Panowie Tuora bronią swojego dobrego imienia

Finanse i gospodarka

Dnia 24 lipca 2015 r. został wniesiony przez Pana Tomasza Tuorę oraz Pana Tadeusza Tuorę prywatny akt oskarżenia przeciwko jednemu z zarządzających aktywami Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o czyn z art. 212 § 2 kodeksu karnego, tj. pomówienie za pomocą środków masowego komunikowania za które kodeks karny przewiduje maksymalnie karę pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo w dniu 24 lipca 2015 r. Panowie Tuora złożyli również pozew o ochronę dóbr osobistych - dobrego imienia - przeciwko jednemu z zarządzających aktywami Total FIZ.

Podjęte przez Panów Tuora działania prawne wynikają z obraźliwych zarzutów zawartych w komentarzu do wyceny certyfikatów Total FIZ na koniec drugiego kwartału bieżącego roku jaki zamieszczono na stronie internetowej Total FIZ.

Wygłaszanie takich twierdzeń przez autorów rzeczonego komentarza stanowi nieudolną próbę usprawiedliwienia ich oczywistego niepowodzenia jakim niewątpliwie jest spadek wartości certyfikatów Total FIZ. Poprzez wygłaszanie nieprawdziwych i bezprawnych oskarżeń pod adresem Panów Tuorów autorzy próbują odwrócić uwagę od prawdziwych powodów spadku wartości certyfikatów Totala oraz złej sytuacji finansowej i operacyjnej PZ Cormay S.A.

Z komentarza wynika, że za spadek wartości certyfikatów Total FIZ odpowiedzialność ponoszą Panowie Tuora, których pomawia się o prowadzenie rzekomo przestępczej działalności.

„Czujemy się głęboko poruszeni zaistniałą sytuacją. Niedopuszczalne jest aby osoby działające w ramach poważnej instytucji finansowej, mogły publicznie wygłaszać takie poglądy. Podjęte przez nas kroki stanowią obronę wobec prób nieustannego podważania naszej uczciwości i rzetelności. Zbudowaliśmy unikalną polską firmę, działającą w skali światowej, która została w sposób wrogi i niezgodny z prawem przejęta przez fundusze finansowe, co zostało zaskarżone w sądzie. Tymczasem osoba zarządzająca TOTAL FIZ podejmuje działania, które zmierzają do odwrócenia uwagi od działań niezgodnych z prawem i od tego, że wrogie przejęcie spółki Cormay skończyło się niepowodzeniem na poziomie operacyjnym. Godzą w zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni w związku z powierzoną nam funkcją w zarządzie spółki. Zamierzam o sprawie poinformować również KNF – jako instytucję badającą tzw. przesłankę rękojmi dla osoby wykonującej zawód licencjonowany” – mówi Tadeusz Tuora.

” Pozwem o ochronę dóbr osobistych, domagamy się nakazania jednemu z zarządzających aktywami Total FIZ w szczególności zaniechania naruszeń naszego dobrego imienia i godności oraz wpłaty określonej przez nas kwoty na cel społeczny” – mówi Tomasz Tuora.

Tadeusz Tuora dodaje „Działania jakich dopuszczono się względem nas, są próbą pomówienia w świetle opinii publicznej. Biorąc pod uwagę pełnione przez nas funkcję w Radzie Dyrektorów spółki Orphée SA, podjęcie kroków prawnych było konieczne, aby nie dopuścić do utraty zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni.,. Uderza to również w samą spółkę Orphee S.A. i jej pozycję na rynku”

Tadeusz Tuora,
Tomasz Tuora

 

Udostępnij artykuł: