PKO BP miał 862 mln zł zysku netto, 325,83 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

Z rynku

Oddział PKO BP
Źródło: PKO BP

PKO Bank Polski odnotował 862 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 757 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

W I kwartale 2019 roku @PKOBP zrealizowała #zysk na poziomie 862 mln zł, tj. o blisko 14% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego #PKOBP

“W I kwartale 2019 roku Grupa PKO Banku Polskiego SA zrealizowała zysk na poziomie 862 mln zł, tj. o blisko 14% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 3 494 mln zł (+9% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej,

2) wzrost kosztów działania (wzrost o 7% r/r), głównie regulacyjnych związanych ze wzrostem obciążenia składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG),

3) stabilny poziom wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,57%” – czytamy w raporcie.

Więcej najnowszych wiadomości o PKO Banku Polskim >>>

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 455 mln zł wobec 2 212 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 746 mln zł wobec 737 mln zł rok wcześniej.

Koszty odsetkowe wyniosły w I kw. br. 603 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku były wyższe o 67 mln zł. Wyższy poziom kosztów odsetkowych był głównie efektem wzrostu kosztów bazy depozytowej o 34 mln zł r/r, związanego z pozyskaniem środków na lokatach terminowych (lokata niepodległościowa i lokata urodzinowa).

“Marża odsetkowa wzrosła o około 0,07 pkt proc. r/r do poziomu 3,43% na koniec I kwartału 2019 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych Grupy PKO Banku Polskiego SA na koniec I kwartału 2019 roku wyniosło 4,72%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,69%, wobec odpowiednio 4,55% i 0,74% na koniec I kwartału 2018 roku” – czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 325,83 mld zł na koniec I kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 325,83 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec 2018 r.

“W efekcie działań podejmowanych również w I kwartale 2019 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania r/r:

• suma aktywów osiągnęła poziom blisko 326 mld zł (+31 mld zł r/r),

• finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 234 mld zł (+17 mld zł r/r),

• depozyty klientów wzrosły do 237 mld zł (+23 mld zł r/r)” – czytamy dalej w raporcie.

Czytaj także: Dane o PKB w I kw. w cieniu wojen handlowych >>>

Wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności

W I kwartale 2019 roku grupa zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,6% i 17,9%, umocniła pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych i osiągnęła udział w rynku w wysokości 21,8% oraz zajmowała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych z udziałem blisko 27%, w I kwartale 2019 roku udzieliła kredytów na kwotę 3,5 mld zł, podano także.

Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 4,6% w I kw. br. wobec 5,4% rok wcześniej.

W I kwartale 2019 roku koszty działania wyniosły 1 685 mln zł i były wyższe o 7% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: wzrost o 20 mln zł, tj. o 2,7% kosztów świadczeń pracowniczych oraz spadek o 21 mln zł, tj. o 6,3% kosztów rzeczowych, podał też bank.

“Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,1% i poprawiła się o 1,2 pkt proc. r/r, za sprawą poprawy wyniku na działalności biznesowej (+9% r/r), przy wzroście kosztów działania (+7% r/r)” – podkreślono w raporcie.

Na koniec I kwartału 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy PKO Banku Polskiego SA ukształtował się na poziomie 18,36%, a współczynnik kapitału Tier I na poziomie 17,03% i w porównaniu do końca 2018 roku spadły o 0,5 pkt proc.

Spadek współczynników kapitałowych

“Spadek współczynników kapitałowych w I kwartale 2019 roku w porównaniu do końca 2018 roku jest głównie efektem wzrostu wymogów w zakresie funduszy własnych o około 0,3 mld zł w wyniku wzrostu portfela należności gospodarczych i konsumpcyjnych oraz wzrostu kursów walut, jak również jednoczesnego obniżenia funduszy własnych o około (-)0,4 mld zł, na co główny wpływ miały:

• zastosowanie MSSF 16 od 1 stycznia 2019 roku, które skutkowało wzrostem wymogów 0,08 mld zł oraz obniżeniem funduszy własnych o około (-)0,11 mld zł z tytułu spisania prawa wieczystego użytkowania gruntów, co wpłynęło na zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego o około 15 pb oraz współczynnika kapitału Tier I o około 14 pb,

• obniżenie zysków zatrzymanych o około (-)0,09 mld zł z tytułu zmiany wskaźnika amortyzacji straty MSSF 9 (na koniec grudnia 2018 roku wynosił on 95%, obecnie 85%),

• spadek wyceny papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez kapitały o (-)0,3 mld zł” – czytamy też w raporcie.

Wskaźnik ROE netto wyniósł 10,1% wobec 9,5% rok wcześniej, zaś ROA netto – odpowiednio: 1,2% wobec 1,1%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 737 mln zł wobec 614 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO BP planuje aktualizację celów strategicznych w II połowie 2019 r.

PKO Bank Polski planuje aktualizację celów finansowych strategii na lata 2016-2020 w II połowie tego roku, poinformowała instytucja.

“Aktualizacja celów finansowych strategii planowana jest w drugiej połowie roku” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Wskaźnik ROE wyniósł 10,1% w I kw. br. (wobec 10% w 2018 r.), podczas gdy strategiczny cel na 2020 r. to powyżej 10%, podano w prezentacji.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł w I kw. tego roku 44,1% (wobec 44,2% w 2018 r.) – cel na 2020 r to poniżej 45%.

Koszt ryzyka wyniósł w I kw. br. 0,57% (wobec 0,59% w 2018 r.) – cel strategiczny na 2020 r. to 0,75-0,85%.

PKO BP jest w stanie osiągnąć 4 mld zł zysku netto, oczekiwane przez rynek w br.

PKO Bank Polski ocenia, że w kolejnych kwartałach – bez negatywnych zdarzeń jednorazowych – jest w stanie wypracowywać po 1 mld zł zysku netto, a w całym roku 4 mld zł zysku netto, powiedział prezes Zbigniew Jagiełło.

“PKO Bank Polski, pomimo obciążenia składką, zwiększył zysk w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Bank nie zwolnił tempa wzrostu zysku finansowego, wyniósł on 862 mln zł i był znacznie wyższy niż w pozostałych bankach. Ten wynik jest kontynuacją bardzo dobrych trendów, które realizujemy od roku 2018. Gdyby wykluczyć zdarzenia jednorazowe, byłoby to ponad 1 mld zł” – powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.

“Ponad 20 analityków, którzy obserwują nasz bank postawiło przed nami taki cel [ 4 mld zł zysku netto grupy w 2019 r.] Według ich analiz, PKO Bank Polski – jeśli nie zajdą żadne negatywne zdarzenia jednorazowe – powinien taki zysk osiągnąć. My od 37 kwartałów prezentujemy wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ten wynik zgodny z oczekiwaniami rynku dowieźć” – powiedział Jagiełło.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: