PKO Bank Polski w debacie o rynku obligacji w Polsce

Bankowość

O szansach i barierach rozwoju krajowego rynku obligacji rozmawiali uczestnicy III edycji seminarium Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele PKO Banku Polskiego, który jest liderem w finansowaniu podmiotów gospodarczych na polskim rynku.

Konferencję rozpoczął panel poświęcony roli rynku obligacji jako alternatywnego źródła kapitału. Zdaniem jego uczestników rynek obligacji nieskarbowych będzie rozwijał się w szybkim tempie ze względu na zakończenie okresu nadpłynności sektora bankowego oraz aktywności inwestorów, takich jak m.in. fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne. Ważnym czynnikiem rozwoju rynku powinno być wzmocnienie kompetencji inwestycyjnych tych instytucji, szczególnie w zakresie analizy ryzyka kredytowego.

Obligacje stanowią obecnie istotną formę finansowania samorządów oraz przedsiębiorstw. Na rozwój rynku może mieć wpływ mniejsza skłonność sektora bankowego do finansowania długoterminowych projektów inwestycyjnych, w związku z wdrożeniem norm Bazylei III. Uczestnicy konferencji byli także zgodni, że silny krajowy rynek obligacji to istotny bufor chroniący gospodarkę przed zawirowaniami zewnętrznymi, umożliwiający dywersyfikację źródeł finansowania po stronie przedsiębiorstw i samorządów oraz portfela aktywów po stronie instytucji inwestycyjnych.

W panelu moderowanym przez Pawła Borysa, Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Inwestycji w PKO Banku Polskim udział wzięli przedstawiciele PKN Orlen S.A., Banku Ochrony Środowiska S.A. i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W opinii uczestników konferencji największą obecnie barierą rozwoju rynku obligacji jest niska płynność obrotu, która znacznie utrudnia inwestorom sprzedaż papierów w dowolnym momencie, na oczekiwanych przez nich warunkach. Dodatkowym ograniczeniem jest także konieczność posiadania przez potencjalnego emitenta odpowiednio wysokiego ratingu oraz niewielka liczba zrealizowanych na polskim rynku emisji, które mogłyby stanowić benchmark dla inwestorów instytucjonalnych, jednocześnie przyciągając kapitał inwestorów indywidualnych. Zdaniem Błażeja Borzyma, Dyrektora Banku w Pionie Rynków PKO Banku Polskiego rozwiązaniem problemu może być zaangażowanie instytucji bankowych i domów maklerskich w tworzenie obrotu na rynku długu. – Banki są naturalnie predestynowane do bycia animatorem tego rynku. Mogą zapewnić najbardziej efektywną dystrybucję długu do inwestorów – powiedział w trakcie panelu Banki na wtórnym rynku obligacji.

W sesji poświęconej perspektywom rozwoju rynku nieskarbowych obligacji detalicznych PKO Bank Polski reprezentowała Ilona Wołyniec, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych, do którego strategicznych zadań należy m.in. przygotowywanie emisji obligacji JST oraz powiązanych z nimi podmiotów korporacyjnych sektora użyteczności publicznej.

PKO Bank Polski jest doświadczonym uczestnikiem rynku papierów dłużnych. Tylko w I półroczu 2011 roku zorganizował siedem emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 1,8 mld zł i 30 emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 0,8 mld zł. Z portfelem należności od klientów instytucjonalnych w wysokości 57,9 mld zł Bank jest liderem w finansowaniu podmiotów gospodarczych na polskim rynku.

PKO Bank Polski był głównym partnerem seminarium.

Udostępnij artykuł: