PKO Bank Polski wyemitował obligacje w USD

Bankowość

PKO Bank Polski wyemitował obligacje na kwotę 1 miliarda dolarów amerykańskich. Ostateczna wycena wyniosła 285 punktów bazowych ponad dziesięcioletnie amerykańskie obligacje rządowe, czyli zaledwie 125 punktów bazowych powyżej polskich obligacji rządowych o podobnym terminie zapadalności. Kupon wyniósł 4,63 proc. Popyt ze strony inwestorów był ogromny, ponad 3,3-krotnie przewyższył wcześniej zakładany poziom.

Inwestorzy złożyli pomad 200 zapisów, z czego 45 proc. inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, 32 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc z Europy, 9 proc. pozostali. Struktura transakcji według typu inwestorów przedstawia się następująco: 73 proc. zakupiły fundusze, 19 proc. towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, 8 proc. banki.

– Przed rozpoczęciem transakcji przeprowadziliśmy intensywny road-show do największych inwestorów na rynku długu korporacyjnego w USA i Europie. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi opiniami nt. polskiej gospodarki oraz samego banku – jego fundamentów, wyników i sposobu radzenia sobie w czasach kryzysu. Ogromny popyt ze strony inwestorów pozwolił na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych i zejście z pierwotnej przewidywanej ceny o 15 punktów bazowych. Uzyskane parametry oznaczają premię do podobnego długu emitowanego przez Polskę w wysokości zaledwie 125 punktów bazowych, co przy 10-letnim tenorze jest znakomitym rezultatem – mówi Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

Obligacje wyemitowane zostały poprzez spółkę zależną PKO Finance AB na bazie dokumentacji obowiązującej na rynku długu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją 144A, wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Jest to jedna z pierwszych tego typu emisji przeprowadzona przez bank z Europy Srodkowej i pierwsza przeprowadzona przez bank pochodzący z Polski. Okres zapadalności wynosi 10 lat, oprocentowanie jest stałe, a płatność kuponu jest półroczna. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł.

W październiku 2010 r. PKO Bank Polski wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. W czerwcu 2011 r. uplasował papiery w kwocie 250 mln franków szwajcarskich o zapadalności 5 lat. W sierpniu tego roku Bank wyemitował papiery o wartości 500 mln CHF i była to kwotowo największa emisja dla podmiotu z Europy Środkowo-Wschodniej, o bardzo dobrych parametrach cenowych. Historycznie żadna polska spółka nie uzyskała tak atrakcyjnych warunków.

– Dzięki tej i poprzednim emisjom obligacji, już ponad połowa portfela hipotek denominowanych w walutach obcych w PKO Banku Polskim jest finansowana z twardych, bilansowych i długoterminowych źródeł – mówi Jakub Papierski.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Banku nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.

Źródło: www.pkobp.pl

Udostępnij artykuł: