PKB w połowie roku, czyli wszędzie wzrosty

Raporty

O 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł realnie w II kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto. W porównaniu z II kw. 2016 r. był wyższy o 4,4%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9%, w porównaniu z II kwartałem ub. roku.

O 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł realnie w II kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto. W porównaniu z II kw. 2016 r. był wyższy o 4,4%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9%, w porównaniu z II kwartałem ub. roku.

W dzisiejszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego oszacowania PKB  najczęściej używanym słowem jest „wzrost”. Dlaczego? Bo w każdym ujęciu badań dotyczących aktualnego stanu gospodarki wszędzie dominują wskaźniki dodatnie. Spójrzmy na poniższe dane:W II kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 5,6% i był wyższy od notowanego w I kwartale 2017 r. (wzrost o 4,1%). Wpłynął na to wyższy niż w I kwartale 2017 r. wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,3% (wobec 3,9% w I kwartale 2017 r.) oraz wzrost akumulacji brutto o 11,5% (wobec 5,2% w I kwartale 2017 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,9% i było wyższe niż w I kwartale 2017 r. (wzrost o 4,7%). Na dodatnie tempo wzrostu akumulacji brutto w II kwartale br. wpłynął znaczny wzrost rzeczowych środków obrotowych i, notowany po raz pierwszy od IV kw. 2015 r., wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 0,8%.

W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +5,4 pkt. proc. (wobec +3,9 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,4 pkt. proc. (wobec +3,2 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,9 pkt. proc. oraz spożycia publicznego +0,5 pkt. proc. (odpowiednio w I kwartale 2017 r.: +3,0 pkt. proc. i +0,2 pkt. proc.). W II kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (wobec neutralnego wpływu w I kwartale 2017 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,9 pkt. proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2,0 pkt. proc. (wobec +0,7 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.). W II kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -1,5 pkt. proc. wobec +0,1 pkt. proc. w I kwartale 2017 r.Jak już zaznaczyliśmy - w porównaniu z poprzednim kwartałem, w II kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,1%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 1,4%. W przemyśle wartość dodana brutto w II kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 1,8%. Wartość dodana brutto w budownictwie w II kwartale 2017 r. wzrosła realnie o 1,4%. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,7%, w transporcie o 0,8%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrost wartości dodanej wyniósł 4,6 %. Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w II kwartale 2017 r. wzrosła o 0,3%.

Popyt krajowy w II kwartale 2017 r. wzrósł realnie o 1,4%. Spożycie ogółem w II kwartale 2017 r. wzrosło realnie o 1,0%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 1,3%. Akumulacja w II kwartale 2017 r. zwiększyła się realnie o 4,3%. Nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2017 r. zwiększyły się realnie o 0,5%.Czytaj wiecej: wstepny_szacunek_produktu_krajowego_brutto_w_2_kwartale_2017

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: