PENGAB spada o 2,2%

Tylko u nas

W październiku – w stosunku do września – wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych PENGAB spadł o 2,2%, do 22,7 pkt. Analiza badania TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich, publikowana przez „Monitor Bankowy”, wskazuje na dużą stabilizację ocen bankowców, bowiem w okresie minionych 9 miesięcy główny indeks oscyluje w granicach 23 pkt.

W październiku – w stosunku do września – wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych PENGAB spadł o 2,2%, do 22,7 pkt. Analiza badania TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich, publikowana przez „Monitor Bankowy”, wskazuje na dużą stabilizację ocen bankowców, bowiem w okresie minionych 9 miesięcy główny indeks oscyluje w granicach 23 pkt.

Zdaniem Marcina Idzika z TNS Polska zmiana indeksu jest spowodowana spadkiem indeksu wyprzedzającego, który jest równoważony wzrostem bieżących ocen. W III kw. odnotowano wzrost popytu na kredyty, zarówno w grupie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W najbliższym kwartale przewidywane jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach oraz pod koniec kwartału nieznaczne osłabienie na rynku kredytów.

Wskaźnik wyprzedzający obniżył się o 1,7 pkt do 29,3 pkt., pomimo tego środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza utrzymanie trendów wzrostowych na podstawowych rynkach produktowych – dodaje Marcin Idzik. – Przewidywana jest także powolna poprawa gospodarki kraju, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

W październiku szczególną uwagę zwraca aktualna analiza rynku kredytowego. Zarówno ocena kredytów indywidualnych, jak i kredytów dla przedsiębiorstw – z wyjątkiem kredytów obrotowych – zanotowały kilkunastoprocentowe wzrosty – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. – Przedstawiciele sektora bankowego wypowiedzieli się również w zakresie tematu oszczędzania szczególnie istotnego dla stabilności całej gospodarki oraz rozwoju sektora bankowego. Wśród głównych uwarunkowań wzrostu skłonności Polaków do oszczędzania jako priorytetowe wskazano edukację finansową klientów, działania w efekcie których wzrosną dochody społeczeństwa, a także poprawę atrakcyjności finansowej oferty depozytowej.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych – po wrześniowym spadku – powrócił do poprzedniego poziomu, nieznacznie przekraczając wynik z sierpnia. Wskaźnik prognoz natomiast obniżył się. Na poziomie szczegółowym widać wzrost wszystkich wskaźników, a przede wszystkim wzrost salda kredytów konsumpcyjnych i kredytów mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik oceny sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych kontynuuje wzrost, natomiast wskaźnik prognoz, po znacznym wzroście na przełomie sierpnia i września, w październiku zaczął nieznacznie spadać.

Podobnie jak w przypadku wskaźnika rynku kredytów dla gospodarstw domowych, również wskaźnik rynku kredytowego podmiotów gospodarczych podnosi się po wrześniowym spadku. Październik przyniósł natomiast spadek prognoz. Na poziomie szczegółowym na uwagę zasługuje wzrost salda kredytów inwestycyjnych o 11 pp. Pozostałe wskaźniki także zanotowały nieznaczny wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz sytuacji rynku depozytowego podmiotów gospodarczych utrzymują poziom zbliżony do wrześniowego pomiaru.

Główne zmiany w zakresie prognozy sześciomiesięcznej obserwowane w październiku to: wzrost salda lokat długoterminowych osób indywidualnych (+5 pp.), wzrost salda kredytów obrotowych przedsiębiorców (+5 pp.) i salda lokat długoterminowych przedsiębiorców (również o 5 pp.). W kwestii sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju, prognozy utrzymują poziom zbliżony do poprzedniego pomiaru. Więcej optymizmu październik przyniósł w przypadku sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych – wskaźnik prognoz wzrósł o 7 pp.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-24 października. W badaniu uczestniczyło 180 placówek bankowych, reprezentujących różne typy banków.

 

Udostępnij artykuł: