PKO Bank Polski podał wyniki za III kwartał 2019 r. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto

Z rynku

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

PKO Bank Polski odnotował 1229 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1042 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@PKOBP odnotował 1229 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1042 mln zł zysku rok wcześniej #PKOBP #zysk #WynikiFinansowe

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2662 mln zł wobec 2366 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 770 mln zł wobec 760 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 3308 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2732 mln zł zysku rok wcześniej.

Z czego wynikał ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto?

„Wypracowany za 3 kwartały 2019 roku zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 308 mln zł, co oznacza wzrost o 21,1% w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 10 918 mln zł (+10,6% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11,5% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej,

2) wzrost kosztów działania o 3,3% r/r, głównie kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji,

3) poprawę wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 90 mln zł, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,51%.

Wyraźny wzrost skali działania

W efekcie działań podejmowanych również w 2019 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania r/r:

* suma aktywów osiągnęła poziom ponad 341 mld zł (+35 mld zł r/r),

* finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do ponad 244 mld zł (+19 mld zł r/r),

* depozyty klientów wzrosły do 249 mld zł (+27 mld zł r/r).

W trakcie 3 kwartałów 2019 roku grupa kapitałowa banku:

* zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,9%,

* zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 20,7%” – czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa za 3 kwartały br. wzrosła o 0,04 pkt proc. r/r do 3,44%, koszt ryzyka zmniejszył się w tym okresie o 0,44 pkt proc. do -0,51%. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości spadł do 4,3% z 4,9% rok wcześniej.

Wskaźnik ROE netto wyniósł odpowiednio: 10,9% wobec 9,7% rok wcześniej, a ROA sięgnął odpowiednio: 1,3% wobec 1,2%.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) za 3 kwartały br. wyniósł 42% wobec 45,1% rok wcześniej.

Koszty działania

„Po 3 kwartałach 2019 roku koszty działania wyniosły 4 597 mln zł i były wyższe o 3,3% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

* wzrost o 72 mln zł, tj. o 3,1% kosztów świadczeń pracowniczych,

* spadek o 94 mln zł, tj. o 8,8% kosztów rzeczowych, głównie w związku z niższymi wydatkami na:

– koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego (o 142 mln zł, głównie niższe koszty usług lokalowych związane z wprowadzeniem od stycznia 2019 roku regulacji wynikających z MSSF 16), przy jednocześnie wyższych wydatkach na:

– marketing (o 32 mln zł),

– informatykę (o 17 mln zł),

* wzrost o 105 mln zł, tj. 28,9% kosztów składek na BFG – koszty BFG wyniosły 468 mln zł, z czego 348 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 363 mln zł, z czego 167 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji,

* wzrost o 13 mln zł, tj. o 48,1% opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, głównie dotyczących opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami,

* wzrost o 171 mln zł, tj. o 28,0% amortyzacji, w tym głównie efekt wdrożenia MSSF 16 w zakresie najmu nieruchomości i samochodów oraz ujęcia kosztów przejętej spółki Prime Car Management SA w wysokości 53 mln zł, przy jednoczesnym spadku amortyzacji wartości niematerialnych związanych z wydłużeniem z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)” – czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3231 mln zł wobec 2510 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,4% r/r w I-III kw.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego przekroczył 244,6 mld zł netto na koniec III kw. 2019 r. i wzrósł o 8,4% r/r (i o 2,8% kw/kw), podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) spadł do 4,3% w III kw. br. z 4,5% kwartał wcześniej i 4,9% rok wcześniej.

„Na koniec III kwartału 2019 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku przekroczyła 244,6 mld zł i wzrosła od początku roku o 14,1 mld zł. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz kredyty gospodarcze, z udziałami na koniec września 2019 roku odpowiednio 48,3% i 39,7%. Po III kwartale 2019 roku odnotowano wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym o 6 mld zł oraz kredytów mieszkaniowych o 5,4 mld zł. W strukturze terminowej finansowania udzielonego klientom dominują kredyty długoterminowe, na co wpływ ma przede wszystkim wysoki udział kredytów mieszkaniowych” – czytamy w raporcie.

Wartość kredytów mieszkaniowych na koniec III kw. br. wyniosła 114,1 mld zł i wzrosła o 6,9% r/r (oraz o 2,5% kw/kw), podano w prezentacji wynikowej, w tym wartość kredytów w PLN wzrosła o 10% r/r do 87,9 mld zł, a w walutach obcych – spadła o 2,1% r/r do 26,2 mld zł.

Kredyty korporacyjne miały wartość 58,7 mld zł (+8,7% r/r), bankowości detalicznej i prywatnej – 30,5 mld zł (8,8% r/r), a firm i przedsiębiorstw – 33,6 mld zł (+8,3% r/r), podano także w prezentacji.

Poziom depozytów klientów

Poziom depozytów klientów na koniec III kw. 2019 roku wyniósł 249 mld zł, co oznacza wzrost o 10,3 mld zł od początku roku.

„Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+13,8 mld zł), przy spadku depozytów podmiotów gospodarczych (-1,2 mld PLN) i jednostek budżetowych (-2,3 mld zł). W strukturze rodzajowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty ludności (73% na koniec września 2019 roku). Druga pod względem wielkości kategoria to depozyty podmiotów gospodarczych (22% na koniec września 2019 roku)” – czytamy w raporcie kwartalnym.

W trakcie 3 kwartałów 2019 roku grupa kapitałowa banku zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,9%, a także zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 20,7%, dodano.

PKO BP przedstawi nowe cele finansowe i plany 18 listopada

Na 18 listopada PKO Bank Polski planuje ogłoszenie nowych celów finansowych i wyzwań na kolejne lata, podano w prezentacji wynikowej.

Bank podkreślił, że jego miary finansowe znalazły się już „znacząco powyżej celów strategicznych ze strategii 2016-2020”.

Wpływ tzw. małego TSUE na wynik odsetkowy będzie niewielki

PKO Bank Polski ocenia obecnie, że wpływ tzw. małego TSUE (tj. orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego) na wynik odsetkowy banku w kolejnych kwartałach będzie mały. W połowie listopada bank rozpocznie wypłaty klientom części prowizji od wcześniej spłaconych kredytów konsumpcyjnych, poinformowali przedstawiciele zarządu.

„W III kwartale rozpoznaliśmy 68,5 mln zł rezerwy. Od połowy listopada przystąpimy do automatycznego zwrotu przedpłat prowizji i ten element będzie obciążał wynik w kolejnych kwartałach” – powiedział wiceprezes Rafał Kozłowski podczas konferencji.

„Ten wpływ [na wynik odsetkowy] będzie mały, nie skupiamy się na tym, by to analizować. Oczekujemy, że kolejne kwartały w banku będą powtarzalne, bez zdarzeń jednorazowych” – powiedział prezes Zbigniew Jagiełło.

Dodał, że kredyt konsumpcyjny to „produkt wysoce rentowny” i bank chce tę rentowność utrzymać.

PKO BP przedstawi wysokość rezerw na tzw. duże TSUE w 2020 r. 

PKO Bank Polski przestawi wysokość rezerw na tzw. duże TSUE wraz z prezentacją wyników za IV kwartał i cały 2019 rok, tj. w 2020 r. Bank prowadzi obecnie dyskusje z audytorami dotyczące wpływu tego wyroku i ocenia, że w kwestii tworzenia rezerw są oni bliscy podejścia portfelowego, poinformowali przedstawiciele banku.

„Z rozmów z audytorami wynika, że z dużym prawdopodobieństwem podejście do kwestii rezerw będzie portfelowe. Rezerwy będą zmieniać się stopniowo w miarę kształtowania się orzeczeń sądów” – powiedział dziennikarzom wiceprezes Rafał Kozłowski.

PKO BP nie utworzył w III kw. rezerw na wyrok tzw. dużego TSUE (tj.  orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, związanych z hipotecznymi kredytami w CHF).

„Pewnie większość banków będzie do tego wyroku, który zapadł 3 października – jeśli chodzi o sposób rezerwowania i metodykę – gotowa z końcem tego roku kalendarzowego, żeby odzwierciedlić tę sytuację w IV kwartale roku 2019” – powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji.

Z jego słów wynika, że bank utworzy taką rezerwę w IV kw.

„W momencie, gdy będziemy prezentowali wyniki za cały rok [bank pokaże rezerwę na duże TSUE], chyba, że z punktu widzenia istotności tej kwestii będziemy zobowiązani do wcześniejszej informacji w formie informacji giełdowej” – dodał.

Dodał, że bank podchodzi do tej kwestii „wstrzemięźliwie” i ocenił, że świadomość jak wygląda sytuacja klientów i banków będzie znana dopiero w 2020 r.

„Nasza komunikacja w interesariuszami w tej sprawie pozwala powiedzieć, że proces tworzenia metodyki i wielkości rezerw, utwardzanie się linii orzecznictwa potrwa jakiś czas” – dodał.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: