Pierwszy zagraniczny Uczestnik Rozliczający KDPW_CCP

Bankowość

ABN AMRO Clearing Bank N.V. jest pierwszym zagranicznym podmiotem, który uzyskał uczestnictwo w systemie rozliczeń KDPW_CCP na rynku regulowanym. Obecnie izba rozliczeniowa posiada 37 uczestników rozliczających w tym segmencie oraz 16 uczestników w obszarze rynku OTC.

Holenderski bank ABN AMRO jest uczestnikiem polskiej izby rozliczeniowej w następujących typach:

  • Reprezentant – rozlicza wszystkie transakcje, których przedmiotem są papiery wartościowe, zawierane na rynku regulowanym przez inne podmioty (np. zdalnych członków GPW);

  • Uczestnik Rozliczający – rachunki instrumentów pochodnych – rozlicza transakcje zawierane na rynku instrumentów pochodnych przez inne podmioty na rachunek klientów posiadających rachunki instrumentów pochodnych prowadzone przez tego uczestnika lub na jego własny rachunek.

Poszerzanie bazy uczestników izby rozliczeniowej wpisuje się w realizację  działań podejmowanych przez KDPW_CCP w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego i płynności na polskim rynku. Podjęte działania potwierdzają, że polska izba rozliczeniowa posiada w pełni komplementarny i oparty na najwyższych międzynarodowych standardach pakiet usług rozliczeniowych, odpowiadających wymaganiom klienta międzynarodowego oraz krajowego – powiedziała Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW_CCP.

W ciągu ostatnich kilku lat Grupa KDPW zrealizowała szereg projektów rozwojowych, dzięki którym oferuje ona rynkowi komplementarny pakiet usług, wychodzący poza zakres tradycyjnych usług depozytowo-rozliczeniowych. Izba KDPW_CCP m.in. podwyższyła swoje kapitały własne do poziomu 228 mln PLN, wprowadziła netting w instrumentach finansowych, rozwinęła system gwarantowania rozliczeń oraz udział KDPW_CCP w pożyczkach papierów wartościowych jako gwarant zwrotu pożyczki, dzięki czemu jest przygotowany do konkurencji z izbami rozliczeniowymi funkcjonującymi w Europie.

W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) autoryzowała KDPW_CCP jako izbę rozliczeniową, spełniającą wszelkie wymogi stawiane tego typu instytucjom przez rozporządzenie EMIR. Polska izba rozliczeniowa była trzecią izbą w Unii Europejskiej, która otrzymała stosowną autoryzację. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego pozwala KDPW_CCP prowadzić działalność na terenie całej Unii Europejskiej, a także na międzybankowym rynku derywatów OTC.

Źródło: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Udostępnij artykuł: