Perspektywy kursu jena

Polecamy

Skonstruowane przez nas modele ekonometryczne kursów USD/JPY, EUR/JPY i JPY/PLN oparte o relatywną równowagę wewnętrzną walut tworzących analizowane kursy walutowe sugerują aprecjację kursu jena względem dolara, euro oraz złotego. Z kolei modele kursów oparte o relatywną równowagę zewnętrzną walut tworzących analizowane kursy walutowe sugerują dalszą deprecjację kursu jena względem dolara, euro oraz złotego. Jednak szczegółowa analiza zmiennych składowych obu modeli sugeruje, że bardziej prawdopodobna jest deprecjacja kursu jena względem dolara, euro i złotego w perspektywie końca 2014 roku.

Ekspansja ilościowa Banku Japonii ze względu na skalę (ok. 140 mld dolarów miesięcznie) oraz wyznaczone jej cele (2% inflacji CPI rok do roku) jest głównym czynnikiem determinującym deprecjację jena w 2014 roku. Ponieważ ekspansja ilościowa Banku Japonii szybciej wpływa na rynki finansowe niż na gospodarkę realną, stąd wskazania Modelu 2 dla kursów USD/JPY, EUR/JPY oraz JPY/PLN wcześniej pokazują dalszą deprecjację jena niż Model 1.

Wycofywanie się z trzeciej rundy ekspansji ilościowej przez Fed („Tapering QE3”) jest czynnikiem dodatkowo wzmacniającym trend deprecjacji jena względem dolara, co ze względu na duże znaczenie kanału kursowego w japońskim mechanizmie transmisji monetarnej będzie wzmacniać skuteczność reflacyjnej polityki Banku Japonii. Z tego względu zwiększenie comiesięcznej skali ekspansji ilościowej w 2014 roku przez Bank Japonii jest mało prawdopodobne.

W 2014 roku kurs jena względem dolara będzie się szybciej osłabiał niż względem euro ze względu narastającą presję deflacyjną w strefie euro, która zwiększa oczekiwania rynków na ekspansję ilościową EBC i częściowo osłabia popyt na euro.

W pierwszej połowie 2014 roku kurs JPY/PLN powinien rosnąć ze względu na obawy o wpływ „taperingu” QE3 na waluty rynków wschodzących, jednak w dalszej części roku kontynuacja ekspansji ilościowej Banku Japonii powinna osłabiać jena względem złotego.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: