Plac zabaw – jakim regulacjom prawny podlega?

Finanse i gospodarka

Plac zabaw, z racji przynależności do obiektów małej architektury, nie jest obciążony obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia. Musi być jednak usytuowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Powiatowy lub wojewódzki nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę placu zabaw, jeśli będzie on naruszał warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Place zabaw przynależą do obiektów tzw. małej architektury. Oznacza to, że nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani też samo zgłoszenie zamiaru budowy takiego obiektu do odpowiedniego organu – starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Należy jednak pamiętać, że pomimo braku tych obowiązków należy kierować się przy budowie placu zabaw, zarówno odpowiednimi przesłankami prawnymi, jak i zdrowym rozsądkiem, by zapewnić bezpieczeństwo danej wspólnocie.

Przy budowie placu zabaw należy mieć na uwadze art. 40 i art. 19 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. Dotyczą one warunków technicznych, jakie muszą być respektowane przy planowaniu budynków i ich usytuowaniu.  Przede wszystkim jasno i bezsprzecznie określają sprawę kluczową – jaką należy zachować odległość przy budowie takich obiektów. Zgodnie z tymi przesłankami musi to być 10 m od linii rozgraniczającej ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od śmietników oraz od parkingów samochodowych – od pięciu do sześćdziesięciu stanowisk łącznie. Jeśli któreś z wymienionych kryteriów nie zostanie uwzględnione, plac w oczach nadzoru budowlanego może zostać rozebrany z racji naruszania przez jego usytuowanie wymogów wspomnianych rozporządzeń. Oczywiście, jeszcze przed definitywną likwidacją obiektu możliwe są do przeprowadzenia próby doprowadzenia go do stanu zgodnego ze wspomnianymi przepisami techniczno-budowlanymi. Zdaniem Roberta Tomaszewskiego z portalu www.grunttozysk.pl należy jednak mieć na uwadze, że czasami po prostu nie jest możliwe wprowadzenie odpowiednich modyfikacji – np. nie będzie możliwości zmiany faktu, że odległość placu od okien jednego z otaczających go budynków mieszkalnych wynosi jedynie 7m. W takim przypadku usytuowanie placu można, według wielu orzecznictw sądowych, zakwalifikować jako istotne odstąpienie w rozumieniu art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego. Samo pojęcie istotnego odstąpienia nie jest wprost zdefiniowane przez przepisy, jednak należy przy jego interpretacji brać pod uwagę m.in. art. 36a ust. 5 prawa budowlanego. Na podstawie zawartych w nim przesłanek można ustalić, że do istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu dochodzi w sytuacji, gdy zmieniane jest zagospodarowanie działki lub terenu lub też istotnych i charakterystycznych parametrów danego obiektu budowlanego – czyli gdy dochodzi do zmian jego kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości lub liczby kondygnacji.

Saveinvest Sp. z o. o.
www.grunttozysk.pl

Udostępnij artykuł: