzez umiarkowaną eksploatację podatkową, przejrzystość procedur czy sprawiedliwe podejście do przetargów. Warunki, których spełnienie wydaje się banalne, a które podnoszą wartość gminy w oczach inwestorów. Wartość jest realną korzyścią z ulokowania oraz prowadzenia biznesu w danym miejscu i odgrywa w procesie kształtowania dobrego klimatu inwestycyjnego znaczącą rolę. Praktycznymi działaniami gminy w obszarze jej budowania jest również doradztwo, dotyczące istniejących możliwości inwestycyjnych i komunikacja ze wskazaniem na budowanie dialogu, w miejsce jednostronnego monologu urzędowego. To otwartość gminy w zakresie wzmacniania obywatelskiej postawy mieszkańców i inwestorów, ich skłonność do uczestnictwa w przedsięwzięciach oraz umiejętność słuchania. Odpowiednia komunikacja zawiera elementy, które służą wsparciu biznesu, jak np. informacja o terenach inwestycyjnych, omówienie procedur administracyjnych czy poradnictwo dla nowych organizacji.

Zrozumienie

Cele realizowane przez samorządy są zbieżne z tymi, które banki spółdzielcze deklarują w swoich statutach. Banki spółdzielcze chcą wpierać zrównoważony rozwój regionu, np. poprzez partnerstwo finansowe dla JST w procesie inwestycyjnym wtedy, gdy wymagane nakłady przekraczają środki własne. To wsparcie wyrażone jest wprost w formie dostarczania produktów finansowych, które w wielu postępowaniach inwestycyjnych są niezbędne. Jak również w postaci działań CSR tam, gdzie wchodzi w grę rozwój przedsiębiorczości, lokalnej społeczności, dobrych praktyk czy rozwój osobowy. Banki spółdzielcze wnoszą wkład w sprawne funkcjonowanie gospodarki, między innymi poprzez swoje zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność, jako wartość dobrowolną, a nie obligatoryjną, realizując tym samym funkcję wpierającą. To organizacje odczuwające w sposób bezpośredni problemy wynikające z migracji wewnętrznej ludności, zmniejszonej aktywności przedsiębiorców i pogarszającej się kondycji gospodarki lokalnej. W związku z tym mogą być aktywnym udziałowcem w projektowaniu istotnych rozwiązań zapobiegawczych i rozwojowych. Dzięki sprawnemu i pewnemu funkcjonowaniu są podmiotem, który działa stabilizująco na otoczenie społeczno-gospodarcze, podmiotem darzonym zaufaniem społecznym. To rzetelny partner, który pomaga zbudować wizerunek regionu, jako wiarygodnego partnera dla inwestorów. Dlatego budowanie wartości jako kapitału regionalnego jest możliwą osią współpracy dla lokalnych banków spółdzielczych i JST.

Bank zrzeszający partnerem wspierającym

Z pomocą bankom spółdzielczym w realizacji misji dzielenia się wiedzą z polskimi samorządami oraz wspierania lokalnych społeczności, przychodzi bank zrzeszający. Bank BPS nie bezpośrednio, jednak uczestniczy w budowaniu kapitału i przewagi konkurencyjnej, stanowiąc źródło wiedzy dla zrzeszonych banków spółdzielczych. Pomoc w rozwijaniu nowych produktów finansowych i okołofinansowych dla JST w zakresie rozwiązań technologicznych, udzielanie konsultacji dotyczących mechanizmów finansowania, wsparcie regulacyjne czy tworzenie platformy do debaty prawnej, to zadania, jakie bank zrzeszający może na siebie przyjąć. Efektem tego procesu jest budowanie pozycji banków spółdzielczych jako lokalnych centrów kompetencji. Centrów kompetencji, czyli źródła wiedzy dla JST, zalążków dobrych praktyk, przestrzeni wymiany doświadczeń, gdzie budowana jest obywatelska postawa inwestorów, ich skłonność do komunikowania usprawnień w gminie. Powinny to być miejsca, gdzie komunikacja na linii JST-BS-przedsiębiorca jest możliwa, a oprócz tego efektywna.

W poszukiwaniu możliwości

Bezrobociu, spadającej liczbie mieszkańców i związanym z tymi zjawiskami brakiem możliwości zbilansowania budżetu można zapobiegać. Przy współudziale wszystkich partnerów, którzy przyczyniają się do rozwoju lokalnej gospodarki, możliwa jest poprawa sytuacji po stronie wpływów do budżetu bez zwiększania podatków. Rosnące obciążenia bankowości spółdzielczej, w tym opłat obligatoryjnych i składek, a także kurczące się marże odsetkowe straszą sektor, jednak paradoksalnie przyczynić się też mogą do wzmożonej aktywności prorozwojowej lokalnych banków. Na szczęście dla banków spółdzielczych nie zostały one objęte podatkiem bankowym. Pojawia się zatem odpowiedni moment, aby wykorzystać możliwości i wzmocnić pozycję konkurencyjną na rynku. We współpracy z JST możliwe jest odblokowanie barier rozwojowych regionu i zwiększenie udziału w rynku. W kształtowaniu i promowaniu atrakcyjności regionu warto zatem szukać strategicznych partnerów i budować więzi. Zdrowe, mocne więzi oparte są na współpracy i łączą partnerów w dążeniu do wspólnego celu. To zjednoczenie, które bazuje na nawiązaniu i podtrzymaniu dobrych stosunków i dialogu, jest w rzeczywistości niezbędne do stworzenia wspólnoty lokalnej. Korzyści z inwestowania w kooperację i wzajemne uczenie się lokalnego rynku, procentować będzie poprawą kondycji lokalnej gospodarki, widoczną we wzroście wskaźników ekonomicznych JST i BS. Te pozytywne zmiany przełożą się z kolei na nastroje społeczne i wzmocnienie więzi mieszkańców z włodarzami. Ostatecznie, wszyscy uczestnicy działają na rzecz i dla wspólnego dobra. A ponieważ mechanizm rynkowy ma to do siebie, że dopuszcza tylko instytucje godne zaufania, warto podejmować mądre decyzje i dokonywać dobrych inwestycji. Wszakże rachunek ekonomiczny wskazuje, że dobro popłaca.

nbs.2016.02.foto.033.a.400xZdzisław Kupczyk,
prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

- Banki spółdzielcze doskonale współpracowały z samorządami w okresie wydatkowania pieniędzy pochodzących z Perspektywy Finansowej 2007-2014. Wiele projektów dotyczących zadań własnych polskiego samorządu zostało sfinansowanych przez banki spółdzielcze. Pracujemy lokalnie i inwestujemy lokalnie - to czyni nas wyjątkowym podmiotem sektora bankowego, zwłaszcza w relacjach z polskimi samorządami.

- Banki spółdzielcze tworzą miejsca pracy, odgrywają ważną rolę w przezwyciężaniu stagnacji gospodarczej, stabilizują gospodarkę. Za sprawą aktywnej działalności banków spółdzielczych, zrzeszenie BPS jest dzisiaj szóstą co do wielkości grupą bankową w Polsce, która dostarcza swoim partnerom oczekiwanej wiedzy i kapitału. Posiadamy doskonale funkcjonujące spółki, świadczące specjalistyczne usługi finansowe, na przykład maklerskie, faktoringowe, leasingowe, windykacyjne czy TFI. Mając do dyspozycji takie narzędzia, możemy służyć jednostkom samorządu terytorialnego kompleksową obsługą. Dodatkowo przygotowujemy dwa fundusze z myślą o wspieraniu projektów samorządowych. Pierwszy dedykowany będzie inwestycjom z zakresu efektywności energetycznej, drugi to Fundusz Infrastruktury Samorządowej, który dostarczy kapitału gminom na dokończenie inwestycji kanalizacyjnych, wodociągowych i gospodarki odpadami. Widzimy potrzeby polskich samorządów w zakresie finansowania rozwoju, na które banki spółdzielcze mogą odpowiedzieć w sposób nowoczesny i odpowiedzialny. Kapitał powinien być jednak dostarczony do JST w taki sposób, aby jego wykorzystywanie nie wpływało na poziom ich zadłużenia."

 

 

Udostępnij artykuł: