Pierwsza umowa PPP w administracji rządowej

Finanse i gospodarka

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od początku wspierało Sąd Okręgowy w przygotowaniu tej inwestycji.

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od początku wspierało Sąd Okręgowy w przygotowaniu tej inwestycji.

Umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu a firmą Warbud - Infrastruktura Sp. z o.o. została podpisana 5 marca 2015 r. Budynek sądu rejonowego ma powstać w systemie DBFOT (Desing-Build-Finance-Operate-Transfer), czyli Zaprojektuj-Zbuduj-Sfinansuj-Zarządzaj-Przekaż. Partner prywatny będzie zobowiązany do zapewnienia finansowania na zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby sądu, a potem jej utrzymanie i zarządzanie nią. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, jako podmiot publiczny, ma wnieść do inwestycji nieruchomość, na której zostanie wybudowany nowy obiekt. Z analiz przedrealizacyjnych wynika, że wybranie formuły PPP obniży koszt realizacji projektu.

Całkowita wartość kontraktu to 123 mln zł, czyli około 6 mln zł rocznie - 14 mln mniej niż szacował zamawiający. Czas obowiązywania umowy to 23 lata - etap przygotowawczy i inwestycyjny ma liczyć nie więcej niż 3 lata, a etap utrzymania oraz zarządzania obiektem  nie więcej niż 20 lat. Siedziba sądu ma być gotowa do 2018 r.

Wynagrodzenie partnera prywatnego ma stanowić tzw. opłata za dostępność. Oznacza to, że firma ma zapewnić sprawne funkcjonowanie budynku zgodnie z określonymi w umowie standardami. Gdyby podmiot prywatny nie wywiązywał się z tych standardów, sądowi będzie przysługiwało prawo naliczenia kary umownej albo obniżenia wynagrodzenia.

Jest to pierwszy kontrakt, który zawarty przez administrację rządową na podstawie ustawy o PPP z 2008 r. Dotychczas rynek PPP w Polsce był zdominowany przez inwestycje samorządów lokalnych, które podpisały łącznie ponad 60 umów w tej formule. - Ze względu na złożoność projektu i jego nowatorski charakter Ministerstwo  Infrastruktury i Rozwoju od samego początku wspierało zamawiającego w kolejnych etapach postępowania.  Liczymy na to, że w ślad za projektem nowosądeckim uruchomione zostaną kolejne przedsięwzięcia, w których stronę publiczną będą reprezentowały instytucje szczebla centralnego - powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Pracownicy resortu wchodzą w skład Zespołu Sterującego (ciało doradcze zamawiającego) oraz uczestniczyli w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego i eksperta. Pomoc MIiR polegała m.in. na:

  • wsparciu w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór doradców,
  • doradzaniu przy opracowaniu dokumentacji niezbędnej do wyboru partnera prywatnego dla projektu,
  • wypracowaniu dokumentów wzorcowych do wykorzystania przez inne podmioty publiczne (w tym jednostki sądowe) realizujące lub planujące realizować podobne zadania inwestycyjne w modelu PPP.

Wszystkie dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu zostały zebrane przez ekspertów MIiR w formie trzech raportów opublikowanych na stronie www.ppp.gov.pl. Będą one przydatne w przypadku realizacji kolejnych projektów tego typu. Najnowszy raport ze stycznia 2015 r. dotyczy doświadczeń z postępowania na wybór partnera prywatnego w dialogu konkurencyjnym. Skupiono się w nim na opisie przebiegu postępowania od publikacji ogłoszenia do złożenia ofert. Przedstawiono etap udzielania przez zamawiającego odpowiedzi na składane przez Wykonawców pytania do SIWZ, krótko charakteryzując najczęściej podnoszone kwestie problemowe. Sformułowano też wnioski i rekomendacje.

Źródło: MIiR

 

Udostępnij artykuł: