Podsumowanie rozwiązań dla Klientów Deutsche Bank Polska spłacających kredyty mieszkaniowe i konsolidacyjne w CHF

Bankowość

Począwszy od decyzji Narodowego Banku Szwajcarii, Deutsche Bank Polska systematycznie poszerzał zakres rozwiązań dla Klientów spłacających kredyty mieszkaniowe i konsolidacyjne w CHF, zgłaszających potrzebę neutralizacji negatywnych skutków wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Począwszy od decyzji Narodowego Banku Szwajcarii, Deutsche Bank Polska systematycznie poszerzał zakres rozwiązań dla Klientów spłacających kredyty mieszkaniowe i konsolidacyjne w CHF, zgłaszających potrzebę neutralizacji negatywnych skutków wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Podsumowanie rozwiązań stosowanych w Deutsche Bank Polska:

Deutsche Bank Polska stosuje ujemny LIBOR 3M. Zgodnie z dokumentacją kredytową, oprocentowanie zmienne kredytów hipotecznych w CHF aktualizowane jest co kwartał w oparciu o wartość: LIBOR 3M+marża. W związku z ujemną stawką bazową LIBOR 3M, obowiązującą od grudnia 2014 r., Deutsche Bank Polska już w styczniu br. obniżył oprocentowanie kredytów pomniejszając marżę o tę wartość.

Kolejna aktualizacja oprocentowania będzie miała miejsce w kwietniu, w pierwszym dniu roboczym po spłacie raty, w oparciu o aktualną w danym momencie 3-miesięczną stawkę LIBOR. W przypadku dalszego obniżania się stóp procentowych w Szwajcarii, Bank będzie w cyklach kwartalnych pomniejszał marżę o wartość stawki bazowej. Przy czym ze względu na brak podstaw prawnych do przyjęcia ujemnej wartości oprocentowania, nie może być ono niższe niż zero.

Mając jednak na uwadze aktualne zwiększone obciążenia finansowe osób spłacających zobowiązania w CHF, Bank podjął decyzję o stworzeniu mechanizmu okresowych ulg, jakie byłyby stosowane w odniesieniu do tych kredytów, w których suma ujemnej stawki LIBOR i marży przyjęłaby wartość ujemną. Obecnie prowadzone są prace nad rozwiązaniami echnologiczno-operacyjnymi oraz procesowymi związanymi z tym mechanizmem, który miałby wejść w życie przed zbliżającym się terminem aktualizacji stopy oprocentowania (początek kwietnia 2015 r.) i obowiązywałby czasowo (do końca 2015 roku). Bank prowadzi analizę skutków prawno-podatkowych proponowanego rozwiązania zarówno dla Klientów, jak i dla samego Banku.

Ponadto w związku z istotnym wzrostem kursu franka szwajcarskiego, który skutkuje zwiększonymi obciążeniami finansowymi po stronie Klientów, Deutsche Bank Polska:

  • z dniem 27 stycznia 2015 r. podjął decyzję o znacznym obniżeniu spreadu walutowego, stosowanego w tabeli dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych udzielonych w CHF, do poziomu 2,5% na okres 6 miesięcy, tj. do 27 lipca br.; z uwagi na symetryczność stosowanego przez nas spreadu, w przypadku spłaty kredytu oznacza to stawkę 1,25%,
  • w okresie od 2 marca do 27 lipca 2015 r. znacznie obniżył - do poziomu 2,5% - spread walutowy dla CHF, stosowany w Tabeli kursów kupna i sprzedaży waluty polskiej w stosunku do walut obcych, dzięki czemu Klienci mają możliwość zakupu franków szwajcarskich za pośrednictwem Deutsche Bank Polska na preferencyjnych warunkach, m.in. na spłatę kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF,
  • w przypadku przewalutowania kredytu z CHF na PLN, na okres od 2 lutego do 27 lipca 2015 r. zniósł opłaty oraz spread (przewalutowanie będzie odbywało się po kursie bez marży banku, tj. takim, który jest średnią arytmetyczną z kursów kupna oraz sprzedaży prezentowanych w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych dostępnej na stronie internetowej: https://www.deutschebank.pl/waluty.html). Decyzja o ewentualnym przewalutowaniu pozostaje indywidualną decyzją Klientów,
  • w okresie od 2 lutego do 27 lipca 2015 r.  zrezygnował z pobierania opłat za przedterminową spłatę całości lub części kredytu.

Jednocześnie z myślą o Klientach zainteresowanych rozwiązaniami pozwalającymi na obniżenie rat kredytów hipotecznych w CHF, Deutsche Bank Polska wprowadził następujące możliwości:

  • w ramach kredytów spłacanych w ratach równych - wydłużenie okresu kredytowania do pierwotnego, tj. określonego w umowie; w związku ze stosowanym przez Deutsche Bank Polska mechanizmem, okres kredytowania na przestrzeni ostatnich lat uległ skróceniu (wysokość rat wyrażonych w CHF pozostała bez zmian) z uwagi na to, że stopy procentowe w Szwajcarii mocno się obniżyły osiągając ostatecznie wartość ujemną,
  • w przypadku kredytów w ratach malejących - przejście na regulowanie zobowiązania w ratach równych;

Aby skorzystać z dwóch powyższych rozwiązań, wystarczy złożyć wniosek w oddziale Deutsche Bank Polska. Nie wymagają one dostarczania dokumentów finansowych oraz analizy zdolności kredytowej. Jednocześnie, mając na uwadze fakt, że nasi Klienci spłacający zobowiązania we frankach szwajcarskich mają obecnie wyższe obciążenia związane z ratą, bank zniósł czasowo (dla wniosków złożonych do 30 kwietnia 2015 r.) opłatę za aneks wprowadzający powyższą zmianę do umowy kredytu.

Jak podkreśla Leszek Niemycki, Wiceprezes Deutsche Bank Polska, sektor bankowy wdrożył szereg rozwiązań dedykowanych Klientom zainteresowanym neutralizacją skutków wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Warto jednak zaznaczyć, że przy obecnych kursach i uwzględnieniu ujemnego LIBOR-u, efekty styczniowej decyzji banku centralnego Szwajcarii nie powinny już być dotkliwe dla Kredytobiorców.

Nasi Klienci zareagowali dość spokojnie na wzrost kursu franka szwajcarskiego. Jedynie ok. 5 proc. osób, z którymi skontaktowaliśmy się wkrótce po decyzji SNB, zastanawiało się, czy nie zwrócić się do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu kredytowania. Warto też podkreślić, że przy obecnych ujemnych stawkach LIBOR Kredytobiorcy znacznie szybciej spłacają kapitał, co w rezultacie oznacza mniejsze koszty odsetkowe - mówi Leszek Niemycki. - Obecnie trwają prace nad systemową propozycją dla całego sektora, prowadzone przy Związku Banków Polskich. Szczegóły rozwiązań mają być wypracowane do końca maja. Propozycja zakłada m.in. utworzenie funduszu pomocowego oraz rozwiązań niwelujących ewentualne istotne umocnienie się kursu w przyszłości dla tych Klientów, którzy zadeklarują chęć przewalutowania kredytów na warunkach uzgodnionych z bankiem.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: