PKB Polski spadnie o 3,4 proc., deficyt sektora wzrośnie do 8,4 proc. PKB w 2020 r. Aktualizacja Programu Konwergencji

Gospodarka

Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2020 r. PKB Polski spadnie o 3,4 proc., deficyt sektora wyniesie 8,4 proc. PKB, dług publiczny liczony według unijnej metodologii sięgnie 55,2 proc. PKB, a inflacja CPI znajdzie się na poziomie 2,8 proc. - wynika z najnowszej Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) przyjętej we wtorek przez rząd.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/xyz+

Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2020 r. PKB Polski spadnie o 3,4 proc., deficyt sektora wyniesie 8,4 proc. PKB, dług publiczny liczony według unijnej metodologii sięgnie 55,2 proc. PKB, a inflacja CPI znajdzie się na poziomie 2,8 proc. - wynika z najnowszej Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) przyjętej we wtorek przez rząd.

.@MF_GOV_PL: w 2020 r. #PKB Polski spadnie o 3,4 proc., #deficyt sektora wyniesie 8,4 proc. PKB, dług publiczny sięgnie 55,2 proc. PKB, a #inflacja CPI znajdzie się na poziomie 2,8 proc. #APK

Jak wskazano w dokumencie, prognozowanie sytuacji makroekonomicznej obarczone jest dużym ryzykiem błędu i musi w większym niż zazwyczaj stopniu opierać się na przyjmowanych założeniach.

"W prezentowanym poniżej scenariuszu makroekonomicznym podstawowym założeniem jest przyjęcie, że ograniczenia składające się na ogólnospołeczną kwarantannę istotne dla funkcjonowania gospodarki będą znoszone w maju br., co jest spójne z założeniami Komisji Europejskiej. Pełny powrót do normalnej sytuacji potrwa jednak dłużej, a walka ze skutkami epidemii będzie długotrwała" - dodano.

Silny spadek aktywności gospodarczej w II kw. 2020 r.

MF przewiduje w II kw. 2020 r. silny spadek aktywności gospodarczej (kdk, sa) niemal we wszystkich sektorach gospodarki, przy czym największy będzie miał miejsce m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii, działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, transporcie (zwłaszcza pasażerskim), obsłudze rynku nieruchomości czy w handlu.

W III kwartale 2020 r. MF przewiduje odbicie aktywności gospodarczej (kdk, sa), choć w skali łagodniejszej niż skala załamania w II kw.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Mocny wpływ koronawirusa na polską gospodarkę: wyraźne załamanie konsumpcji, w II kw. możliwy dwucyfrowy spadek PKB >>>

"W efekcie w całym 2020 r. PKB obniży się o 3,4 proc., po raz pierwszy od początku lat 90. Spadek zanotuje konsumpcja prywatna, mimo utrzymania wzrostu realnych dochodów do dyspozycji, co przyczyni się do dalszego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych. Obniży się również aktywność inwestycyjna, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Założono, że PKB w krajach UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski obniży się o 5,1 proc." - napisano.

Dynamika inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych

Resort finansów prognozuje, że dynamika inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. wyniesie 4,3 proc.

"Przewiduje się, że inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych po niewielkim nominalnym spadku w 2019 r. (o 2,0 proc. rdr) utrzymają się w 2020 r. na zbliżonym poziomie w relacji do PKB, tj. 4,3 proc. i będą wspierać gospodarkę w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego po ustaniu zagrożenia epidemicznego" - napisano.

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy

MF nie podało w APK prognozy dla stopy bezrobocia. Wskazano jedynie, że wyraźne osłabienie aktywności gospodarczej przełoży się na pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

"Zmniejszy się liczba pracujących, spadnie dynamika nominalnych wynagrodzeń, wzrośnie bezrobocie. Założono przy tym, że firmy będą dążyły do utrzymania zatrudnienia kosztem obniżek dynamiki płac. Zachowaniu miejsc pracy sprzyjały będą działania zaproponowane przez rząd w ramach Tarczy antykryzysowej" - napisano.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: “Po ustąpieniu pandemii koronawirusa polska gospodarka nie wystrzeli do góry w tempie, w jakim spadała” >>>

Według APK w kolejnych miesiącach presja inflacyjna powinna być mniejsza niż 4,5 proc. w styczniu, m.in. w efekcie spadku aktywności gospodarczej i pogorszenia sytuacji na rynku pracy, co przełoży się na spadek inflacji bazowej.

"Silny spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach będzie miał wpływ na spadek cen paliw. Na wysokim poziomie utrzyma się jednak dynamika cen żywności. Przyjęto, że średnio w br. inflacja wyniesie 2,8 proc, tj. więcej niż rok wcześniej" - dodano.

Wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych

MF prognozuje wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7 proc. PKB w 2019 r. do 8,4 proc. PKB w 2020 r.

"Sytuacja sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2020-21 będzie uwarunkowana prognozowaną sytuacją makroekonomiczną oraz konsekwencjami decyzji podjętych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Zamrożenie niektórych sektorów gospodarki ma znaczący, negatywny wpływ na strumień dochodów sektora w 2020 r., z kolei działania wprowadzone w ramach Tarczy antykryzysowej, nakierowane głównie na wsparcie finansowania przedsiębiorstw, bezpieczeństwo pracowników, wsparcie systemu ochrony zdrowia oraz inwestycji publicznych spowodują skokowy wzrost wydatków" - napisano.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

"W rezultacie, przy założeniu skutków działań zaprezentowanych w tabeli 1, przewiduje się wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7 proc. PKB w 2019 r. do 8,4 proc. PKB w 2020 r. Skala nierównowagi finansów publicznych w 2021 r. będzie zależna od długości okresu funkcjonowania gospodarki w warunkach wprowadzonych ograniczeń, tempa ich stopniowego znoszenia, a także finalnej wielkości działań podjętych w związku z pandemią" - dodano.

Udział wpływów podatkowych do PKB ulegnie zmniejszeniu

Ministerstwo Finansów prognozuje, że po tym jak w 2020 r. udział wpływów podatkowych do PKB ulegnie zmniejszeniu, w 2021 r. udział ten powinien ulec poprawie.

"Tak silne i nagłe pogorszenie otoczenia gospodarczego zmusza do przyjęcia konserwatywnego założenia co do skali dodatkowych dochodów z działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Zakłada się jednak, że wprowadzone w poprzednich latach zmiany uszczelniające system podatkowy będą czynnikiem hamującym potencjalne zagrożenia nadużyć w tym obszarze" - napisano.

"Spodziewane przyspieszenie aktywności gospodarczej w 2021 r. powinno pozytywnie oddziaływać na poziom wpływów podatkowych. Należy spodziewać się, że o ile w 2020 r. udział wpływów podatkowych do PKB ulegnie zmniejszeniu, o tyle w 2021 r. poprzez wspomniany mechanizm procykliczności udział ten powinien ulec poprawie" - dodano.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Autorzy APK zaznaczyli, że w prognozie dochodów sektora w 2020 r. nie uwzględniono jednorazowych dochodów z opłaty przekształceniowej OFE z uwagi na przesunięcie reformy w czasie.

"Dodatkowo w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w Indywidualne Konta Emerytalne nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody FUS" - napisano.

Jak wynika z szacunków MF, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. wyniesie 55,2 proc. PKB.

"Zarządzanie długiem publicznym w 2020 r. będzie odbywało się w warunkach występowania wysokiego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, spodziewanej niepewności na rynkach finansowych wynikającej przede wszystkim z otoczenia makroekonomicznego, skutków walki z epidemią COVID-19 oraz polityki pieniężnej NBP i głównych banków centralnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego i Fed" - napisano.

"Przy przyjętych założeniach co do zakresu uwzględnionych w przedstawionym scenariuszu działań budżetowych podjętych w celu ograniczenia skutków epidemii (por. rozdział I) dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. wyniesie 55,2 proc. PKB. Zmiany relacji długu do PKB w latach 2020-21 będą przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb pożyczkowych państwa oraz tempa wzrostu PKB. Poziomy długu będą wynikały głównie ze zmian zadłużenia podsektora centralnego" - dodano.

Coroczna Aktualizacja Programu Konwergencji jest elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

W załączniku, dokument "Aktualizacja Programu Konwergencji 2020".

Poniżej, część prognoz Ministerstwa Finansów zawartych w APK:

 2020 r.
PKB-3,4
Spożycie prywatne-3
Spożycie publiczne2,9
Nakłady brutto na środki trwałe-11,4
Inflacja CPI2,8
Inflacja HICP2,6
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych55,2 proc. PKB
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych8,4 proc. PKB
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: