P.R.E.S.C.O. zwiększa rentowność w I kw. 2015 r.

Finanse i gospodarka

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, dzięki optymalizacji modelu operacyjnego obniżyło w pierwszym kwartale 2015 r. koszt własny sprzedaży o 41,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r.

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, dzięki optymalizacji modelu operacyjnego obniżyło w pierwszym kwartale 2015 r. koszt własny sprzedaży o 41,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r.

Pozwoliło to na zauważalną poprawę rentowności wypracowanej przez grupę na wszystkich poziomach rachunku wyników, pomimo niższych o 37,2 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. skonsolidowanych przychodów P.R.E.S.C.O. Po pierwszych trzech miesiącach br. wyniosły one 8,94 mln zł. Jednocześnie, grupa wypracowała 2,07 mln zł zysku brutto ze sprzedaży za pierwszy kwartał br. wobec 2,44 mln zł na koniec marca 2014 r. Zysk netto wyniósł natomiast 0,52 mln zł i wzrósł w porównaniu do wyniku netto za analogiczny okres roku 2014o 0,42 mln zł. Od początku roku 2015 P.R.E.S.C.O. koncentruje się na dalszym doskonaleniu wdrożonego pod koniec 2014 r. modelu operacyjnego, rozwijając i wykorzystując w tym celu coraz szerszy zakres narzędzi windykacji polubownej. Równolegle są one także wdrażane przez struktury windykacyjne grupy w Rosji.

W pierwszym kwartale 2015 r. grupa powiększyła portfel posiadanych wierzytelności o jeden pakiet o wartości nominalnej 15,5 mln zł. Oznacza to utrzymanie udziału nowych inwestycji w portfelu P.R.E.S.C.O. na poziomie niezmienionym w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Dopiero po odzyskaniu wysokiej sprawności operacyjnej pozwalającej na wypracowywanie satysfakcjonujących zwrotów na inwestycjach, grupa planuje odstąpienie od przyjętej w ostatnich latach rozważnej polityki w zakresie zakupów portfeli wierzytelności.

- W wynikach pierwszego kwartału widoczny jest efekt zmiany modelu operacyjnego, którego należało się spodziewać. Choć na odnotowaną dynamikę przychodów miał oczywiście wpływ niewielki poziom inwestycji zrealizowany przez nas w ostatnich latach, to na ich wielkość rzutują także inne czynniki. Po wprowadzeniu polityki porozumień ratalnych z osobami zadłużonymi, kwoty, które wcześniej odzyskiwaliśmy jednorazowo w całości poprzez sąd i komornika, są obecnie regulowane w ratach, według harmonogramu dogodnego dla osoby dokonującej spłaty. Co ważne, dzięki zastosowaniu ugód ratalnych możemy liczyć na wyższe łączne odzyski z windykacji, jednak są one rozłożone w czasie. Okazuje się też, że oferta ratalnej obsługi długu na warunkach odpowiadających osobom zadłużonym powoduje, że często są one skłonne do uregulowania zadłużenia pomimo wcześniejszej bezskutecznej windykacji sądowo-egzekucyjnej. W ten sposób wracamy do obsługi spraw, które wcześniej odłożyliśmy na półkę, uznając je za bezpowrotnie zamknięte. To bardzo ważne, zważywszy na fakt, że według danych na koniec marca br. potencjał spraw do odzyskania z posiadanego przez nas portfela wierzytelności wynosił aż 2,65 mld zł  - wyjaśnia Wojciech Andrzejewski, wiceprezes P.R.E.S.C.O.

W pierwszym kwartale 2015 r. zmiany wynikające z wprowadzenia zoptymalizowanego modelu operacyjnego przez grupę nie osiągnęły jeszcze pełnej skali. Przechodzenie z modelu bazującego na windykacji sądowo-egzekucyjnej na oparty o działania restrukturyzacyjne (porozumienia z osobami zadłużonymi, rozkładanie płatności na raty), zakłada stopniowe zawieranie ugód dotyczących spraw z portfeli wierzytelności pozostających w posiadaniu P.R.E.S.C.O. Procesem tym obejmowana jest systematycznie coraz większa liczba postępowań oraz wszystkie sprawy z nabywanych na bieżąco portfeli.

- Czynnikiem, który utwierdza nas w przekonaniu co do słuszności objętych kierunków zmian w modelu windykacji jest rosnąca, nawet dwucyfrowa, dynamika wpływów gotówkowych widoczna w ujęciu miesiąc do miesiąca w całym pierwszym kwartale roku. Obserwując poprawę skuteczności operacyjnej na rynku w Polsce, zdecydowaliśmy się równolegle wprowadzić porozumienia ratalne i bliźniaczy model windykacji dla operacji prowadzonych przez naszą spółkę córkę w Rosji. Liczymy, że podobnie jak w Polsce, poza większą sumaryczną wartością odzysków, pozwoli on także na optymalizację kosztów operacyjnych na nowym rynku - dodaje Wojciech Andrzejewski.

Działania polubowne prowadzone przez grupę wspierane są windykacją sądowo-egzekucyjną. Ich skala jest jednak niewspółmiernie mniejsza niż w poprzednich latach, gdy P.R.E.S.C.O. finalizowało ponad 70 proc. spraw w postepowaniach sądowo-egzekucyjnych. Optymalizacja modelu operacyjnego przełożyła się na znaczące obniżenie kosztu własnego sprzedaży w pierwszym kwartale 2015 r. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 był on mniejszy o 4,92 mln zł. Nakłady poniesione na postępowania sądowo-egzekucyjne od stycznia do marca br. wyniosły 0,92 mln zł i były o 88 proc. niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Dzięki optymalizacji modelu operacyjnego w pierwszym kwartale roku odnotowaliśmy poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Rentowność brutto wzrosła do 23,1 proc. wobec 17,1 proc w analogicznym okresie ubiegłego roku, a na poziomie netto odnotowaliśmy wzrost rentowności o 5,1 p.p. w ujęciu rok do roku. Nie są to jeszcze wartości, jakimi mogliśmy poszczycić się kilka lat temu, ale maszyna dopiero ruszyła. Poprawa rentowności oznaczać będzie większą skłonność do zakupów, które bez wątpienia są nam potrzebne, aby powrócić na ścieżkę wzrostów - tłumaczy wiceprezes P.R.E.S.C.O.

Źródło: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

 
Udostępnij artykuł: