Origin TFI i Saturn TFI z karami od Komisji Nadzoru Finansowego

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła kary finansowe w wysokości 50 tys. zł na Origin TFI i 250 tys. zł na Saturn TFI.

#KNF nałożyła kary finansowe w wysokości 50 tys. zł na #OriginTFI i 250 tys. zł na #SaturnTFI

„Komisja jednogłośnie nałożyła na Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Origin TFI) karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł za naruszenie:
1) art. 65 ust. 3a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ustawa o funduszach inwestycyjnych), w związku z pozostawaniem jedynym uczestnikiem 3D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (3D FIZAN) oraz OPES Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (OPES FIZAN) dłużej niż przez okres 6 miesięcy;
2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z brakiem podjęcia czynności w zakresie likwidacji 3D FIZAN oraz OPES FIZAN, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Origin TFI pozostawało jedynym uczestnikiem tych funduszy.
Komisja wskazuje, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych może nabywać certyfikaty inwestycyjne w drodze zapisów, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednak w takim przypadku towarzystwo nie może pozostawać jedynym uczestnikiem funduszu inwestycyjnego dłużej niż przez okres 6 miesięcy” – czytamy w komunikacie.

Naruszenie reguł działalności inwestycyjnej

W toku postępowania ustalono, że Origin TFI pozostawało jedynym uczestnikiem dwóch funduszy inwestycyjnych przez okres przekraczający 6 miesięcy i pomimo wystąpienia ustawowej przesłanki rozwiązania tych funduszy inwestycyjnych, do ich likwidacji doszło ze znacznym opóźnieniem. Stwierdzone naruszenia dotyczyły regulacji o charakterze istotnym z punktu widzenia zasad działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz likwidacji funduszy inwestycyjnych, kształtujących standardy zachowań towarzystw funduszy inwestycyjnych, wskazano również.

„Naruszono regulację, określającą reguły działalności inwestycyjnej, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z zarządzaniem finansami towarzystwa oraz zapewnienie bezpiecznego i stabilnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi” – czytamy dalej.

Wysokość kar pieniężnych

Maksymalny wymiar kary w przedmiotowej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

„Komisja jednogłośnie nałożyła na Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Saturn TFI):
1) karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł, wobec wprowadzenia do statutu Macromoney Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Macromoney FIZAN) postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ustawa o funduszach inwestycyjnych). Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary za przedmiotowe naruszenie wynosi 500 000 zł.
2) karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary za przedmiotowe naruszenie wynosi 5 000 000 zł” – czytamy w materiale.

W konsekwencji wprowadzenia do statutu Macromoney FIZAN postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. możliwości dokonywania uczestnikom wypłat w postaci praw majątkowych, w procesie likwidacji funduszu doszło do niezgodnego z prawem przeniesienia na uczestników Macromoney FIZAN aktywów w miejsce obligatoryjnego świadczenia pieniężnego (zastosowano instytucję datio in solutum), podano również.

Komisja zwróciła uwagę, że art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych określa kolejność czynności podejmowanych w toku likwidacji funduszu inwestycyjnego. Pierwszym etapem likwidacji jest zbycie wszystkich aktywów funduszu oraz ściągnięcie jego należności. Następny etap to zaspokojenie wierzycieli funduszu, których wierzytelność wynika z innego tytułu niż uczestnictwo w funduszu. W ostatniej kolejności następuje wypłata uczestnikom funduszu inwestycyjnego środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w postaci papierów wartościowych czy innych praw majątkowych.

„Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2018 r. I CSK 323/17, w którym wskazał, że art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych zawiera sekwencję obligatoryjnych czynności likwidatora funduszu. Po dokonaniu tych czynności likwidator składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych” – czytamy.

Komisja podkreśliła, że regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych służą ochronie nie tylko interesów wierzycieli funduszu, w tym jego uczestników, ale także poszanowaniu praw szeroko rozumianych uczestników obrotu finansowego.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: