Polak Szefem Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS

Kadry

Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, został Przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (European Federation of Finance Associations) z siedzibą w Brukseli, największej europejskiej organizacji przemysłu kredytowego.

Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, został Przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (European Federation of Finance Associations) z siedzibą w Brukseli, największej europejskiej organizacji przemysłu kredytowego.

Gdańszczanin jest pierwszym Polakiem, który zajmie tak eksponowane stanowisko w organizacji samorządu finansowego na szczeblu europejskim. EUROFINAS pełni m.in. rolę społecznej strony europejskiego procesu legislacyjnego, a jej rekomendacje są uwzględniane przy tworzeniu i implementacji aktów prawnych w obszarze szeroko pojętych usług kredytowych.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje, iż obszar legislacji, w szczególności w obszarze prawa konsumenckiego, stanowiąc istotne źródło integracji europejskiej jednocześnie odgrywa kapitalną rolę w wyznaczaniu nowych standardów ochrony praw konsumentów. W każdym takim przypadku, rosną obowiązki europejskiego przemysłu finansowego, rosną jednocześnie koszty oferowania usług finansowych. - Wybór Marcina Czugana na Przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS jest z całą pewnością docenieniem bardzo konkretnego, merytorycznego wkładu KPF w przygotowanie i udział tej organizacji w procesie legislacyjnym - stwierdza Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. - Co jeszcze ważniejsze, to fakt, iż zaangażowanie eksperckie KPF, organizacji reprezentującej kilku sektorów szeroko rozumianego przemysłu kredytowego na każdym z etapów europejskiego procesu legislacyjnego, pozwala nie tylko na bardzo wczesną analizę i ocenę wpływu projektów nowych przepisów na praktykę biznesową. Ich implementacja do polskiego porządku prawnego dzięki temu jest procesem bardziej efektywnym z punktu widzenia jego organizacji, a przystosowanie do niego modelów biznesowych jest dokonywane z wyprzedzeniem, ograniczając koszty wdrożenia. Zapewnia także lepsze dostosowanie procesów biznesowych do nowych warunków prawnych - dodaje Roter.

Doświadczenia zdobywane w trakcie prawie 10-letniego już udziału KPF w europejskim procesie legislacyjnym procentowały wielokrotnie w trakcie implementacji do polskiego systemu prawnego choćby takich regulacji, jak dyrektywa o kredycie konsumenckim, czy dyrektywa o kredycie hipotecznym. Wyjątkową cechą zaangażowania KPF jest to, iż uczestnicząc w implementacji przepisów, mających rzeczywisty i bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie rynku kredytowego, bierze pod uwagę perspektywę kilku sektorów rynku finansowego, w tym między innymi bankowego, pośrednictwa i doradztwa finansowego, pożyczkowego, biur informacji gospodarczych, reprezentowanych przez KPF. - W obecnej rzeczywistości legislacyjnej występuje przecież bardzo silna korelacja pomiędzy regulacjami powstającymi w Brukseli, a naszym porządkiem prawnym. Ważne, by adresować konkretne postulaty uwzględniające punkt widzenia przemysłu kredytowego na wstępnym etapie prac legislacyjnych - a to znaczy już na etapie konsultacji społecznych na poziomie europejskim. Stąd objęcie przeze mnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim bardzo wymagające i odpowiedzialne zadanie reprezentowania całego przemysłu kredytowego na każdym etapie europejskiego procesu legislacyjnego - mówi Mec. Marcin Czugan.

Wybór mecenasa Czugana nastąpił jednogłośną decyzją zarządów wszystkich 17 organizacji krajowych, Członków EUROFINAS, a funkcję Przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS Marcin Czugan będzie sprawował przez następne dwa lata. Kadencja rozpocznie się formalnie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Czym zajmuje się Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS?

Komitet Prawno-Polityczny (Legal and Policy Committee) liczy 17 członków - po jednym z każdej organizacji krajowej, zrzeszonych w EUROFINAS. Gremium to aktywnie - jako strona społeczna - uczestniczy w europejskim procesie legislacyjnym na wszystkich jego etapach, wypracowując, formułując i rekomendując instytucjom unijnym istotne, z punktu widzenia branży finansowej, rozwiązania prawne. Podczas niedawnego posiedzenia w listopadzie, jego członkowie ustalili priorytety działalności organizacji na 2015 rok. Wśród nich znalazły się następujące zagadnienia:

  • w zakresie nadzoru ostrożnościowego - monitorowanie implementacji dyrektywy o wymogach kapitałowych (CRD IV), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płynności, problematyki sekurytyzacji oraz wytycznych Europejskiego Banku Centralnego w zakresie nadzoru
  •  pośrednictwo ubezpieczeniowe - aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych nad projektem dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2); uczestnictwo w pracach nad wytycznymi wydawanymi przez Europejski Urząd Ubezpieczeń i Programów Pracowniczych EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)
  • kredyt konsumencki - wypracowanie stanowiska wobec oceny dokonanej przez Komisję Europejską implementacji dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD), aktywne uczestnictwo w ewentualnych pracach nad zmianą Dyrektywy CCD; merytoryczne uczestnictwo w pracach EBA (European Banking Authority) w zakresie ochrony konsumenta,
  • ochrona danych osobowych - aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych nad unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS podlegają tzw. grupy robocze, odpowiedzialne za monitoring prac legislacyjnych poszczególnych regulacji i wsparcie Komitetu argumentami wzmacniającymi stanowisko EUROFINAS w zakresie pracy nad konkretnymi aktami prawnymi. Obecnie, w obrębie Komitetu, funkcjonują dwie grupy robocze: zajmująca się regulacjami ostrożnościowymi oraz obejmująca kwestie pośrednictwa ubezpieczeniowego. W niedługim czasie planuje się powołanie zespołu ds. problematyki ochrony danych osobowych. Zarządzanie pracami Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS to także koordynowanie prac grup roboczych, wspierających pracę Komitetu. Ważnym bowiem jest, aby tak jak do tej pory, głos przemysłu kredytowego w procesie legislacyjnym był wyłącznie merytoryczny i miał charakter ekspercki - podsumowuje mec. Czugan.

Marcin Czugan, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF - Magister prawa i ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Od października 2012 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W czerwcu 2010 r. rozpoczął współpracę z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w której odpowiadał za przebieg procesu legislacyjnego na poziomie polskim i europejskim. Powołany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Prawno - Politycznego Eurofinas (European Federation of Finance House Associations) z siedzibą w Brukseli. Członek Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee).

Źródło: KPF

Udostępnij artykuł: