Podstawowy rachunek płatniczy: darmowe konta od sierpnia w każdym banku

Finanse osobiste / Z rynku

Podstawowy rachunek płatniczy będzie musiał znaleźć się w ofercie każdego banku, który oferuje w Polsce rachunki osobiste. Kto będzie mógł z takiej oferty skorzystać?

Pixabay.com

Podstawowy rachunek płatniczy będzie musiał znaleźć się w ofercie każdego banku, który oferuje w Polsce rachunki osobiste. Kto będzie mógł z takiej oferty skorzystać?

Każdy #bank, który oferuje w Polsce rachunki osobiste, został zobowiązany do wprowadzenia do swojej oferty podstawowego rachunku płatniczego #PRP

Nowe postanowienia dotyczące dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (PRP) wynikają z nowelizacji ustawy o usługach płatniczych z dnia 30 listopada 2016 roku, która weszła w życie w dniu 8 lutego 2017 roku. Banki są zobowiązane wdrożyć zapisy ustawy w zakresie PRP najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Podniesienie poziomu tzw. ubankowienia społeczeństwa

Celem wprowadzenia PRP jest podniesienie poziomu tzw. ubankowienia społeczeństwa (tj. liczby osób posiadających rachunek) poprzez zwiększenie liczby ofert usług płatniczych dostępnych dla konsumentów.

Dla kogo podstawowy rachunek płatniczy?

Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów niemających innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych (klient składa w tej sprawie stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej), w ramach ich działalności świadczonych na terenie RP, bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy poziom dochodów konsumenta.Dostawcom PRP umożliwiono weryfikację w Centralnej informacji o rachunkach, czy dana osoba posiada już rachunek płatniczy w walucie polskiej.

PRP w ofercie każdego banku

Każdy bank, który oferuje w Polsce rachunki osobiste, został zobowiązany do wprowadzenia do swojej oferty PRP, który jest rachunkiem bankowym o ściśle określonych funkcjonalnościach, tj. zakres operacji dokonywanych w ramach takiego rachunku uwzględnia (art. 59 ia ust. 3 ustawy):- otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,- wpłaty i wypłaty gotówki (w oddziałach i bankomatach),- polecenia przelewu (w tym zlecenia stałe) i polecenie zapłaty,- transakcje przy użyciu karty debetowej (także zawierane na odległość),przy czym zapewnia możliwość wykonywania operacji tak w swoich placówkach, jak również za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, o ile dostawca oferuje taki dostęp.Należy zaznaczyć, że prowadzenie PRP jest możliwe wyłącznie w walucie polskiej. W ramach świadczenia tej usługi można jednak wykonywać usługi płatnicze wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku oraz transakcje płatnicze na terytorium państw członkowskich EOG innych niż RP w walucie innej niż polska.Z PRP nie będą mogły być powiązane żadne produkty kredytowe.Zgodnie z ustawą prowadzenie PRP w zakresie krajowych transakcji płatniczych odbywa się nieodpłatnie. Jeśli chodzi o operacje na koncie, to polski ustawodawca wprowadził jednak pewne wyłączenia (art. 59 ie ustawy):- bank może pobierać opłaty za wykonanie krajowych transakcji płatniczych po wykonaniu w ciągu miesiąca 5 takich transakcji płatniczych zlecanych przez konsumenta,- za wykonywanie transakcji przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykonaniu w ciągu miesiąca 5 takich krajowych transakcji płatniczych na rzecz konsumenta,- za wykonywanie wszystkiego rodzaju transgranicznych transakcji płatniczych.Warto także wiedzieć, że zgodnie z przepisami opłaty za wykonanie tych transakcji nie mogą być wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez danego dostawcę przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do transakcji tego rodzaju, wykonywanych w ramach jakiegokolwiek rachunku płatniczego prowadzonego przez tego dostawcę.

Źródło: Informacja prasowa ZBP

Udostępnij artykuł: