Podatkowa grupa kapitałowa szansą na rozwój firmy?

Firma

Jak wynika z danych za lata 2010–2016 w Polsce zarejestrowano tylko 160 podatkowych grup kapitałowych. Nowe przepisy mają zapobiegać ich wykorzystywaniu do optymalizacji podatkowej, jednak dla wielu przedsiębiorców grupy kapitałowe mogą być właśnie teraz korzystnym pomysłem na rozwój.

Jak wynika z danych za lata 2010–2016 w Polsce zarejestrowano tylko 160 podatkowych grup kapitałowych. Nowe przepisy mają zapobiegać ich wykorzystywaniu do optymalizacji podatkowej, jednak dla wielu przedsiębiorców grupy kapitałowe mogą być właśnie teraz korzystnym pomysłem na rozwój.

Od początku 2018 r. łatwiej jest utworzyć podatkową grupę kapitałową #PGK #firmy #podatki #CIT

Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na nowe przepisy dotyczące limitu wydatków na usługi niematerialne oraz limitów dotyczących kosztów finansowania.Od początku 2018 r. łatwiej jest utworzyć podatkową grupę kapitałową, ale skutki naruszenia warunków jej funkcjonowania mogą być bardziej dotkliwe. W efekcie zmian może ulec poszerzeniu krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Przy obliczaniu limitu 3 mln zł (stanowiącego nadwyżkę kosztów finansowania nad przychodami o charakterze odsetkowym), po przekroczeniu którego, koszt podatkowy stanowić będzie maksymalnie kwota odpowiadająca 30% podatkowej EBIDTA, nie bierze się pod uwagę przychodów i kosztów wynikających z umów pomiędzy spółkami z PGK.- To nowe udogodnienie, że  limit 3 mln zł obejmuje całą podatkową grupę kapitałową - mówi Anna Turska, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski.Wydatki na usługi niematerialne świadczone pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK są wyłączone z limitu zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.Od początku tego roku limity odliczeń usług niematerialnych (tj. maksymalna wysokość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków kwalifikowanych na takie usługi, wynoszących 5% EBIDTA w skali roku, z kwotą wolną 3mln zł) stosuje się do każdej spółki z PGK z osobna (a nie do PGK jako całości).

Najważniejsze zmiany i korzyści wynikające z posiadania PGK

Oto najważniejsze, w ocenie Anny Turskiej, zmiany i korzyści wynikające z posiadania PGK od 1 stycznia 2018 r.:- PGK posiada podmiotowość podatkową na potrzeby CIT;- umożliwia konsolidację wyników podatkowych kilku odrębnych spółek wchodzących w jej skład;- osiągnięty w roku podatkowym dochód PGK to nadwyżka dochodów spółek nad stratami pozostałych spółek;- PGK mogą tworzyć przynajmniej dwie spółki kapitałowe (tj. sp. z o.o. i akcyjne);- jedna ze spółek wchodzących w skład grupy, która jest spółką dominującą, musi posiadać  bezpośredni udział wynoszący 75% kapitału pozostałych spółek, które są spółkami zależnymi (w 2017 r. minimalny udział wynosił 95%);- spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym spółki dominującej ani w innych spółkach zależnych tworzących PGK;- umowa o utworzeniu PGK musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego na okres przynajmniej 3 lat podatkowych;- minimalna wysokość kapitału zakładowego spółek wchodzących w skład PGK to 500 tys. zł, lub suma kapitałów zakładowych wszystkich spółek PGK powoduje, że przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą z tych spółek jest nie niższy niż 500 tys. zł (w 2017 r. był to 1 mln zł);- PGK jest zobowiązana do utrzymania poziomu dochodowości, tj. udziału dochodu w przychodach w wysokości 2% (przed nowelizacją poziom ten wynosił 3%). Datą, w której kryterium to ma być spełnione, jest dzień złożenia rocznego zeznania w zakresie CIT.;- ustalając procentowy udział dochodu PGK w jej przychodzie, należy brać pod uwagę wszystkie przychody i koszty uzyskania przychodów uzyskane przez spółki wchodzące w skład PGK;- spółki PGK nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami niewchodzącymi w skład PGK, w wyniku których:
  1. zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliły by między sobą niezależne podmioty;
  2. wykonują świadczenia na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonywania świadczenia, w wyniku czego nie wykazują dochodów albo wykazują dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby związki z innymi podmiotami nie miały miejsca;
I jeszcze jedna zmiana: spółki tworzące PGK nie mogą korzystać ze zwolnień z CIT na podstawie odrębnych ustaw.

Źródło: MarketNews24

Udostępnij artykuł: