PKO Bank Polski na Polskim Kongresie Gospodarczym

Bankowość

O wadach i zaletach skoncentrowanego lub rozproszonego akcjonariatu w bankach, konsekwencjach nowych regulacji nadzorczych, rozwoju rynku obligacji korporacyjnych i finansowaniu inwestycji w infrastrukturę energetyczną dyskutowali przedstawiciele PKO Banku Polskiego na konferencjach branżowych odbywających się w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego. Bank był mecenasem tego wydarzenia.

Większość panelistów biorących udział w debacie o modelu akcjonariatu była zgodna, że u progu transformacji, gdy w Polsce brakowało zarówno kapitału, płynności, jak i bankowego know-how, udział inwestorów zagranicznych w budowie od podstaw sektora bankowego był nieunikniony i przyspieszał rozwój rynku. Uczestnicy dyskusji, w tym m.in. Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF oraz Jan Krzysztof Bielecki, szef Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów nie byli już tak jednolici w ocenie, jaki powinien być optymalny udział poszczególnych inwestorów w strukturze akcjonariatu banków. Przeważał pogląd, że najbardziej efektywny wydaje się być model, w którym stabilni, choć nie dominujący inwestorzy, koegzystują z mniejszościowymi akcjonariuszami finansowymi, np. funduszami emerytalnymi oraz TFI, a bank jest spółką publiczną gwarantując przejrzystość prowadzenia biznesu oraz umożliwiając drobnym inwestorom obrót jego akcjami na giełdzie.

W obecnie funkcjonującym modelu potrzebne jest dalsze doskonalenie standardów ładu korporacyjnego, które sprzyjają zarówno wzrostowi efektywności banków zwiększając autonomię działania zarządów, ale także transparentności funkcjonowania spółek m.in. poprzez realizację prawa akcjonariuszy mniejszościowych do sprawowania funkcji nadzorczych – powiedział Zbigniew Jagiełło.

W obradach Polskiego Kongresu Gospodarczego brali udział także inni członkowie zarządu PKO Banku Polskiego. Wiceprezes Bartosz Drabikowski reprezentował Bank w dyskusji na temat wpływu nowych regulacji na polski sektor bankowy. Zdaniem panelistów nadmierne regulacje mogą stanowić niepotrzebne obciążenie sektora, skutkujące m.in. mniejszą dostępnością kredytów dla klientów indywidualnych. Pozytywnym sygnałem, świadczącym o dobrej kondycji polskich banków jest fakt, że już dzisiaj spełniają one większość norm wprowadzonych w ramach Bazylei III.

W panelu poświęconym inwestycjom sektora paliwowo-energetycznego uczestniczył wiceprezes Jarosław Myjak. W najbliższych latach polska energetyka wymagać będzie kosztownych inwestycji związanych zarówno z rozbudową obecnie istniejącej infrastruktury wytwarzania i przesyłu energii, jak i dostosowaniem jej do wymogów zapisanych w pakiecie klimatycznym. Warunkiem koniecznym umożliwiającym zaangażowanie finansowania komercyjnego będzie posiadanie przez spółki sektora odpowiedniego poziomu środków własnych.

W debacie o rynku korporacyjnych papierów dłużnych uczestniczył z kolei wiceprezes Jakub Papierski. W opinii zaproszonych do panelu gości rynek obligacji dojrzewa, istotnie zwiększając wachlarz dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów finansowania. Problemem pozostaje wciąż relatywnie mała baza inwestorów, która nie rozwija się w tym samym tempie co rynek.  Kluczowym elementem, determinującym wzrost zaufania inwestorów będzie zapewnienie przez organizatorów emisji odpowiednich narzędzi analizy ryzyka. Za ważne wydarzenie paneliści uznali utworzenie przez GPW w Warszawie rynku Catalyst.

Podczas Kongresu odbyła się także Wielka Gala Polskiej Gospodarki na której ogłoszono laureatów Konkurs Liderów Świata Bankowości – PKO Bank Polski otrzymał nagrodę dla Najlepszego Banku, w kategorii banków dużych (z kapitałami własnymi powyżej 1,5 mld zł).

Źródło: www.media.pkobp.pl

Udostępnij artykuł: