Origin TFI i Saturn TFI z karami od Komisji Nadzoru Finansowego

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła kary finansowe w wysokości 50 tys. zł na Origin TFI i 250 tys. zł na Saturn TFI.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła kary finansowe w wysokości 50 tys. zł na Origin TFI i 250 tys. zł na Saturn TFI.

#KNF nałożyła kary finansowe w wysokości 50 tys. zł na #OriginTFI i 250 tys. zł na #SaturnTFI

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Origin TFI) karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł za naruszenie: 1) art. 65 ust. 3a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ustawa o funduszach inwestycyjnych), w związku z pozostawaniem jedynym uczestnikiem 3D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (3D FIZAN) oraz OPES Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (OPES FIZAN) dłużej niż przez okres 6 miesięcy; 2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z brakiem podjęcia czynności w zakresie likwidacji 3D FIZAN oraz OPES FIZAN, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Origin TFI pozostawało jedynym uczestnikiem tych funduszy. Komisja wskazuje, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych może nabywać certyfikaty inwestycyjne w drodze zapisów, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednak w takim przypadku towarzystwo nie może pozostawać jedynym uczestnikiem funduszu inwestycyjnego dłużej niż przez okres 6 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Naruszenie reguł działalności inwestycyjnej

W toku postępowania ustalono, że Origin TFI pozostawało jedynym uczestnikiem dwóch funduszy inwestycyjnych przez okres przekraczający 6 miesięcy i pomimo wystąpienia ustawowej przesłanki rozwiązania tych funduszy inwestycyjnych, do ich likwidacji doszło ze znacznym opóźnieniem. Stwierdzone naruszenia dotyczyły regulacji o charakterze istotnym z punktu widzenia zasad działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz likwidacji funduszy inwestycyjnych, kształtujących standardy zachowań towarzystw funduszy inwestycyjnych, wskazano również."Naruszono regulację, określającą reguły działalności inwestycyjnej, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z zarządzaniem finansami towarzystwa oraz zapewnienie bezpiecznego i stabilnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi" - czytamy dalej.

Wysokość kar pieniężnych

Maksymalny wymiar kary w przedmiotowej sprawie wynosi 5 000 000 zł."Komisja jednogłośnie nałożyła na Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Saturn TFI): 1) karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł, wobec wprowadzenia do statutu Macromoney Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Macromoney FIZAN) postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ustawa o funduszach inwestycyjnych). Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary za przedmiotowe naruszenie wynosi 500 000 zł. 2) karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary za przedmiotowe naruszenie wynosi 5 000 000 zł" - czytamy w materiale.W konsekwencji wprowadzenia do statutu Macromoney FIZAN postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. możliwości dokonywania uczestnikom wypłat w postaci praw majątkowych, w procesie likwidacji funduszu doszło do niezgodnego z prawem przeniesienia na uczestników Macromoney FIZAN aktywów w miejsce obligatoryjnego świadczenia pieniężnego (zastosowano instytucję datio in solutum), podano również.Komisja zwróciła uwagę, że art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych określa kolejność czynności podejmowanych w toku likwidacji funduszu inwestycyjnego. Pierwszym etapem likwidacji jest zbycie wszystkich aktywów funduszu oraz ściągnięcie jego należności. Następny etap to zaspokojenie wierzycieli funduszu, których wierzytelność wynika z innego tytułu niż uczestnictwo w funduszu. W ostatniej kolejności następuje wypłata uczestnikom funduszu inwestycyjnego środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w postaci papierów wartościowych czy innych praw majątkowych."Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 31 stycznia 2018 r. I CSK 323/17, w którym wskazał, że art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych zawiera sekwencję obligatoryjnych czynności likwidatora funduszu. Po dokonaniu tych czynności likwidator składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych" - czytamy.Komisja podkreśliła, że regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych służą ochronie nie tylko interesów wierzycieli funduszu, w tym jego uczestników, ale także poszanowaniu praw szeroko rozumianych uczestników obrotu finansowego.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: