Ożywienie na rynku leasingu

Polecamy

Wyniki wypracowane przez firmy leasingowe, w okresie od stycznia do września 2013 roku, pokazują utrzymującą się tendencję ożywienia obserwowanego na rynku leasingu. Wzrost PKB oraz dobre sygnały płynące ze strony sektora MŚP wzmacniają te rezultaty i pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące.

Wyniki wypracowane przez firmy leasingowe, w okresie od stycznia do września 2013 roku, pokazują utrzymującą się tendencję ożywienia obserwowanego na rynku leasingu. Wzrost PKB oraz dobre sygnały płynące ze strony sektora MŚP wzmacniają te rezultaty i pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące.

Komentarz EFL do wyników firm leasingowych po III kwartale 2013 r

Dzięki rezultatom osiągniętym w segmencie samochodów, firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 roku wypracowały 6,9 procentowy wzrost na rynku ruchomości (w okresie styczeń-wrzesień wartość ruchomości jakie sfinansowano wyniosła 23.253,4 mln zł),. W tym samym czasie rynek nieruchomości odnotował 45,9 proc. wzrost (1.094,6 mln zł,). Związek Polskiego Leasingu szacuje, że firmy członkowskie przez trzy pierwsze kwartały br. łącznie wypracowały ponad 8 procentowy wzrost (w okresie styczeń-wrzesień sfinansowano leasingiem ruchomości i nieruchomości za 24.348,0 mln zł).

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami motorem rynku pozostaje segment pojazdów. Dane ZPL za trzy pierwsze kwartały 2013 r. dowodzą, że 59,5 proc. udziałów w strukturze finansowania udzielanego przez firmy leasingowe stanowią pojazdy. W porównaniu do tego samego okresu 2012 roku - udział segmentu samochodów w ogólnej strukturze finansowania firm leasingowych wzrósł o 3,2 proc. -  zaznacza Radosław Kuczyński, Prezes EFL. 

Analizując szacunkowe dane ZPL widać, że pierwsze półrocze 2013 roku przyniosło ponad 7 procentowy (7,3 %) wzrost finansowania na rynku samochodów, natomiast wyniki  osiągnięte przez firmy w III kwartale br. pokazują wzrost finansowania w tym segmencie
o 26 proc. - w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego. Sprzedaż osiągnięta przez firmy leasingowe w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. w kluczowym dla rynku segmencie pojazdów, pozwala podsumować ten okres 13,1 proc. wzrostem (w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2012r.).

Związek Polskiego Leasingu podał, że firmy zrzeszone łącznie sfinansowały w III kwartale ruchomości i nieruchomości za 8.375,7 mln zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. rok do roku (rdr). Wartość samych ruchomości jakie branża sfinansowała w tym okresie wyniosła 8.170,0 mln zł, o 16 proc. więcej rdr. Natomiast wartość nieruchomości wyniosła 205,7 mln zł, czyli o -39 proc. mniej niż w ubiegłym roku.

Wskaźniki makroekonomiczne

Wyników firm leasingowych nie można analizować w oderwaniu od wskaźników ekonomicznych. W ciągu ostatnich kilku tygodni większość kluczowych indykatorów  pozytywnie zaskoczyła, notując wyniki lepsze od mediany prognoz. Potwierdzeniem może być wzrost PKB. Z danych GUS wynika, że PKB w II kwartale przewyższył rezultat
z I kwartału. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, wzrost wyniósł 0,8 proc. rdr. Ożywienie będzie nabierało tempa, choć  nie należy oczekiwać dużego przyspieszenia. Jeszcze w tym roku powinien zostać zatrzymany spadek inwestycji. W przyszłym zaczną rosnąć nakłady prywatnych firm, głównie na  inwestycje odtworzeniowe. Wrześniowa prognoza dotycząca dynamiki PKB, przedstawiona przez Narodowy Bank Polski (NBP) na podstawie opinii  19 analityków, zakłada wzrost na poziomie 1,2 proc. w 2013 r. Z najnowszego raportu NBP wynika też, że wzrost gospodarczy w 2014 ma wynieść 2,4 proc., a w 2015 roku 3,1 proc.

MSP a kryzys

Interesujące  badania w ramach projektu "Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012"  zrealizowała Konfederacja Lewiatan. Analitycy Lewiatana wyodrębnili czynniki, dzięki którym firmom udało się obronić przed kryzysem. Przedsiębiorstwa  w większym stopniu niż w ostatnich dwóch latach, nastawiły się na utrzymanie się na rynku.  Po drugie, MSP nie zmieniły swoich modeli biznesowych, swoich strategii konkurowania na rynku. Jednocześnie firmy odczuwając słabość popytu na rynku krajowym, zaczęły bardziej otwierać się na rynki zewnętrzne. Czwarty czynnik pokazuje, że wszystko to stało się przy niskiej skłonności MSP do korzystania z zewnętrznego finansowania. Tylko nieznacznie wzrósł odsetek firm, które korzystały i korzystają w 2013 r. z kredytów i pożyczek - ciągle jest to mniej niż 1/3 ogólnej liczby MSP. Badani przedsiębiorcy oceniają, że poziom stóp procentowych jest zdecydowanie bardziej korzystny, jednak inne warunki dostępu do kredytów oceniają jako mniej korzystne.

Z badań Konfederacji Lewiatan wynika też, że firmy nieznacznie, ale jednak częściej  korzystają z leasingu, m.in. w wyniku poprawy dostępu do niego.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: