Perspektywy zatrudnienia: Wiosenne ożywienie na rynku pracy

NZB 2017/01

nzb.2017.k1.foto.061.c.850x478

Prognoza dla rynku pracy w Polsce jest nie tylko optymistyczna, ale też najlepsza od ostatnich 6 lat. Pozytywne wyniki na II kwartał br. odnotowano we wszystkich z sześciu badanych regionów oraz w ośmiu z dziesięciu badanych sektorów w kraju. Wśród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji znalazły się: produkcja przemysłowa, handel detaliczny i hurtowy oraz budownictwo.

Jak wynika z opublikowanego 14 marca br. przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, pracodawcy w Polsce są optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +12%. W ujęciu kwartalnym wzrosła o 4 pkt. proc., natomiast w porównaniu rok do roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, 18% spośród przebadanych w Polsce pracodawców przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty, a 73% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Prognoza dla rynku pracy w nadchodzących trzech miesiącach zapowiada optymistyczny czas dla kandydatów, którzy tak dobrych możliwości znajdowania zatrudnienia nie mieli od ponad sześciu lat. Najsilniej daje się to odczuć w produkcji przemysłowej, gdzie zwiększenie potrzeb kadrowych deklaruje jedna trzecia pracodawców. To tym bardziej dobry znak, że produkcja jest swoistego rodzaju papierkiem lakmusowym całego rynku. I faktycznie, większość z pozostałych sektorów również chętnie poszerza swoje siły kadrowe – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Skuteczność tych chęci bardzo zależy jednak od elastyczności firm wobec zmian i poszukiwania nowych rozwiązań. Pracodawcy będą musieli stawiać czoła narastającemu niedoborowi talentów, który coraz wyraźniej przekłada się na ich pozycję i konkurencyjność. W sytuacji gdy coraz trudniej o pracowników, na znaczeniu zyskiwać będą programy employer brandingowe oraz doświadczone firmy doradztwa personalnego, które nie tylko dbają o pozyskanie talentów, ale też wyspecjalizowane doradztwo dla przedsiębiorstw – dodaje.

Większość nastawiona optymistycznie

W badaniu uwzględniono następujące sektory:

 • Budownictwo
 • Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi
 • Finanse/Ubezpieczenia/ Nieruchomości/Usługi
 • Handel detaliczny i hurtowy
 • Instytucje sektora publicznego
 • Kopalnie/Przemysł wydobywczy
 • Produkcja przemysłowa
 • Restauracje/Hotele
 • Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo
 • Transport/Logistyka/ Komunikacja.

nzb.2017.k1.foto.061.a.425xW ośmiu z nich prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2017 r. jest dodatnia. Najwyższy wynik odnotowano w sektorze produkcji przemysłowej, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +20%. Optymizm jest również zauważalny w branżach handel detaliczny i hurtowy oraz budownictwo, gdzie wyniki wynoszą odpowiednio +17% i +15%, podczas gdy prognoza dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Transport/Logistyka/Komunikacja wynosi +14%. Umiarkowany optymizm cechuje pracodawców z sektorów Restauracje/Hotele i Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, gdzie uzyskano wyniki na poziomie odpowiednio +10% i +9%. Niemniej jednak w sektorze Energetyka/Gazownictwo/ Wodociągi odnotowano wynik na poziomie -4%.

W ujęciu kwartalnym polepszenie prognoz nastąpiło w sześciu (z dziesięciu badanych) sektorach. Największy wzrost – aż o 18 pkt. proc. – odnotował sektor Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi. W Handlu detalicznym i hurtowym odnotowano poprawę o 7 pkt. proc., a w sektorze Instytucje sektora publicznego wynik wzrósł o 4 pkt. proc. Niemniej jednak w trzech sektorach odnotowano spadek, w tym w budownictwie, gdzie wynosi on aż 9 pkt. proc.

W porównaniu do II kwartału 2016 r. pogorszenie prognoz miało miejsce w pięciu (z dziesięciu badanych) sektorach. Spadek o 5 pkt. proc. odnotowano w sektorach Budownictwo i Energetyka/ Gazownictwo/Wodociągi, z kolei w sektorze Restauracje/Hotele wynosi on 4 pkt. proc. Poprawę wyników odnotowano w czterech sektorach. Największy wzrost – aż o 10 pkt. proc. – odnotowuje sektor Finanse/Ubezpieczenia/ Nieruchomości/Usługi, natomiast prognozy dla sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo i Produkcja przemysłowa uległy poprawie o odpowiednio 8 i 7 pkt. proc.

Badaniem objęto 6 regionów Polski:

 • Centralny (łódzkie, mazowieckie)
 • Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie)
 • Południowy (małopolskie, śląskie)
 • Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie)
 • Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko- -mazurskie, pomorskie)
 • Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

We wszystkich prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2017 r. jest dodatnia. Najwyższy wynik, tj. +16%, prognozowany jest w regionie Południowo-Zachodnim. Zauważalny optymizm panuje również w regionach Północnym i Północno-Zachodnim, gdzie uzyskano odpowiednio +14% i +12%. Optymizm cechuje też pracodawców z regionu Wschodniego, w którym prognoza wyniosła +11%, natomiast umiarkowany optymizm jest widoczny pośród pracodawców z regionów Centralnego oraz Południowego, gdzie odnotowano wyniki na poziomie +10%.

nzb.2017.k1.wykres.062.a.850xNajlepiej na północy

W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła w trzech z sześciu badanych regionów. Największą poprawę wyników – aż o 11 pkt. proc. – uzyskano w regionie Północnym, podczas gdy w regionach Południowym i Centralnym wzrosły one odpowiednio o 8 i 4 pkt. proc. W Północno-Zachodnim oraz Południowo-Zachodnim prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie, natomiast we Wschodnim wynik pozostaje bez zmian.

W porównaniu z danymi dla II kwartału 2016 r. w regionach Centralnym i Północnym odnotowano wzrost o 6 pkt. proc., a w regionie Południowo-Zachodnim poprawa wyniosła 2 pkt. proc. Prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie w regionach Wschodnim i Północno-Zachodnim, natomiast wynik dla regionu Południowego pozostaje bez zmian.

W badaniu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” deklaracje polskich respondentów dla II kwartału 2017 r. przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże (zatrudniające powyżej 250 osób), średnie (od 50 do 249 osób), małe (od 10 do 49 osób) oraz mikroprzedsiębiorstwa (mniej niż 10 osób). Dla pracodawców ze wszystkich tych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +29%, podczas gdy dla pracodawców ze średnich oraz z mikro przedsiębiorstw wynosi ona odpowiednio +11% i +8%. Umiarkowany optymizm cechuje respondentów z małych przedsiębiorstw, gdzie odnotowano wynik na poziomie +1%.

nzb.2017.k1.wykres.062.b.850xPolska na tle świata

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 58 tys. pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Wszyscy oni w okresie od kwietnia do czerwca zamierzają, choć w różnych stopniu, zwiększać zatrudnienie. W porównaniu do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się w 17 z 43 krajów i terytoriów, pogorszyły w 15, a w 11 pozostały bez zmian. Bardziej wyraźny wzrost można zauważyć w ujęciu rocznym, jako że prognozy zatrudnienia poprawiły się w 25 krajach i terytoriach, pogorszyły w 14, a w 3 pozostały bez zmian. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w II kwartale br. panują wśród pracodawców z Tajwanu, Japonii, Słowenii i Indii. Najsłabsze odnotowano natomiast w Brazylii, we Włoszech, w Belgii oraz Szwajcarii.

„Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”

Kwartalne badanie przeprowadzono w Polsce już po raz 37. Raport z niego jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów, a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę, są dostępne na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.