Paweł Sałek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Sekretarz Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Sekretarz Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Instytut Nauk o Polityce; studia podyplomowe:
 • Relacje międzynarodowe i dyplomacja;
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania w Warszawie; International MBA Programe prowadzone przez Centre for Management Training (CMT);
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Warszawie – Międzyuczelniane
 • Podyplomowe Studia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych;
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, uzyskany tytuł: magister inżynier;

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2019 do nadal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • od 2018 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego;
 • od 2018 do nadal – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju
 • od 2015 do 2018r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej;
 • od 2009r. do 2015r. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu;
 • od 2008r. do 2009r. – Główny Specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
 • – od 2006r. do 2008r. – Kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
 • od 2005r. do 2007r. – Doradca Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko;
 • od 2005r. do 2006 – p. o. Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta m.st. Warszawy;
 • od 2002r. do 2005r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice;
 • od 2002r. do 2005 r. – Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach;

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Ukończone szkolenie: Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation (certyfikat) – CRM SA – DEVOTEAM;
 • Warsztaty „Wymagania normy ISO 9001:2008” (certyfikat) – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o.;
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (zaświadczenie);

Organizacje i stowarzyszenia

Liga Ochrony Przyrody – Prezes Zarządu Głównego.
Według złożonego oświadczenia p. Paweł Sałek, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: