Podsumowanie roku w działalności międzynarodowej

Bankowość

Działalność międzynarodowa Związku Banków Polskich prowadzona jest tradycyjnie na różnych płaszczyznach. Także rok 2013 był pod tym względem bogaty, zarówno jeśli chodzi o poziom kontaktów w ramach współpracy z instytucjami o charakterze ogólnoeuropejskim, na poziomie regionalnym, jak i w stosunkach bilateralnych. Dużą część prowadzonych działań stanowiły też konsultacje i opiniowanie  projektów europejskich aktów prawnych oraz udział w wydarzeniach poświęconych aktualnym pracom legislacyjnym, w ważnych dla sektora bankowego obszarach.

Działalność międzynarodowa Związku Banków Polskich prowadzona jest tradycyjnie na różnych płaszczyznach. Także rok 2013 był pod tym względem bogaty, zarówno jeśli chodzi o poziom kontaktów w ramach współpracy z instytucjami o charakterze ogólnoeuropejskim, na poziomie regionalnym, jak i w stosunkach bilateralnych. Dużą część prowadzonych działań stanowiły też konsultacje i opiniowanie  projektów europejskich aktów prawnych oraz udział w wydarzeniach poświęconych aktualnym pracom legislacyjnym, w ważnych dla sektora bankowego obszarach.

 

W kontekście współpracy z Brukselą - od 2010 roku - kontynuowany jest program delegowania pracowników Biura Związku do Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), co pozwala na szybszy dostęp do informacji i skuteczniejsze reagowanie w kwestiach ważnych dla polskiego sektora bankowego.

W tym roku wiodące prace prowadzone były w zakresie przepisów dotyczących m.in. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, jednolitego mechanizmu nadzorczego, pakietu dotyczącego płatności (PSD II i opłaty interchange), ochrony danych osobowych, przeciwdziałaniu korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, dyrektywy w sprawie rachunków bankowych, rozporządzeniu w sprawie benchamrków i indeksów. W związku z tym, przedstawiciele ZBP uczestniczyli w pracach komitetów problemowych i grup roboczych EBF, Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) oraz spotykali się przy okazji prowadzonych konsultacji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz polskiej administracji w Brukseli. Odrębnymi działaniami były także konsultacje European Banking Authority (EBA) w kwestiach dotyczących np. standardów raportowania, czy płynności kapitałów.

Ważnym obszarem zainteresowania polskiego środowiska bankowego jest finansowanie gospodarki, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców. Ta działalność przejawia się m.in. w pracach prowadzonego przy ZBP - Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności. W wyniku prowadzonych działań i doświadczeń Związek zdecydował, by w przyszłym roku zintensyfikować prace dotyczące finansowania eksportu.

Na poziomie regionalnym trwa stała i regularna współpraca z asocjacjami bankowymi z Węgier, Czech, Słowacji, Chorwacji i Słowenii. W ramach tzw. rozszerzonej Grupy Wyszehradzkiej spotkania odbywają się raz na pół roku. W tym roku odbyły się one w Warszawie i Budapeszcie.

Nie bez znaczenia pozostają również kontakty dwustronne, z przedstawicielami parterów z kluczowych dla Polski państw. Polegają one, w zależności od poziomu dotychczasowej współpracy, na wymianie informacji, konsultowaniu stanowisk, czy wymianie doświadczeń. W tym roku ZBP gościł delegacje m.in. z Niemiec (Federalny Związek Banków Niemieckich), Chin (Związek Banków Chińskich) i Ukrainy (Niezależna Asocjacja Banków Ukrainy).

Zdaniem Mieczysława Groszka, Wiceprezesa ZBP odpowiedzialnego za obszar współpracy międzynarodowej, w nadchodzącym roku - roku wyborów do Parlamentu Europejskiego i powołania nowej Komisji Europejskiej, oczekiwać należy zmiany dynamiki i akcentów prowadzonych prac tych instytucji, co wpłynie także na dostosowanie się Związku i prowadzonej przez niego działalności międzynarodowej.

Szymon Stellmaszyk,
Doradca Zarządu ZBP ds. międzynarodowych

Udostępnij artykuł: