PKO Bank Polski liderem konkursu The Best Annual Report 2018

Z rynku

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

PKO Bank Polski jest rekordzistą konkursu The Best Annual Report prowadzonego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W tegorocznej edycji, w kategorii dla instytucji finansowych bankowy raport roczny, zdobył najwięcej, aż 91,45 punktów na 100 możliwych i po raz 7. bank zdobył nagrodę specjalną „The Best of The Best”.

.@PKOBP jest rekordzistą konkursu The Best Annual Report prowadzonego przez Instytut Rachunkowości i Podatków #PKOBP

Ideą konkursu jest stworzenie standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie i oczekiwaniami rynku.

Raport Roczny PKO Banku Polskiego pozostaje kluczowym źródłem informacji o spółce i grupie kapitałowej. Zawiera m.in. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, przedstawiające szerokie spectrum informacji w sposób wiarygodny i neutralny. Dodatkowym przygotowywanym przez bank raportem dla interesariuszy, jest raport online.

Od kilku lat nieprzerwalnie, bank honorowany jest nagrodą „The Best of The Best” w konkursie The Best Annual Report. Jego raporty roczne doceniane są za niezwykle wysoką wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów oraz uchodzą za przykład modelowego raportowania i wzorowej komunikacji z rynkiem. Raport roczny PKO Banku Polskiego za rok 2018 w punktacji ogólnej osiągnął 91,45 punktów na 100. Ponadto sprawozdanie finansowe banku uzyskało 38,62 punkty na 40 – kolejny raz najwięcej w swojej kategorii. Sprawozdanie z działalności oraz raport on-line też otrzymały wysokie noty.

„The Best Annual Report” to konkurs na najwyższą jakość sprawozdań

Instytut Rachunkowości i Podatków przeprowadził go już po raz czternasty. W tym roku zespoły ekspertów oceniały sprawozdania finansowe firm, sprawozdania z działalności, oraz oświadczenia ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, sprawdzały zastosowanie MSSF/MSR a także wartość użytkową raportów rocznych.

Czytaj także: PKO Bank Polski nagrodzony za innowacje w obszarze bankowości społecznej >>>

PKO Bank Polski osiąga najlepsze w swojej stuletniej historii wyniki finansowe i regularnie dzieli się nimi z akcjonariuszami. W drugim kwartale 2019 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,22 mld zł i był o ponad 30 proc. wyższy niż rok wcześniej. To także zdecydowanie najwyższy zysk w całej historii banku. W całym pierwszym półroczu zysk netto grupy kapitałowej przekroczył 2 mld zł. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, przyczynił się do tego bardzo dobry wynik na działalności biznesowej. W pierwszej połowie roku wyniósł on ponad 7,2 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11 proc. r/r do poziomu 5 mld zł). Wartość aktywów na koniec drugiego kwartału 2019 wyniosła 329 mld zł i była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem. Grupa kontynuowała również poprawę rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Po drugim kwartale wyniosła ona 10,7 proc. i w szybkim tempie zbliża się do przewidywanego na koniec 2019 roku poziomu 11 proc. Bank dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Pomimo tego wciąż poprawia wskaźniki efektywnościowe. Na czwarty kwartał planuje też aktualizację finansowych celów strategicznych.

Udostępnij artykuł: