Oprocentowanie Obligacji Skarbu Państwa na tym samym poziomie od trzech miesięcy

Finanse i gospodarka

Zarówno oprocentowanie, jak i wysokość marż w kolejnych okresach odsetkowych oferowanych przez Ministerstwo Finansów w sierpniu obligacji detalicznych pozostały niezmienione w stosunku do poprzednich trzech miesięcy.

Zarówno oprocentowanie, jak i wysokość marż w kolejnych okresach odsetkowych oferowanych przez Ministerstwo Finansów w sierpniu obligacji detalicznych pozostały niezmienione w stosunku do poprzednich trzech miesięcy.

Od 1 sierpnia br. jest prowadzona sprzedaż nowych emisji rządowych papierów dłużnych na następujących warunkach:
130802.rodzaj.obligacji.01.600x430

Rada Polityki Pieniężnej w dniu 3 lipca 2013 r. dokonała kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Mimo tego, oprocentowanie obligacji skarbowych pozostało na dotychczasowym poziomie.

Oferta obligacji detalicznych nadal pozostaje atrakcyjna pod względem poziomu oprocentowania. Obligacje są doskonałym uzupełnieniem każdego portfela inwestycyjnego m.in. ze względu na różnorodny sposób naliczania i wypłaty odsetek od poszczególnych rodzajów obligacji. Przykładowo obligacje trzyletnie podążają za zmianami na rynku międzybankowym, dzięki oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR6M. Obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie posiadają natomiast konstrukcję oprocentowania, które powiązane jest ze stopą inflacji - mówi Bogdan Klimaszewski z Ministerstwa Finansów.

Wszystkie skarbowe obligacje detaliczne powszechnie uważane są za najbezpieczniejsze instrumenty finansowe dla inwestorów indywidualnych. Co istotne, w przypadku obligacji dwuletnich możemy już pierwszego dnia oszczędzania wyliczyć zysk. W przypadku tego rodzaju papierów dłużnych nasz kapitał powiększa się po roku o odsetki. W praktyce oznacza to, że na zysk w drugim roku pracuje większa niż zainwestowana kwota. Osoby, które są zainteresowane oszczędzaniem w dłuższym horyzoncie czasowym mogą skorzystać z trzyletnich, czteroletnich bądź dziesięcioletnich papierów skarbowych. Przy zakupie obligacji poszczególnych rodzajów, warto zwrócić uwagę na różny sposób wypłaty odsetek. Każdy może wybrać obligacje dostosowane do własnych potrzeb finansowych.

Obligacje skarbowe - zabezpieczenie przyszłości finansowej Twojej i Twoich bliskich

Oszczędzanie długoterminowe, to sposób na zabezpieczenie przyszłości finansowej swojej oraz przyszłości naszych dzieci. Gwarantowane przez Skarb Państwa zyski z obligacji to jedna z najbezpieczniejszych metod na pomnożenie posiadanego kapitału i zapewnienie sobie spokoju o przyszłość finansową - mówi Andrzej Zajko, Zastępca Dyrektora DM PKO Banku Polskiego.

Podstawowa wiedza ekonomiczna jest istotnym aspektem funkcjonowania w dzisiejszym świecie, dlatego już od małego warto uczyć dzieci obcowania z pieniędzmi, a z wiekiem także z instrumentami finansowymi. Szczególnie, że na zakup Obligacji Skarbu Państwa mogą sobie pozwolić osoby z różną zasobnością portfela. By stać się posiadaczem Obligacji Skarbu Państwa wystarczy już 100 zł - taki jest nominał jednej obligacji, której zakup nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W oszczędzaniu liczy się nie tylko wysokość kwot, ale i regularność dająca efekt skali.

Obligacje skarbowe to instrument finansowy pozwalający zarabiać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W praktyce całość zainwestowanych środków pracuje na przyszły zysk - wyjaśnia Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Na jakich zasadach prowadzone jest konto IKE Obligacje?

Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy o prowadzenie Konta IKE-Obligacje z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego. Od lutego 2013 r. każdy posiadacz konta IKE-Obligacje proszony jest także o złożenie dyspozycji, w której będzie określony procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji nabywanych w imieniu oszczędzającego przez DM PKO BP. Dzięki tej dyspozycji przyszły emeryt nie musi osobiście dokonywać zakupu obligacji w placówce. W pierwszym roku funkcjonowania konta, właściciel nie ponosi żadnej opłaty z tytułu prowadzenia rachunku. W drugim roku opłata ta wynosi 0,16% wartości nominalnej posiadanych obligacji. Wartość ta maleje z roku na rok o 0,01 punktu procentowego, osiągając w ósmym roku stały poziom wynoszący 0,10%. We wpłatach na każdy rodzaj konta IKE obowiązuje limit, w 2013 roku jest to kwota 11 139 zł.

Warto wiedzieć: Obligacje mogą nabywać zarówno obywatele Polski, jak i inwestorzy zagraniczni. Do zakupu obligacji nie trzeba mieć żadnego typu rachunku papierów wartościowych, ani nawet rachunku bankowego, ponieważ wszelkie dane związane z ich zakupem przechowywane są w Rejestrze Nabywców Obligacji.

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe - dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji konkretną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:

  • Dwuletnie obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej (DOS), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna - odsetki wypłacane w dniu wykupu, oprocentowanie stałe określone przez Emitenta, wykup po dwóch latach od dnia zakupu.
  • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, określane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M oraz mnożnika, odsetki wypłacane co pół roku, data wykupu 3 lata od dnia zakupu.
  • Czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje (COI), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z kapitałem), data wykupu 4 lata od dnia zakupu.
  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje (EDO), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji, kapitalizacja roczna, data wykupu 10 lat od dnia zakupu.

Źródło: Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: