Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych i koniec profilowania. Nadchodzi rewolucja na rynku pracy?

Rynek pracy

Zmiany dotyczące m. in. profilowania pomocy i wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy stażu pracy 30 lat czy ułatwienie zatrudniania cudzoziemców zakłada projekt ustawy o rynku pracy zaprezentowany w środę na konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Elżbieta Rafaska i Stanisław Szwed
Elżbieta Rafalska i Stanisław Szwed Fot. MRPiPS

Zmiany dotyczące m. in. profilowania pomocy i wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy stażu pracy 30 lat czy ułatwienie zatrudniania cudzoziemców zakłada projekt ustawy o rynku pracy zaprezentowany w środę na konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany dotyczące m. in. profilowania pomocy i wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych czy ułatwienie zatrudniania cudzoziemców zakłada projekt ustawy o rynku pracy #praca #rynekpracy @MRPiPS_GOV_PL @E_Rafalska @Stanislaw_Szwed

Nowy projekt ustawy o rynku pracy zastąpić ma obowiązującą od 14 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która według zapowiedzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej przechodzi właśnie do lamusa.- Mamy inną sytuację na rynku pracy niż przed laty, stąd nowe rozwiązania – wyjaśniała minister rodziny.

Rekordowo niskie bezrobocie

Obecna sytuacja, w tym rekordowo niska stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,9 proc. (według wstępnych danych MRPiPS za czerwiec), rodzi nowe wyzwania, zauważyła minister Rafalska.- Pamiętajmy też o tym, że mamy niekorzystne cechy naszego rynku pracy: sezonowość i terytorialne zróżnicowanie. Mamy ciągle powiaty o wysokiej stopie bezrobocia. Jeżeli chodzi o grupy, które są najtrudniejsze do zaktywizowania, to są to długotrwale bezrobotni. Mamy też spory odsetek bezrobotnych powyżej 50. roku życia – wyliczała problemy ciągle obecne na polskim rynku pracy szefowa resortu rodziny.

Większa elastyczność urzędów pracy

Malejąca liczba osób bezrobotnych nasuwa pytanie o sens funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, zauważyła minister Rafalska.- Przygotowując projekt nowej ustawy, chcieliśmy zwiększyć elastyczność urzędów pracy. To elastyczne podejście ma się przełożyć na większą efektywność i skuteczność działań tych urzędów – mówiła Elżbieta Rafalska. – Zwiększenie dostępności i optymalizacja stosowanej formy pomocy przez urzędy pracy udzielanej osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zwiększenie pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji, ułatwienia dla cudzoziemców w dostępie do polskiego rynku pracy, ułatwienie obywatelom polskim powrotu z zagranicy poprzez umożliwienie skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestrowania się w powiatowych urzędach pracy – wymieniała planowane działania minister rodziny.

Pożyczki dla Polaków wracających z zagranicy

Według założeń projektu z tego ostatniego rozwiązania będą mogli skorzystać bezrobotni Polacy, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: zamieszkiwali przez co najmniej 12 miesięcy, byli nieprzerwanie zatrudnieni przez co najmniej pół roku lub przez co najmniej pół roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Koniec profilowania bezrobotnych

O szczegółach planowanych rozwiązań mówił na konferencji prasowej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.- Pierwsze rozwiązanie, które zaproponowaliśmy to wycofanie profilowania pomocy i większe wsparcie dla długotrwale bezrobotnych. Dziś jest tak, że część osób poszukujących pracy nie może uzyskać pomocy, dlatego wycofujemy się z profilowania i dajemy elastyczność podejmowania decyzji przez urzędy pracy – wyjaśniał wiceminister rodziny.Urzędy zgodnie z nowymi przepisami będą miały możliwość stosowania wobec każdego bezrobotnego dowolnej formy pomocy, a nie tak jak dotychczas ściśle określonej, dodał Stanisław Szwed.

Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych

Kolejną zmianą ma być podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 130% przy stażu pracy 30 lat.- Tu chcieliśmy dać większą ochronę osobom najstarszym, które mają problemy ze znalezieniem pracy – wyjaśniał wiceminister rodziny.Następnym proponowanym rozwiązaniem jest danie pierwszeństwa w dostępie do szkoleń osobom długotrwale bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych.

Baza ofert pracy z sektora publicznego

Planowane jest również udostępnienie jednej bazy ofert pracy z sektora publicznego, co ma ułatwić dostęp do tych ofert osobom bezrobotnym, ale także agencjom zatrudnienia czy agencjom pracy tymczasowej.

Reforma Ochotniczych Hufców Pracy

Rozwiązaniem skierowanym z kolei do grupy młodych bezrobotnych jest planowane przekształcenie Ochotniczych Hufców Pracy w Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży.- Koncentrujemy działania na młodzieży w wieku od 14 do 25 lat, na tej młodzieży, która ma problemy wychowawcze, nie może odnaleźć się, jeśli chodzi o naukę – mówił Stanisław Szwed. - Chcemy stworzyć nowoczesną jednostkę, która będzie odpowiadać na dzisiejsze potrzeby – zapewnił.

Bony ofertowe dla mikro- i małych firm

Z myślą z kolei o pracodawcach ma powstać tzw. bon ofertowy dla mikro- i małych przedsiębiorców, zatrudniających do 50 osób, którzy mają problemy ze znalezieniem pracowników. Gdy powiatowy urząd pracy nie znajdzie w ciągu 14 dni w rejestrze bezrobotnych mogących podjąć pracę na konkretnym stanowisku, udzieli przedsiębiorcy tzw. bonu ofertowego, który zrefunduje część kosztów rekrutacji zrealizowanej przez agencję zatrudnienia.- Maksymalna część kosztów, które pokryje Fundusz Pracy, to 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych – wyjaśniał wiceminister rodziny.

Zwiększenie puli środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Projekt nowej ustawy zakłada również zwiększenie dostępności do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Również kwota dofinansowania, jaką dysponuje Fundusz, ma się zmienić i zostać podwojona do 200 mln zł w przyszłym roku, jeśli projektowana ustawa wejdzie w życie.

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Projekt ustawy przewiduje również nowe rozwiązania dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.- Chcemy umożliwić łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców z państw trzecich. Takim ułatwieniem ma być wprowadzenie zasady składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy w postaci elektronicznej – mówił Stanisław Szwed.Okres, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, ma zostać wydłużony z 6 miesięcy do 12 miesięcy według projektu ustawy.Projekt ustawy o rynku pracy został już skierowany do uzgodnień międzyresortowych. 
Udostępnij artykuł: