PCC Rokita osiąga wyższe zyski i poprawia rentowność

Finanse i gospodarka

PCC Rokita, spółka chemiczna i emitent obligacji notowanych na Catalyst, wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe w III kw. 2013 r. Skonsolidowane przychody PCC Rokita w okresie 1-3Q2013 wyniosły 854,4 mln zł (wzrost o 11,2% r/r), a zysk operacyjny 56,6 mln zł (wzrost o 20,7% r/r). Spółka poprawiła także rentowności na wszystkich poziomach.

PCC Rokita, spółka chemiczna i emitent obligacji notowanych na Catalyst, wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe w III kw. 2013 r. Skonsolidowane przychody PCC Rokita w okresie 1-3Q2013 wyniosły 854,4 mln zł (wzrost o 11,2% r/r), a zysk operacyjny 56,6 mln zł (wzrost o 20,7% r/r). Spółka poprawiła także rentowności na wszystkich poziomach.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r. Grupa Kapitałowa PCC Rokita osiągnęła o 11,2% wyższe przychody niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 1-3Q2013 wyniosły one 854,4 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie 149,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wzrost o 26,8% r/r), 56,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wzrost o 20,7% r/r) i 95,2 mln zł EBITDA (wzrost o 10,6%). Zysk netto Grupy wyniósł natomiast 43,3 mln zł. Po oczyszczeniu wyników 1-3Q2012 ze zdarzenia jednorazowego, jakim była sprzedaż spółki PCC Exol, zysk ten był o 37,0% wyższy r/r.

Marża brutto ze sprzedaży Grupy PCC Rokita w 1-3Q2013 ukształtowała się  na poziomie 17,5% (wzrost o 2,2 p.p. r/r), marża EBIT wyniosła 6,6% (wzrost o 0,5 p.p. r/r), marża EBITDA 11,1% (spadek o 0,1 p.p. r/r). Marża netto osiągnęła natomiast poziom 5,1%, co w stosunku do 1-3Q2012 (po oczyszczeniu ze zdarzenia jednorazowego) stanowiło wzrost o 2,2 p.p.

- Wzrost przychodów wynikał głównie ze wzrostu sprzedaży produktów wytwarzanych w Kompleksie Chlorowym oraz w Kompleksie Rokopole. W 2012 r. w Kompleksie Rokopole uruchomiliśmy instalację IV ciągu produkcyjnego, co zwiększyło znacząco moce produkcyjne. Natomiast dzięki dobrej koniunkturze oraz wysokim cenom na alkalia osiągnęliśmy  wzrost rentowności - mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

Suma bilansowa Grupy na koniec września br. wyniosła 1,0 mld zł, kapitały własne 517,4 mln zł, a dług oprocentowany 240,0 mln zł. Wskaźniki zadłużenia na 30.09.2013 kształtowały się następująco:

  • dług netto / EBITDA*: 1,7
  • dług netto / kapitały własne: 42,4%
  • dług netto / aktywa: 21,9%
  • wskaźnik pokrycia odsetek**: 3,6

- Rok 2013 to bardzo dobry okres dla Grupy PCC Rokita. Świadczą o tym nie tylko bardzo dobre wyniki finansowe, ale także działania inwestycyjne, które intensywnie realizujemy. Nasz kluczowy projekt, czyli drugi etap budowy elektrolizy membranowej w Kompleksie Chlorowym, jest już na zaawansowanym etapie i planujemy go w pełni zakończyć w 2015 r. W kolejnych kwartałach PCC Rokita będzie także inwestować w zwiększenie mocy produkcyjnych. W Kompleksie Chemii Fosforu zmodernizowaliśmy właśnie jedną linię produkcyjną i lada chwila rozpocznie się modernizacja kolejnej. Pozwoli to na zwiększenie mocy produkcyjnych trójchlorku fosforu oraz tlenochlorku fosforu o 150%. Produkty te to kluczowe surowce, wykorzystywane dalej w przemyśle chemicznym, środków ochrony roślin oraz w przemyśle farmaceutycznym - mówi Rafał Zdon.

Spółka obecnie koncentruje się także na zwiększeniu mocy produkcyjnych instalacji tlenku propylenu (Kompleks Chlorowy). Inwestycja realizowana jest w oparciu o własną technologię i pozwoli także na zmniejszenie oddziaływania produkcji na środowisko. Rozbudowa wytwórni prowadzona jest praktycznie bez jej wyłączenia z bieżącej eksploatacji. - Do tej pory udało nam się zwiększyć moce produkcyjne z 25 do 36 tys. ton na rok, a docelowo będzie to 40 tys. ton na rok - dodaje Rafał Zdon.

PCC Rokita znana jest na rynku kapitałowym dzięki konsekwentnie i powtarzalnie organizowanym emisjom obligacji korporacyjnych, kierowanych w formule oferty publicznej do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. W czerwcu bieżącego roku zakończył się pierwszy Program Emisji Obligacji, w ramach którego spółka pozyskała 95 mln zł. Zgodnie z założoną strategią, która przewiduje stałą obecność PCC Rokita na rynku kapitałowym, spółka przygotowuje się do kolejnego programu. Wszystkie informacje odnośnie obligacji można znaleźć na specjalnym portalu inwestorskim PCCInwestor.pl.

Udostępnij artykuł: