Wyniki wyszukiwania: Piotr Gałązka


Rynek finansowy: Projekt harmonizacji rynku listów zastawnych w UE

11.05.2018 13:46, BANK 2018/04

Komisja Europejska kontynuuje realizację programu Unii Rynków Kapitałowych (CMU). Na początku marca br. przedstawiła pakiet legislacyjny dotyczący emisji i nadzoru nad listami zastawnymi w Unii Europejskiej. Projekt ma na celu ujednolicenie definicji i podstawowych elementów listów zastawnych, co jest jednym z elementów harmonizacji tego rynku we Wspólnocie. Czytaj więcej...


Prawo: GDPR to nie wszystko

23.02.2018 08:46, BANK 2018/02

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), którego obowiązek stosowania rozpoczyna się w maju 2018 r., to jedna z najszerzej komentowanych i dyskutowanych regulacji unijnych w ostatnich latach. Warto jednak pamiętać, że choć jest ono najistotniejszą częścią pakietu legislacji odnośnie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, nie jest jedynym aktem w tym zakresie. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Nowe ramy rynku płatności w UE

29.01.2018 12:31, BANK 2018/01

Nowe rozwiązania i możliwości techniczne, a także idące za nimi potrzeby normowania i walki z nadużyciami powodują, że regulacje rynku usług płatniczych muszą być nowelizowane, by odpowiednio spełniały swoją rolę – zapewniały bezpieczeństwo i umożliwiały rozwój innowacyjnych rozwiązań. W 2018 r. w życie wchodzi nowa dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) oraz jej przepisy wykonawcze, w skrócie określane jako RTS. Czytaj więcej...Prawo: Agenda legislacyjna UE w kwestii usług finansowych w roku 2018

04.01.2018 10:20, BANK 2017/12

Przedstawione dotychczas plany działania oraz zapowiadane przez Komisję Europejską nowe propozycje legislacyjne mające na celu wprowadzenie dodatkowych regulacji związanych z rynkiem usług finansowych w państwach członkowskich UE pokazują, że w roku 2018 możemy się spodziewać początku prac legislacyjnych w zakresie kilku nowych regulacji, które w perspektywie kilku lat będą miały wpływ na banki w Polsce i w Europie. Czytaj więcej...Prawo: Kredyty frankowe w ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE

22.11.2017 15:15, BANK 2017/11

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod koniec września 2017 r. – w wyroku w sprawie o sygnaturze akt C-186/16 – po raz kolejny pochylił się nad kwestią oceny kredytów udzielanych przez banki w różnych państwach członkowskich UE w walucie innej niż lokalna. Tym razem oceny dokonano na kanwie interpretacji dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Czytaj więcej...Orzeczenie Europejskiego Trybynału Sprawiedliwości w sprawie rumuńskich kredytów frankowych

03.10.2017 13:04, Aktualności

W ubiegłym tygodniu – 20 września 2017 roku – Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w rumuńskiej sprawie Ruxandra Paula Andriciuc and Others v Banca Româneasca SA, która dotyczyła umów kredytów hipotecznych denominowanych w CHF zawartych w latach 2004 – 2007. W toku postępowania przed TSUE, analizowano pytania prejudycjalne zadane przez sąd rumuński, dotyczące interpretacji przepisów Dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Czytaj więcej...


Rewolucja czy ewolucja?

11.03.2016 07:00, Polecamy

Dla nas, bankowców, tajemnica bankowa jest wartością fundamentalną - tę odwieczną regułę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przywołał rozpoczynając konferencję poświęconą nowym regulacjom wspólnotowym w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich skutkom dla europejskiej bankowości. Zarówno zagwarantowana prawem ochrona danych osobowych, jak również reguły dotyczące tajemnicy bankowej pozwalają realizować ten sam cel - zwiększenie ochrony obywateli przed internetowymi fraudami i kradzieżami tożsamości. Jakie działania powinny podjąć banki w obliczu dokonującej się gruntownej transformacji unijnych reguł ochrony danych osobowych? Które z rozwiązań określonych w procedowanym właśnie rozporządzeniu General Data Protection Regulation mogą stanowić największe wyzwanie - a które, wręcz przeciwnie, ułatwią gromadzenie i wymianę danych osobowych? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas seminarium zatytułowanego "Nowa regulacja przetwarzania danych osobowych - General Data Protection Regulation - skutki w sektorze finansowym", które odbyło się 10 marca br. w Klubie Bankowca. Czytaj więcej...


Sprawy międzynarodowe: Sądy polubowne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

14.02.2016 20:38, NZB 2016/01

Sądy arbitrażowe stanowią istotne instytucje systemu wymiaru sprawiedliwości. Uzupełniają system sądów powszechnych rozstrzygających spory pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Dlatego sądy polubowne istnieją w de facto wszystkich rozwiniętych gospodarkach świata, a ich rola znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czytaj więcej...


Związek Banków Polskich otwiera Przedstawicielstwo w Brukseli

17.07.2015 08:11, Bankowość

1 lipca 2015 roku działalność rozpoczęło Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli. Przedstawicielstwo ZBP będzie zajmowało się prezentowaniem stanowisk polskiego sektora bankowego na forum UE w istotnych dla sektora kwestiach, w szczególności zabierając głos w procesach legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w imieniu polskich banków i prezentując polski sektor bankowy i jego dobre praktyki. Czytaj więcej...


Prawo: Nowy instrument jednolitego rynku w Unii Europejskiej

28.01.2015 00:48, BANK 2015/01

Parlament Europejski i Rada uchwaliły Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie ma na celu wzmocnienie jednolitego rynku europejskiego poprzez niwelowanie trudności w transgranicznym dochodzeniu wierzytelności. Czytaj więcej...


Prawo: Lepiej później niż w ogóle…

18.10.2014 14:39, BANK 2014/10

Potrzebę uregulowania zarówno umowy tzw. odwróconego kredytu hipotecznego, jak i istniejącej już w praktyce obrotu gospodarczego umowy renty hipotecznej, sektor bankowy - i nie tylko - sygnalizował ustawodawcy od długiego czasu. W odpowiedzi na te oczekiwania, przynajmniej w części, Sejm uchwalił Ustawę z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Czytaj więcej...


Prawo: Konsumenci pod specjalnym nadzorem

31.07.2014 10:56, BANK 2014/07-08

W grudniu bieżącego roku polskie prawo konsumenckie czeka prawdziwa rewolucja. Nowa ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie tylko gwarantuje mu lepszą ochronę przy zawieraniu umów i uchyla większość przepisów dotychczas obowiązujących przy zawieraniu umów między profesjonalistą a konsumentem. Dodatkowo wprowadza wiele nowych przepisów, a zwłaszcza nakłada na przedsiębiorców liczne nowe obowiązki, w tym przedkontraktowe i informacyjne. Czytaj więcej...Strona 3 z 41234
0