P.R.E.S.C.O.: rozwój projektów strategicznych i większe inwestycje w 2014

Finanse i gospodarka

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, wypracowała w 2014 r. skonsolidowane przychody w wysokości 45,02 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,98 mln zł. Przed rokiem było to odpowiednio 61,77 mln zł i 5,07 mln zł. Wpływ na wyniki grupy w 2014 r. miała optymalizacja modelu operacyjnego przenosząca nacisk na windykację polubowną, która umożliwia maksymalizację odzysków w dłuższej perspektywie czasowej. W minionym roku P.R.E.S.C.O. przekazało też do obsługi relatywnie mniejszą liczbę spraw z nowo nabytych portfeli, co wynikało z przyjętej w ostatnich latach stabilnej polityki inwestycyjnej. W drugiej połowie 2014 r. grupa zwiększyła jednak aktywność na tym polu. W efekcie w całym roku nabyła portfele wierzytelności za ponad 16 mln zł, tj. o 14% więcej niż w 2013 r., przy czym wartość nominalna zakupionych pakietów była wyższa o 125% r/r. Równocześnie, celem zapewnienia większej bazy przychodowej, P.R.E.S.C.O. w roku 2014 uruchomiło operacyjnie dwa projekty strategiczne.

– W wyniku optymalizacji modelu operacyjnego prowadzimy obecnie windykację przede wszystkim w oparciu o metody polubowne. Odstąpiliśmy w związku z tym od masowego przekazywania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Rozłożenie w czasie wpłat od dłużników, a także ograniczenie wpływów z egzekucji komorniczych, przełożyło się jednak na przejściowe obniżenie poziomu odzysków. Należy przy tym podkreślić, że ma ono charakter tymczasowy i jest naturalną konsekwencją optymalizacji modelu biznesowego. Kluczowy jest natomiast fakt, że obserwujemy jego wysoką skuteczność. Wprawdzie odzyski będziemy realizować w dłuższym horyzoncie czasowym, ale w wyniku zawieranych ugód notujemy regularne wpływy gotówkowe od osób zadłużonych, jednocześnie zabezpieczając całość należności na wczesnym etapie windykacji. Ponadto dzięki nowym polubownym narzędziom restrukturyzacji długów możemy sięgnąć ponownie do bazy wierzytelności, które dotychczas bezskutecznie próbowaliśmy wyegzekwować na drodze sądowej i komorniczej – mówi Krzysztof Piwoński, prezes P.R.E.S.C.O.GROUP SA.

Jako uzupełnienie polubownej strategii grupy w 2014 roku działalność rozpoczął zespół doradców terenowych P.R.E.S.C.O. Jego głównym zadaniem jest dotarcie do osób, z którymi do tej pory nie było kontaktu, by następnie móc zaoferować im produkty ugodowe. Jest to tym bardziej istotne, że skumulowana wartość spraw, przy których grupa wcześniej nie mogła nawiązać kontaktu z dłużnikiem przekracza 1,5 mld zł. Grupa pozytywnie ocenia pierwsze efekty prac nowego zespołu.

W związku z odroczeniem kierowania części spraw na drogę sądową i egzekucyjną, P.R.E.S.C.O. zmniejszyło nakłady na postępowania w tym trybie. W całym roku 2014 osiągnęły one wartość 13,43 mln zł wobec 29,66 mln zł rok wcześniej. W efekcie koszt własny sprzedaży spadł o 27% r/r, do poziomu 33,50 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej w 2014 roku przekroczył 8,60 mln zł względem 12,59 mln zł przed rokiem, a EBITDA grupy wyniosła 9,52 mln zł w porównaniu do 13,40 mln zł w 2013 roku.

Na koniec 2014 roku P.R.E.S.C.O posiadało w obsłudze blisko 2,00 mln spraw. Ich wartość bieżąca, tj. wartość nominalna nabytych spraw powiększona o należne odsetki i koszty sądowo-egzekucyjne oraz pomniejszona o spłaty dłużników, wynosiła 2,62 mld zł.

Co więcej, w drugiej połowie 2014 roku P.R.E.S.C.O. zwiększyło swoją aktywność inwestycyjną. Tym samym w ubiegłym roku grupa nabyła w Polsce portfele o wartości nominalnej 138,61 mln zł za kwotę 15,03 mln zł. Ponadto w grudniu ub. r. zakupiony został kolejny pakiet wierzytelności na rynku rosyjskim, którego wartość wyniosła 159,48 mln zł. Nakłady na inwestycje w kraju i za granicą w całym roku zamknęły się więc w kwocie 16,04 mln zł, tj. o 14% wyższej niż rok wcześniej. Wartość nominalna nabytych portfeli w 2014 roku sięgnęła blisko 298,10 mln zł wobec 132,34 mln zł w 2013, co oznacza wzrost o 125% r/r.

– W świetle stopniowej poprawy efektywności modelu biznesowego, a także potwierdzenia skuteczności wdrażanych zmian, zintensyfikowaliśmy nasze działania inwestycyjne w drugiej połowie roku. W rezultacie kupiliśmy nie tylko portfele wierzytelności w Polsce, ale i kolejny od jednego z banków za granicą. Pomimo obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej w Rosji, dalej rozwijamy się na tym rynku. Tym bardziej, że potencjał w tym zakresie jest naszym zdaniem wciąż wysoki. Co więcej, po przeprowadzeniu analizy skuteczności windykacji w wykonaniu lokalnych podmiotów, utworzyliśmy własne struktury operacyjne. W związku z tym w zeszłym roku powołaliśmy spółkę zależną w Moskwie, a następnie uruchomiliśmy oddział w Rostowie nad Donem. Równocześnie pozostajemy aktywni inwestycyjnie na rynku rosyjskim – dodaje prezes P.R.E.S.C.O. GROUP.

Od 2014 roku operacyjny jest też drugi projekt strategiczny P.R.E.S.C.O. GROUP – Debet Partner, podmiot udzielający pożyczek restrukturyzacyjnych. W związku z dużym zainteresowaniem ofertą tej spółki wśród osób posiadających zobowiązania, P.R.E.S.C.O. GROUP uruchomiło na początku 2015 roku ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób zadłużonych w programie porozumień ratalnych, pod nazwą „Ugoda MINI RATA”. Obserwując wyniki działalności Debet Partner w roku 2014, grupa zamierza wdrażać nowe produkty związane z działalnością w segmencie consumer finance, wychodząc poza zakres refinansowania jedynie spłat zadłużenia. Uruchomienie pierwszego z tych produktów zaplanowane jest jeszcze na 2015 rok.

Źródło: P.R.E.S.C.O. GROUP

Udostępnij artykuł: