PKO Bank Polski liderem na rynku preferencyjnych kredytów studenckich

Bankowość

W roku akademickim 2010/2011 PKO Bank Polski udzielił ponad 14 tys. preferencyjnych kredytów studenckich. Pozwoliło mu to na osiągnięcie pozycji lidera na tym rynku z udziałem wynoszącym prawie 81 proc. Wprowadzone od tego roku akademickiego zmiany w zasadach udzielania i systemie poręczeń zdecydowały o większej atrakcyjności i popularności oferty kredytów dla żaków.

W roku akademickim 2010/2011 studenci złożyli w PKO Banku Polskim blisko 19 tys. wniosków. Ponad 94 proc. z nich spełniło podstawowe kryterium ubiegania się o kredyt, jakim jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Ostatecznie Bank podpisał umowy z ponad 14 tys. studentów.

Od 2010 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego studenci mogą liczyć na szereg ułatwień w zasadach udzielania kredytów, jak i kwestii poręczeń. Zgodnie z nimi wprowadzono nowy sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta oparty na przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pod uwagę brane są dochody netto. Wprowadzenie takich zmian pozwoliło na korzystniejsze odzwierciedlenie sytuacji materialnej studenta, jak i ich porównywalność. I

nną zmianą jest wprowadzenie legitymacji (studenckiej lub doktoranckiej) jako dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta. Nowe przepisy wprowadziły również możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu studenckiego na okres do 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

W ramach zmian rozszerzony został także zakres poręczenia dla najuboższych żaków. Od roku akademickiego 2010/2011 o 100-proc. poręczenie kredytu przez BGK mogą ubiegać się studenci:

  1. osiągający dochód na osobę w rodzinie do 600 zł albo
  2. studenci, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub umieszczeni byli w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej (z określonymi wyjątkami) bez względu na dochód, nie przekraczający jednak kwoty ogłoszonej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

O 70-proc. poręczenie BGK mogą ubiegać się  studenci z dochodami do 1000 zł. Zmiana ta ma duże znaczenie dla osób, które miały trudności ze znalezieniem odpowiedniego poręczyciela kredytu.

O preferencyjny kredyt mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, jak i uczestnicy studiów doktoranckich. Osoby, które ukończyły studia, ale zdecydowały się na rozpoczęcie kolejnych również mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu pod warunkiem, że wcześniej z niego nie korzystały.

Kredyty studenckie mogą być wykorzystane na dowolny cel – np. na zakup podręczników, pokrycie kosztów mieszkania i utrzymania czy wydatki w czasie wolnym. Kredyt wypłacany jest w miesięcznych transzach, których maksymalna liczba – w przypadku studiów wyższych – może wynosić 60, a w przypadku studiów doktoranckich – 40. Wysokość wypłacanej transzy dla nowo zawieranych umów od roku akademickiego 2010/2011 wynosi  600 zł.

Oznacza to, że w przypadku studiów trwających 5 lat, student może otrzymać 30 tys. zł. Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów i realizowana jest przez okres dwa razy dłuższy niż czas, w jakim kredyt był wypłacany.

Istnieje możliwość umorzenie kredytu w wysokości 20%. Bank zrezygnuje z części należnych mu rat, gdy kredytobiorca ukończy naukę w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Preferencyjne kredyty dla studentów oferowane są przez PKO Bank Polski od października 1998 roku. Do tej pory Bank udzielił ich ponad 232 tysiące.

Udostępnij artykuł: