Październik w polskich szkołach – czas analiz i wyciągania wniosków

Finanse i gospodarka

Organizacja nowego roku szkolnego to ogromne wyzwanie, którego efekty przekładają się na funkcjonowanie placówki w okresie najbliższych kilku miesięcy. Najważniejsze zadania realizowane przez dyrekcję oraz samorządy związane z planowaniem kolejnego roku to nabór nowych uczniów oraz organizacja zajęć edukacyjnych.

Organizacja nowego roku szkolnego to ogromne wyzwanie, którego efekty przekładają się na funkcjonowanie placówki w okresie najbliższych kilku miesięcy. Najważniejsze zadania realizowane przez dyrekcję oraz samorządy związane z planowaniem kolejnego roku to nabór nowych uczniów oraz organizacja zajęć edukacyjnych.

Sprawdzian z perfekcyjnej organizacji odbywa się wraz z początkiem września, kiedy do szkół wracają dotychczasowi uczniowie, a także przybywają nowi. W październiku sytuacja w większości szkół uspokaja się - dlatego też jest to dobry moment na wyciągnięcie wniosków z tegorocznych przygotowań oraz analizę rozwiązań, które mogłyby usprawnić organizację już za rok.

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoi dyrekcja szkół w trakcie planowania nowego roku jest organizacja zajęć edukacyjnych. Zadanie to dodatkowo komplikują wytyczne zawarte w "Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach". Według jego założeń plan zajęć powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, potrzebę ich zróżnicowania w każdym dniu, a także zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

Ogromnym ułatwieniem dla osób stojących przed tego rodzaju wyzwaniem jest posłużenie się wyspecjalizowanym programem komputerowym. Aplikacja umożliwia automatyczne utworzenie planu lekcji przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki, a także warunków lokalowych oraz potrzeb nauczycieli. Program pozwala kontrolować równomierność obciążenia uczniów i nauczycieli w poszczególnych dniach tygodnia, jest przystosowany do modyfikowania ułożonego wcześniej planu, a także zawiera mechanizmy minimalizowania liczby tzw. "okienek", które są niepożądanym elementem planu zajęć. Ostatnia funkcjonalność jest istotna z punktu widzenia większości nauczycieli, bowiem 53% z nich wskazuje dom jako preferowane miejsce wykonywania "pracy własnej". Główne korzyści, które daje wykorzystanie programu do ułożenia planu lekcji to skrócenie czasu poświęcanego na jego przygotowanie, zagwarantowanie jego zgodności z rozporządzeniem, a także umożliwienie publikacji na stronie www, wysłania e-mailem czy pobrania na telefon komórkowy.

Nabór do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych rozpoczyna się już w lutym. Cała procedura wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony placówki, jak i kandydatów. Z tego względu warto zastanowić się nad wprowadzeniem elektronicznego systemu odpowiadającego za nabór, który sprawdził się już w wielu szkołach i przedszkolach. Przykładowo w 2013 roku z rozwiązania vEdukacja Nabór stworzonego przez firmę VULCAN skorzystało 313 organów prowadzących przedszkola i szkoły, 3 317 przedszkoli i szkół, a co za tym idzie 282 444 kandydatów ubiegało się o przyjęcie do 9 891 grup rekrutacyjnych. Tego rodzaju rozwiązanie zdecydowanie ułatwia i usprawnia przeprowadzenie rekrutacji. Jego wdrożenie zapewnia między innymi wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata oraz ogranicza liczbę dokumentów i ilość pracy wkładanej w obsługę procesu.

Aplikacje tego typu pozwalają na łatwy dostęp do oferty edukacyjnej placówek prowadzących rekrutację, a także przeglądanie jej pod kątem kryteriów ważnych dla kandydatów. Taka możliwość jest istotna biorąc pod uwagę liczbę szkół w dużych miastach, np. w Łodzi działa 85 publicznych oraz 22 niepubliczne szkoły podstawowe. Nowoczesne narzędzia umożliwiają również wgląd do wyników, dzięki ich publikacji za pośrednictwem Internetu. Zaawansowane systemy sprawnie przeprowadzają także rekrutację uzupełniającą, dzięki aktualizowanej na bieżąco i dostępnej w Sieci liście wolnych miejsc.

"Wspieranie oświaty na każdym etapie jej funkcjonowania pozwala na stworzenie nowoczesnej i sprawnie funkcjonującej szkoły. Spójna strategia zarządzania w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi otwiera nowe możliwości zarówno przed nauczycielami, uczniami, jak i rodzicami. Dzięki aplikacji, którą stworzyliśmy już blisko 2 miliony kandydatów znalazło miejsce w nowej szkole bądź przedszkolu" - powiedział Jacek Różycki, Prezes Zarządu VULCAN Sp. z o.o.

Sprostanie naborowi oraz ułożeniu planu lekcji to tylko mała część obowiązków jakie nakłada na dyrekcje i samorządy nowy rok szkolny. Dobry start może jednak zachęcić do efektywnej pracy w ciągu roku. Dlatego też warto wziąć pod uwagę wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania oświatą, który znacznie usprawnia organizację nie tylko na etapie planowania, ale także podczas codziennych zmagań związanych z zarządzaniem kadrami, finansami, stołówką czy biblioteką.

Fakty i liczby na temat polskiej szkoły 2013/2014:

  • W roku szkolnym 2013/2014 naukę we wszystkich typach szkół rozpoczęło 4 615 tys. uczniów.
  • Liczbę dzieci objętych w tym roku wychowaniem przedszkolnym szacuje się na poziomie 1 275 tys.
  • W szkołach podstawowych naukę rozpoczęło ok. 2 160 tys. uczniów.
  • Do gimnazjów uczęszcza 1 140 tys. uczniów.
  • W szkołach ponadgimnazjalnych uczy się ok. 1 315 tys. uczniów.

Źródło: VULCAN Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: