PKO BP: 757 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. Ten rok będzie lepszy od ubiegłego?

Z rynku

PKO Bank Polski odnotował 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 525 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski - Logo
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)

PKO Bank Polski odnotował 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 525 mln zł zysku rok wcześniej.

#PKOBP odnotował 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 525 mln zł zysku rok wcześniej @PKOBP

"Zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2018 roku wyniósł 757 mln zł i był o 232 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku (+44,2% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost wyniku z działalności biznesowej (przede wszystkim wzrost wyniku odsetkowego i wyniku z tytuły prowizji i opłat), spadek obciążenia odpisami aktualizującymi oraz wzrost ogólnych kosztów administracyjnych" - czytamy w raporcie.Wynik na działalności biznesowej grupy wzrósł o 8,1% r/r i wyniósł 3 213 mln zł w I kw. 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 218 mln zł wobec 2 046 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 737 mln zł wobec 710 mln zł rok wcześniej."Marża odsetkowa na koniec I kwartału 2018 roku wzrosła o 0,18 pkt proc. r/r do poziomu 3,36%. Do wzrostu marży odsetkowej przyczynił się głównie spadek kosztu bazy depozytowej" - czytamy dalej.Aktywa razem banku wyniosły 295,1 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 296,91 mld zł na koniec 2017 r.

"Na koniec marca 2018 roku efektywność działania mierzona wskaźnikiem rentowności kapitałów (ROE) polepszyła się o 0,9 pkt proc. w ujęciu rocznym do poziomu 9,5%, a wskaźnikiem rentowności aktywów (ROA) o 0,1 pkt proc. w ujęciu rocznym do poziomu 1,1%" - napisano także w raporcie.Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 45,3% w I kw. br. wobec 48% rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 614 mln zł wobec 410 mln zł zysku rok wcześniej.

Wzrost współczynnika kapitałowego

"Łączny współczynnik kapitałowy grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec I kwartału 2018 roku ukształtował się na poziomie 17,8%, co oznacza wzrost o 0,4 pkt proc. w stosunku do końca 2017 roku. Na wzrost współczynnika kapitałowego wpływ miała między innymi emisja długu podporządkowanego w kwocie 1 mld zł" - czytamy dalej w raporcie.Współczynnik kapitału Tier I grupy kapitałowej na koniec I kwartału 2018 roku ukształtował się na poziomie 16,4%, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2017 roku o 0,1 pkt proc. Zmiana poziomu wskaźnika wynika ze wzrostu wymogów na ryzyko kredytowe o 0,3 mld zł przy podwyższeniu funduszy podstawowych o 0,4 mld zł, podano także.

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 203 mld zł

Portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto PKO Banku Polskiego wynosił 202,8 mld zł na koniec I kw. 2018 r. i wzrósł o 1,1% r/r, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,5 pkt proc. r/r do 5,4% w I kw. br.Kredyty netto grupy miały wartość 202,8 mld zł na koniec I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 1,1% r/r i spadek o 1,4% wobec poprzedniego kwartału, podał bank w prezentacji wynikowej. Natomiast w raporcie kwartalnym poinformował, że skorygowana wartość kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. wyniosła ok. 201 mld zł."W porównaniu do końca 2017 roku portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto wzrósł o 1,5 mld zł i wynosił 202,8 mld zł. W analizowanym okresie odnotowano wzrost kredytów gospodarczych (+1,8 mld zł) i kredytów mieszkaniowych (+0,5 mld zł), przy spadku poziomu transakcji z przyrzeczeniem sprzedaży (-0,9 mld zł)" - czytamy w raporcie."Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 5,4% (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do końca I kwartału 2017 roku)" - czytamy dalej.Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw w I kwartale 2018 roku wyniósł 336 mln zł. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (55 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności podmiotów gospodarczych, wyjaśnił bank."Koszt ryzyka na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 0,69% co oznacza poprawę o ok. 0,07 pkt proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego. Poprawa wskaźników ryzyka przy wzroście portfela kredytowego brutto o 5,4% r/r jest efektem kontynuowania dotychczasowej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - napisano też w raporcie.Wartość depozytów wzrosła o 5,6% r/r (i spadła o 1,4% kw/kw) i wyniosła 218,7 mld zł na koniec I kw. br., podano także w prezentacji."Wg struktury rodzajowej w zobowiązaniach wobec klientów dominują środki na rachunkach bieżących oraz depozyty terminowe, które na koniec marca 2018 roku stanowiły odpowiednio 60,8% oraz 35,7% zobowiązań wobec klientów. Od początku 2018 roku środki na rachunkach bieżących klientów spadły o blisko 3,5 mld zł, przy wzroście poziomu transakcji z przyrzeczeniem odkupu o 1,2 mld zł i stabilnym poziomie depozytów terminowych" - napisano w raporcie.Wskaźnik kredyty netto/ depozyty wyniósł 92,7% w I kw. br. wobec 93,2% kwartał wcześniej i 96,8% rok wcześniej, podano też w prezentacji.

PKO BP liczy, że 2018 rok będzie dla banku lepszy od ubiegłego

PKO Bank Polski ocenia I kwartał  br. jako "obiecujący" i liczy, że cały 2018 rok będzie dla banku lepszy niż ubiegły rok, jeśli nie wystąpią żadne negatywne zdarzenia, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.- Pierwszy kwartał jest bardzo obiecujący, gdy myślimy o roku 2018. Spodziewamy się, że jeżeli nie będzie żadnych nieprzewidzianych negatywnych zdarzeń, to będzie rok bardzo dobry, lepszy niż 2017 - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.- Pierwszy kwartał charakteryzuje się bardzo dobrym wynikiem w kwocie 757 mln zł zysku netto. Główne linie biznesowe rozwijają się w sposób prawidłowy, oczekiwany. Bardzo dobrze rosną przychody odsetkowe w środowisku stabilnych stóp procentowych. Zwiększamy relacje z naszymi klienta, co również pozytywnie przekłada się na dochody prowizyjne - powiedział także prezes.Dodał, że bank "dobrze czuje się" ze wzrostem kosztów i dobrze kontroluje ryzyko. Koszty wzrosły o 1% r/r w I kw.- To już pewnego rodzaju nasza specjalizacja. Potrafimy rok do roku sukcesywnie poprawiać koszty. Dwa lata temu koszty ryzyka wynosiły prawie 2%, obecnie spadły do 0,69% - najniższego poziomu w historii. Przy naszych wolumenach kredytowych tak znaczna obniżka kosztów idzie w miliardy korzyści dla inwestorów. 1 pkt proc. to prawie 2 mld zł, bo suma kredytów przekroczyła już 200 mld zł - zaznaczył prezes.PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: