Polscy pracodawcy umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w II kwartale 2014 r.

Raporty

Według raportu ManpowerGroup najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach, już drugi kwartał z rzędu, odnotowano dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja i Produkcja przemysłowa.

Według raportu ManpowerGroup najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach, już drugi kwartał z rzędu, odnotowano dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja i Produkcja przemysłowa.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +7%. Wynik pozostaje na zbliżonym poziomie w ujęciu kwartalnym i zauważalnie wzrasta w porównaniu rok do roku.

Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 15% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty a 75% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

- Oznaki stopniowego ożywienia rynku pracy obserwujemy w badaniu ManpowerGroup już od kilku kwartałów, jednak tak dużego optymizmu wśród przedsiębiorców w Polsce, jaki obserwujemy już drugi raz z rzędu w kwartalnych prognozach, nie było od ponad dwóch lat, - komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. - To dosyć dobre wiadomości dla osób szukających pracy. Z naszych obserwacji wynika, że pracodawcy nauczeni doświadczeniem, że rynek pracy nieustannie się zmienia, coraz częściej wdrażają elastyczne formy zatrudnienia a także outsourcing procesów. Spodziewamy się wciąż dużego zapotrzebowania na specjalistów, którzy wpłyną na szybki rozwój firm a także, że optymizm do tworzenia nowych etatów będzie z kwartału na kwartał coraz większy, - dodaje Iwona Janas.

W II kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach1  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora Transport/Logistyka/Komunikacja, +22%. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla Produkcji przemysłowej, +18% a także dla branży Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, +12%. Pozytywny trend widzimy również w Handlu detalicznym i hurtowy, który uzyskał wynik +8%, a także w sektorach Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Restauracje/Hotele, z prognozą +7% dla obu. Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Kopalnie/Przemysł wydobywczy a także Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio -9% i -8%.

- Polska w dalszym ciągu jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych - szczególnie z sektora usług BPO, czyli outsourcingu procesów biznesowych, motoryzacyjnego a także badań i rozwoju. Przewidujemy, że zapotrzebowanie na specjalistów będzie tam nadal bardzo duże. Przedsiębiorcy najczęściej poszukują pracowników o kompetencjach technicznych i sprzedażowych, które zapewnią ich firmom szybki wzrost i przewagę konkurencyjną, - komentuje Iwona Janas.

W porównaniu z I kwartałem 2014 r. poprawa prognozy zatrudnienia nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost prognozy, o 5 punktów procentowych, odnotowano dla Produkcji przemysłowej, zaś o 2 punkty procentowe prognoza wzrosła w branży Instytucje sektora publicznego oraz Transport/Logistyka/Komunikacja. Spadek prognozy odnotowano w czterech sektorach, największy o 10 punktów procentowych, dla Kopalni/Przemysłu wydobywczego. O odpowiednio 5 i 3 punkty prognoza spadła w branżach Restauracje/Hotele a także Budownictwo.

W ujęciu rocznym, prognozy są wyższe w dziewięciu z 10 badanych sektorach. Najbardziej dynamiczny wzrost, o 21 punktów procentowych, odnotowano dla Produkcji przemysłowej. Zdecydowanej poprawie uległa również prognoza dla sektorów Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio o 14 i 11 punktów procentowych. Wzrost o 10 punktów uzyskano dla sektora Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Spadek prognozy odnotowano tylko dla Instytucji sektora publicznego, o 7 punktów procentowych.

- Niezwykle  cieszą mnie wyniki badań Barometru Perspektyw Zatrudnienia, które pokazują potencjał wzrostu liczby nowych miejsc pracy w większości regionów Polski i wzrostu zatrudnienia przede wszystkim w takich działach jak transport/logistyka/komunikacja oraz produkcja przemysłowa, - komentuje wyniki badania Jacek Męcina, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej. - Sygnały dotyczące bezrobocia i popytu na pracę również są pozytywne. Dane obrazujące sytuację w na rynku pracy w styczniu pokazały, że zahamowało tempo wzrostu bezrobocia oraz  wzrosła liczba ofert pracy kierowanych do powiatowych urzędów pracy. Szczególnie cieszy wzrost popytu na pracę -  w styczniu 2014 roku w porównaniu do grudnia 2013 roku odnotowano wzrost  liczby wolnych miejsc pracy we wszystkich województwach, który  oscylował  w granicach od  3,5 %   w województwie wielkopolskim do  aż 118,1  % w  zachodniopomorskim. Powyższe sygnały świadczą o przełamaniu negatywnego trendu, co może świadczyć, że najgorszy okres na rynku pracy mamy za sobą. Rok 2014 może być pierwszym okresem trwałego spadku bezrobocia, o ile unikniemy jakichś nieprzewidzianych wydarzeń o negatywnych konsekwencjach dla gospodarki, - dodaje Wiceminister Męcina.

W pięciu z sześciu badanych regionach Polski2 prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. jest dodatnia. Oznacza to, że prawie w całym kraju przeważa optymizm pracodawców, co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najlepszy wynik uzyskano w regionie Centralnym, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +12%. Umiarkowanie wysoką prognozę netto zatrudnienia odnotowano również w regionach Południowym-Zachodnim i Północno-Zachodnim, wynosi ona odpowiednio +9% i +7%. W regionach Południowym i Północnym prognoza netto zatrudnienia osiąga +6% dla obu. Dla regionu Wschodniego uzyskana prognoza netto zatrudnienia plasuje się na poziomie 0%.

W porównaniu z wynikami dla I kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia spadła w czterech z sześciu badanych regionach. Najwyższy spadek, o 5 punktów procentowych, odnotowano w regionie Wschodnim a następnie, o 3 punkty procentowe, w regionie Południowo-Zachodnim. W regionie Centralnym prognoza wzrosła o 3 punkty procentowe, natomiast w Północno-Zachodnim pozostaje na zbliżonym, do poprzedniego kwartału, poziomie.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w pięciu z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza wzrosła w regionach Centralnym i Północnym, odpowiednio o 12 i 10 punktów procentowych. Znaczący wzrost nastąpił również w regionach Południowym i Północno-Zachodnim, o 9 i 8 punktów procentowych. W regionie Wschodnim uzyskano spadek prognozy o 4 punkty procentowe.

W zestawieniu globalnym badania ManpowerGroup, w którym wzięło udział ponad 65 tysięcy widać, że nieprzychylny klimat na rynku pracy zdaje się słabnąć i w wielu gospodarkach pojawiają się pierwsze sygnały rosnącego optymizmu przedsiębiorców. W 38 z 42 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia, co jest najlepszym wynikiem od III kwartału 2008 r. W ujęciu rocznym polepszenie prognoz odnotowano w 28 krajach i terytoriach, a ich pogorszenie również w 11.

Najbardziej pozytywne plany dot. zwiększenia zatrudnienia deklarują pracodawcy w Indiach (+41%), na Tajwanie (+38%), w Nowej Zelandii (+27%), Turcji (+26%) i na Kostaryce (+22%). Państwa, w których prognoza dla II kwartału 2014 r. jest negatywna to: Włochy (-7%), Czechy (-2%) i Francja (-1%). Dla francuskiego rynku jest to już drugi ujemny wynik w ciągu ostatnich czterech kwartałów.

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 25. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

Wyniki dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla II kwartału 2014 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 16 a 28 stycznia 2014 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

140313.infografika.01.1417x2190

Źródło: ManpowerGroup w Polsce

(1) Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

(2) Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

Udostępnij artykuł: