Pierwszy zagraniczny uczestnik rozliczający KDPW_CCP – 
ABN AMRO Clearing Bank N.V. – rozpoczął działalność na Giełdzie Papierów Wartościowych

Finanse i gospodarka

ABN AMRO Clearing Bank N.V., jako pierwszy zagraniczny uczestnik izby KDPW_CCP, rozpoczął rozliczanie transakcji zawieranych na rynku kasowym i terminowym GPW. Jako generalny uczestnik rozliczający KDPW_CCP, ABN AMRO umożliwi dostęp do krajowego rynku kapitałowego inwestorom korzystającym globalnie z usług tego banku w obszarze post-transakcyjnym. Wzrost liczby inwestorów obecnych na polskim rynku kapitałowym przełoży się na poprawę płynności na GPW i zwiększenie skali obrotów.

ABN AMRO Clearing Bank N.V., jako pierwszy zagraniczny uczestnik izby KDPW_CCP, rozpoczął rozliczanie transakcji zawieranych na rynku kasowym i terminowym GPW. Jako generalny uczestnik rozliczający KDPW_CCP, ABN AMRO umożliwi dostęp do krajowego rynku kapitałowego inwestorom korzystającym globalnie z usług tego banku w obszarze post-transakcyjnym. Wzrost liczby inwestorów obecnych na polskim rynku kapitałowym przełoży się na poprawę płynności na GPW i zwiększenie skali obrotów.

- Umożliwienie rozliczeń transakcji realizowanych na GPW przez ABN AMRO Clearing pozwoli na poszerzenie bazy klientów zainteresowanych handlem na instrumentach notowanych na GPW. Liczymy, że dzięki nowym klientom poprawi się płynność na rynku, czego beneficjentami będą wszyscy inwestorzy. ABN AMRO Clearing jest liderem w obszarze usług post-transakcyjnych i obecność tej klasy partnerów GPW na polskim rynku kapitałowym to dowód coraz większej wagi naszego rynku wśród inwestorów na świecie - powiedziała Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.

Międzynarodowi inwestorzy zgłaszali zapotrzebowanie na dostęp dla zagranicznych podmiotów rozliczających do izby rozliczeniowej KDPW_CCP oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z harmonizacją z międzynarodową praktyką rozliczeniową. W celu spełnienia oczekiwań inwestorów zrealizowano duży projekt, który obecnie umożliwia obsługę przez ABN AMRO Clearing transakcji rozliczanych na polskim rynku.

ABN AMRO Clearing jest globalnym liderem w obszarze rozliczeń świadczącym usługi post-transakcyjne, zaś wśród wielu jego klientów są aktywni dostawcy płynności i wiodące grupy tradingowe.

- Wejście na nasz rynek ABN AMRO Clearing Bank jest skutkiem działań rozwojowych podejmowanych przez KDPW_CCP przede wszystkim w celu zapewnienia większej skali i płynności rynku. Polska autoryzowana izba rozliczeniowa już posiada atrakcyjną ofertę profesjonalnych usług opartą na najwyższych międzynarodowych standardach - powiedziała Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW_CCP.

- Uzyskanie statusu generalnego uczestnika rozliczeniowego w KDPW_CCP jest wynikiem dużego zapotrzebowania ze strony klientów. Rozliczanie polskich papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych wpisuje się w naszą globalną ofertę usług post-trade. Inwestycje otwierające nowe możliwości realizowania transakcji dla naszych klientów podkreślają misję budowania międzynarodowej konkurencyjności naszych klientów - powiedział Jan Bart de Boer, Global Chief Commercial Officer i członek Zarządu ABN AMRO Clearing.

Działalność ABN AMRO na polskim rynku możliwa była dzięki realizacji szeregu projektów rozwojowych, które wprowadziły w Polsce standardy usług post-trade odpowiadające międzynarodowym regulacjom i praktykom rozwiniętych rynków kapitałowych. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP m.in. podwyższyła swoje kapitały własne do poziomu 228 mln zł, wprowadziła netting w instrumentach finansowych, rozwinęła system gwarantowania rozliczeń oraz wprowadziła międzynarodowe standardy komunikacyjne, dzięki czemu jest przygotowana do konkurencji z izbami rozliczeniowymi funkcjonującymi w Europie.

- Grupa KDPW, dbając o rozwój rynku kapitałowego i wszystkich jego uczestników, wprowadziła w ubiegłym roku m.in. funkcjonalność nettingu, dzięki czemu o ok. 20 milionów zł spadły koszty rozrachunku transakcji dla uczestników KDPW. Celem wprowadzonych zmian było pobudzenie aktywności inwestorów, zwiększenie płynności rynku i skali obrotów, w tym w szczególności rozwój krajowych firm inwestycyjnych - dodała Iwona Sroka.

Ponadto w ubiegłym roku KDPW_CCP, we współpracy z GPW, udostępniła aplikację Risk Management Access (RMA) stworzoną przez GPW dla wszystkich podmiotów rozliczających transakcje giełdowe. Dzięki niej każdy uczestnik rozliczający i broker świadczący usługi rozliczeniowe ma bezpośrednią możliwość definiowania maksymalnych limitów wartości zleceń wprowadzanych przez członków giełdy, których transakcje rozlicza. Aplikacja RMA, oprócz możliwości konfigurowania filtrów, posiada także funkcjonalność "Kill Switch", która pozwala na blokowanie dla danego członka giełdy możliwości składania zleceń oraz anuluje jego zlecenia obecne w arkuszu.

Dariusz Marszałek

Udostępnij artykuł: