OZE: co dalej z finansowaniem nowych projektów przez banki? Stanowisko ZBP

ESG / Gospodarka

Związku Banków Polskich zaprezentował stanowisko ws. perspektywy finansowania przez banki nowych projektów energetyki odnawialnej (OZE) w Polsce. Jakie wnioski z niego płyną?

Panele słoneczne i wiatrak
Fot. Pixabay.com

Związku Banków Polskich zaprezentował stanowisko ws. perspektywy finansowania przez banki nowych projektów energetyki odnawialnej (OZE) w Polsce. Jakie wnioski z niego płyną?

#ZBP: #banki są nadal zainteresowane finansowaniem sektora energetyki odnawialnej, jednak z zastrzeżeniem zmiany otoczenia regulacyjnego w jakim funkcjonują projekty #OZE #energetyka

„W nawiązaniu do prowadzonych prac ws. projektu zmiany Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, a przede wszystkim w perspektywie zbliżającego się okresu oceny wykonania przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji CO2, należy pochylić się nad aktualną oceną perspektyw długoterminowego zaangażowania instytucji finansowych na rynku odnawialnych źródeł w Polsce oraz koniecznych działań dla ich udziału”, głosi stanowisko Związku Banków Polskich ws. perspektywy finansowania przez banki nowych projektów energetyki odnawialnej w Polsce.W opinii środowiska bankowego, w interesie naszego kraju leży bowiem współpraca sektora publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju stabilnego zaangażowania sektora prywatnego w kapitałochłonne i wieloletnie inwestycje infrastrukturalne oraz dywersyfikację źródeł energii. Bardzo wyraźnie zaakcentowano te potrzeby w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i potwierdzono, jako aktualne zadanie i wyzwanie, w expose Prezesa Rady Ministrów. Instytucje bankowe są niezbędnym partnerem w realizacji tego wyzwania.

11 mld zł kredytów na finansowanie projektów OZE

Sektor bankowy w Polsce stopniowo rozwijał zaangażowanie na tym rynku, odpowiadając na zapotrzebowanie inwestorów oraz zachęty ze strony kolejnych polskich rządów, wskazujących na konieczność budowy infrastruktury dla energetyki odnawialnej w Polsce, m.in. z racji konieczności wypełnienia zobowiązań międzynarodowych kraju w zakresie redukcji CO2. Banki włożyły wysiłek w odpowiednie przygotowanie do tego procesu (kadrowe i techniczne) oraz zaangażowały poważne środki. Łączna kwota kredytów udzielonych przez banki na finansowanie projektów OZE sięgnęła w efekcie 11 mld PLN. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, zaangażowanie banków jedynie z tytułu kredytów finansujących projekty wiatrowe, wynosiło pod koniec 2016 r. ok. 6 mld PLN.

Banki, co do zasady, są nadal zainteresowane finansowaniem sektora energetyki odnawialnej, jednak z zastrzeżeniem zmiany otoczenia regulacyjnego w jakim funkcjonują projekty OZE, tak obecne jak i te, planowane do realizacji.

Niestabilność krajowego otoczenia regulacyjnego

Przedstawiciele środowiska bankowego oceniają perspektywy dalszego rozwoju tego rynku w Polsce jako obarczone relatywnie podwyższonym ryzykiem. Głównym problemem jest przede wszystkim ogromna niestabilność krajowego otoczenia regulacyjnego, a zwłaszcza otoczenia prawnego. Jej przykładami są zwłaszcza:1)  destabilizacja rynku zielonych certyfikatów oraz trwający od końca 2012 r. brak koniecznych działań naprawczych („porzucenie Systemu Zielonych Certyfikatów”);2)  modyfikacja sposobu kalkulacji tzw. opłaty zastępczej bez wprowadzenia jej minimalnego poziomu (wprowadzono jedynie poziom maksymalny), co doprowadziło do zmiany warunków ekonomicznej kontynuacji wieloletnich projektów OZE na zagrażające ich stabilności;3)  zmiana podstawy do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku turbin wiatrowych i wielomiesięczny brak działań naprawczych usuwających niepewność, a przynajmniej odraczających wejście w życie budzących wątpliwości przepisów w tym zakresie (pierwsza propozycja banków pochodziła z października 2016 r.);4)  łatwość z jaką kontrolowane przez Skarb Państwa spółki obrotu energią elektryczną próbują całkowicie wycofać się z wykonywania zawartych wieloletnich umów CPA i PPA, które były podstawą do finansowania projektów OZE w formule project finance.Wszystkie ww. czynniki spowodują albo brak zainteresowania banków finansowaniem inwestycji w OZE albo zdecydowane ograniczenie dostępności i podniesienie cen ich finansowania. W efekcie problemy z dostępem do finansowania zewnętrznego odnotowują także inwestorzy sięgający po środki unijne. Pod znakiem zapytania może stanąć np. wykonalność finansowa i terminowa tych projektów, co skutkować może utratą przez Polskę części środków unijnej Polityki Spójności.

Konieczność odbudowania zaufania wśród inwestorów i instytucji finansowych

Przedstawiciele środowiska bankowego podkreślają konieczność odbudowania przez Państwo polskie zaufania wśród inwestorów i instytucji finansowych. Brak tego zaufania będzie powodował niechęć do finansowania nie tylko sektora OZE, lecz również innych przedsięwzięć narażonych na ryzyko regulacyjne.Banki zrzeszone w Związku Banków Polskich od wielu  lat zabiegają o ustabilizowanie warunków finansowania dla inwestycji OZE w Polsce i wielokrotnie deklarowały chęć współpracy w zakresie wykorzystania potencjału rynku finansowego dla rozwoju tego sektora gospodarki.W opinii środowiska bankowego aby ryzyko kredytowania projektów OZE przez banki stało się bardziej akceptowalne (w świetle m.in. Prawa bankowego, regulacji nadzorczych oraz dobrej praktyki bankowej) niezbędne jest:1)  uporządkowanie sytuacji w Systemie Zielonych Certyfikatów poprzez:a) wprowadzenie minimalnego poziomu Opłaty Zastępczej (poza istniejącym poziomem maksymalnym), a poprzez to zapewnienie minimalnego poziomu rentowności projektów OZE umożliwiającego inwestorom co najmniej utrzymanie projektów w dobrym stanie technicznym, spłatę kredytów oraz zapłatę podatków,b) przeprowadzenie aukcji migracyjnych dla projektów w Systemie Zielonych Certyfikatów, przy równoczesnym dostosowywaniu poziomu obowiązku umorzenia ZC, aby nastąpiło ustabilizowanie Systemu Wsparcia OZE opartego na Zielonych Certyfikatach w horyzoncie 2-3 lat;c) wyjaśnienie przyszłości biogazowni rolniczych (w tym terminu wygaszenia certyfikatów biogazowych /ZC_BIO, PMOZE_BIO/, migracji do nowego systemu biogazowni rolniczych /wolumeny/ oraz wsparcia wysokosprawnej kogeneracji (CHP) po 2018 r; obecnie brak nawet założeń; należy w projekcie najbliższej nowelizacji wydłużyć obecny system wsparcia CHP co najmniej do końca obecnej perspektywy (2019 i 2020), aby dać szansę przeżycia biogazowniom rolniczym i równocześnie wypracować i uzgodnić z Komisją Europejską nowy system wsparcia CHP.2)    uporządkowanie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych, aby podstawą do opodatkowania była faktycznie i bez żadnych wątpliwości jedynie część budowlana elektrowni wiatrowej;3) dokonanie wspomnianego wyżej uporządkowania retroaktywnie od 1.01.2017r., aby zakończyć niepotrzebne spory sądowe i uniknąć niepotrzebnych wydatków po stronie tak inwestorów jak i gmin. Tego problemu nie rozwiązuje retroaktywność od 1.01.2018r., gdyż podatek za 2017r. nadal będzie przedmiotem wieloletnich niepotrzebnych sporów. Kwestia ta jest szczególnie ważna w przypadku mniejszych projektów wiatrowych, które były realizowane zazwyczaj przez polskich inwestorów, w tym rolników;4) opublikowanie warunków decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej dla zmodyfikowanych zasad wsparcia OZE w Polsce, której postanowienia ma implementować zapowiadana co najmniej od maja 2017r nowelizacja Ustawy o OZE. 14 grudnia 2017r. ukazał się jedynie komunikat prasowy w tej sprawie, ale do dzisiaj nie opublikowano oficjalnych dokumentów.Związek Banków Polskich zwrócił się do rządu o podjęcie konstruktywnej dyskusji ze środowiskiem bankowym na temat realnych możliwości rozwoju i finansowania inwestycji OZE w Polsce. Banki, co do zasady, są nadal zainteresowane finansowaniem sektora energetyki odnawialnej, jednak z zastrzeżeniem konieczności zmiany otoczenia regulacyjnego w jakim funkcjonują projekty OZE. Przeniesienie całego ciężaru finansowania takich inwestycji na budżet państwa będzie nieefektywne i pogłębi deficyt finansów publicznych.

Źródło: ZBP

 
Udostępnij artykuł: