PARP ogłasza III edycję konkursu na modelowe projekty ppp

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 16 kwietnia 2014 roku III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 16 kwietnia 2014 roku III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, które mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy. Wybranych zostanie 5 przedsięwzięć mających potencjał modelowych projektów ppp. Zgłoszone przedsięwzięcie musi spełniać istotny cel publiczny, a wartość inwestycji nie może przekraczać 50 mln złotych. W bieżącej edycji Konkursu preferowane będą przedsięwzięcia ppp z obszaru rewitalizacji.

Zwycięzcom zostanie udzielone kompleksowe wsparcie doradcze: prawne, ekonomiczne lub techniczne, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp. Zgłoszone do Konkursu 3P projekty będą mogły uzyskać także wyróżnienie w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu w wizycie studyjnej w krajach UE, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w formule ppp.

W latach 2012-2013 odbyło się dwie edycje Konkursu 3P, w których łącznie przyznano 8 nagród głównych na realizację następujących przedsięwzięć:

  • "Przebudowa i rozbudowa Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Centrum Medyczne w Łańcucie,
  • "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle,
  • "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Miasto i Gminę Pleszew,
  • "Budowa budynku mieszkalnego w formule ppp" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Wąbrzeźno,
  • "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Borów,
  • "Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Krzywiń,
  • "Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Bobolice,
  • "Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu" - przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

Konkurs 3P jest organizowany w ramach projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne".

Szczegółowe informacje na temat trzeciej edycji Konkursu 3P, w tym pełnej dokumentacji konkursowej, znajdują się na stronie projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne" pod adresem www.ppp.parp.gov.pl.

Celem projektu systemowego PARP "Partnerstwo publiczno-prywatne" jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 "Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: PARP

Udostępnij artykuł: