PKO Bank Polski wpłaci 142 mln złotych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Bankowość

PKO Bank Polski umacnia pozycję niekwestionowanego lidera rynku kredytów mieszkaniowych, zwiększając przy tym jakość i bezpieczeństwo posiadanego portfela. Dzięki temu udział Banku w składce na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest niższy niż udziały w rynku.

PKO Bank Polski umacnia pozycję niekwestionowanego lidera rynku kredytów mieszkaniowych, zwiększając przy tym jakość i bezpieczeństwo posiadanego portfela. Dzięki temu udział Banku w składce na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest niższy niż udziały w rynku.

Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców określiła wysokość składki na Fundusz dla PKO Banku Polskiego, która wyniesie prawie 142 mln zł. Udział Banku w Funduszu wynosi 23,7 proc. i jest niższy od udziałów rynkowych w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych, kształtującym się na poziomie 26 proc. Niższy udział Banku w Funduszu umożliwiła konsekwentnie prowadzona ostrożna polityka kredytowa, skutkująca stałą poprawą jakości portfela.

- Ze środków Funduszu wypłacane będą środki na wsparcie dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Mamy nadzieję, że Fundusz, który jest adresowany dla wszystkich kredytobiorców, zarówno złotowych, jak i walutowych, którzy z przyczyn od siebie niezależnych znaleźli się w sytuacji wymagającej pomocy, będzie efektywnym narzędziem wsparcia - mówi Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Bank ujął koszt przewidywanej wpłaty na Fundusz Wsparcie Kredytobiorców w IV kwartale 2015 roku.

Bezpieczny portfel

PKO Bank Polski, jako lider polskiego rynku kredytów mieszkaniowych, prowadzi bardzo odpowiedzialną politykę kredytową. Jej przejawem jest niski średni poziom LTV (stosunek kredytu do wartości jego zabezpieczenia) dla nowych kredytów, który wynosi poniżej 70 proc.

Jednocześnie, dzięki poprawie jakości portfela mieszkaniowego, udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości spadł na koniec 3 kw. 2015 r. o 0,3 pp. r/r do poziomu 2,7 proc. Wzrosło także pokrycie kredytów mieszkaniowych z rozpoznaną utratą wartości odpisem - z 57,1 proc. na koniec 3 kw. 2014 roku do 70 proc. na koniec 3 kw. 2015 roku.

Portfel kredytów mieszkaniowych PKO Banku Polskiego na koniec 3 kw. 2015 roku miał wartość 94,7 mld zł.

Rozwój bankowości hipotecznej

W grudniu 2015 roku PKO Bank Hipoteczny sfinalizował pierwszy transfer kredytów hipotecznych z PKO Banku Polskiego na łączną kwotę ponad 400 mln zł. W tym samym miesiącu Bank przeprowadził pierwszą emisję listów zastawnych o wartości 30 mln zł, skierowaną do inwestorów krajowych. Emisje listów zastawnych umożliwią oferowanie klientom kredytów hipotecznych ze stała stopą procentową.

Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększy też bezpieczeństwo Grupy Kapitałowej poprzez stopniową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów. W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny pracować będzie nad kolejnymi transferami portfeli i emisjami listów zastawnych. Zarówno skala jak i terminy transferów oraz emisji uzależnione będą od zapotrzebowania Grupy PKO Banku Polskiego na długoterminowe finansowanie.

Stabilny wzrost rynku

Ekonomiści PKO Banku Polskiego przewidują stabilny wzrost rynku kredytów hipotecznych. W 2016 roku, prognozowana dynamika kredytów mieszkaniowych złotowych wyniesie 9,5 proc. r/r, a dynamika kredytów mieszkaniowych ogółem, po wyeliminowaniu efektów kursowych, wyniesie 4,4 proc. r/r.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: