Ostatnia szansa na wsparcie doradcze dla projektów ppp w ramach Konkursu 3P

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z dniem 8 września 2014 roku ogłosiła kolejną edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 października 2014 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z dniem 8 września 2014 roku ogłosiła kolejną edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 października 2014 roku.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, które mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy. Wybrane zostaną przedsięwzięcia mające potencjał modelowych projektów ppp. Dokonano zmiany regulaminu bieżącej edycji Konkursu 3P uproszczając wymogi formalne dla zgłoszeń konkursowych. Niezmienna pozostaje nagroda główna - jest nią nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, prowadzące do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania projektami ppp. Zgłoszone przedsięwzięcie musi spełniać istotny cel publiczny, a wartość inwestycji nie może przekraczać 100 mln złotych. Do Konkursu mogą być zgłaszane wszystkie przedsięwzięcia mieszczące się w katalogu zadań publicznych.

Zwycięzcom zostanie udzielone kompleksowe wsparcie doradcze: prawne, ekonomiczne lub techniczne, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp. Zgłoszone do Konkursu 3P projekty będą mogły uzyskać także wyróżnienie w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu w wizycie studyjnej w krajach UE, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w formule ppp.

W poprzednich edycjach Konkursu 3Pprzyznano łącznie 8 nagród głównych na realizację następujących przedsięwzięć:

  • "Budowa budynku mieszkalnego w ppp" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Wąbrzeźno,
  • "Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.,
  • "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieszka I w Pleszewie" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Miasto i Gminę Pleszew,
  • "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle,
  • "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Borów,
  • "Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Krzywiń,
  • "Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Bobolice,
  • "Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

Konkurs 3P jest organizowany w ramach projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne".

Szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji Konkursu 3P, w tym pełnej dokumentacji konkursowej, znajdują się na stronie projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne" pod adresem www.ppp.parp.gov.pl.

Celem projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne" jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 "Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: