Polska dobrze wykorzystuje nadwyżki jednostek przyznanej emisji CO2 w ramach Protokołu z Kioto

Finanse i gospodarka

Niemal pół miliarda złotych, uzyskanych ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji CO2 (AAU), wspomogło programy termomodernizacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich efektem jest zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji CO2 oraz poprawa stanu użytkowania budynków użyteczności publicznej i w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, takich jak szpitale, urzędy, przedszkola i szkoły.

Niemal pół miliarda złotych, uzyskanych ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji CO2 (AAU), wspomogło programy termomodernizacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich efektem jest zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji CO2 oraz poprawa stanu użytkowania budynków użyteczności publicznej i w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, takich jak szpitale, urzędy, przedszkola i szkoły.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponował już niemal wszystkie pieniądze przeznaczone na termomodernizację budynków z Systemu Zielonych Inwestycji - GIS. Finansowanie GIS pochodzi z wpływów uzyskanych ze sprzedaży innym państwom jednostek przyznanej emisji CO2 - AAU (ang. Assigned Amount Units, AAU). Umowy w latach 2009 - 2012 zawierał Minister Środowiska w imieniu Skarbu Państwa RP, a Krajowym Operatorem środków został NFOŚiGW.

Warunki wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych zostały ściśle ustalone z partnerami umów.   Podstawowe kryterium selekcji, jakie wskazano w umowach sprzedaży AAU, jest efektywność ekologiczna inwestycji, rozumiana jako koszt uzyskania redukcji emisji 1 tony CO2.

W latach 2010-14 NFOŚiGW sfinansował 296 projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej za kwotę 480 mln zł. Efektem ekologicznym jest redukcja emisji o 230 tys. ton CO2 rocznie. Inwestycje te  przyczyniły się do osiągnięcia  głównego celu polityki energetyczno-klimatycznej, w tym wsparcia efektywności energetycznej.

- System GIS jest oparty na międzynarodowych standardach przygotowania i oceny projektów. Metodyka w projektach NFOŚiGW jest oparta na dokumentacji i procedurach tożsamych, jak przyjęte w realizacji projektów wspólnych wdrożeń (JI) w ramach Protokołu z Kioto, służących redukcji emisji gazów cieplarnianych - mówi zastępca dyrektora departamentu ochrony klimatu pan Dariusz Szymczak.

Przyjęta metodyka do rozliczania efektu ekologicznego została ustalona wraz z zagranicznymi partnerami. Od obliczeniowej emisji przed termomodernizacją (tzw. linia bazowa) odejmowana jest rzeczywista redukcja emisji CO2 po termomodernizacji budynku. Inwestycje zostały zrealizowane w sposób oszczędny, a ich efektem było zmniejszenie ilości zużywanej energii, co w konsekwencji obniżało także koszty eksploatacji budynków.

Do wydania w ramach programu GIS pozostało jeszcze 40 mln zł. Fundusze te są już zarezerwowane na realizację kolejnych inwestycji, wybranych w ramach VI naboru wniosków GIS Cz.1) "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

W latach 2010- 2014 Minister Środowiska zawarł 10 umów sprzedaży jednostek AAU na łączną kwotę 777,6 mln zł. Spośród powyższych umów, w ośmiu umowach kupujący wskazali, że środki pieniężne powinny wspierać inwestycje związane z zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej.

System Zielonych Inwestycji GIS wspiera także inwestycje w energooszczędne oświetlenie uliczne, niskoemisyjny transport miejski, biogazownie rolnicze, elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę oraz budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Przykładowe projekty termomodernizacyjne,  zrealizowane w ramach projektów GIS:

150512.narodowy.fundusz.600x

Magdalena Skłodowsk
Rzecznik prasowy NFOŚiGW

 
Udostępnij artykuł: