Polski Ład: ile kosztować będą zmiany podatkowe?

Gospodarka

Koszt zmian podatkowych "Polskiego Ładu" to 11 405 mln zł w 2022 r. i 82 928 mln zł do 2031 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.

Pieniądze leżące na formularzu z napisem podatki
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

Koszt zmian podatkowych "Polskiego Ładu" to 11 405 mln zł w 2022 r. i 82 928 mln zł do 2031 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.

Projekt został już skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Jak wynika z OSR, skutki zmian podatkowych dla budżetu państwa to 6 486 mln zł w roku przyszłym i 42 836 mln zł do roku 2031. Po stronie jednostek samorządu terytorialnego ubytek ma wynieść 11 922 mln zł w 2022 r. i 112 426 mln zł do roku 2031.

Czytaj także: Polski Ład: rząd przyjął projekt zmian podatkowych; zakłada podniesienie kwoty wolnej i 2. progu podatkowego, a co ze składką zdrowotną?

Beneficjentem planowanych zmian ma być natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), którego dochody ze względu na zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej mają zwiększyć się o 7 003 mln zł w roku przyszłym i o 72 334 mln zł do roku 2031.

Straty samorządów będą rekompensowane

"Straty samorządów będą rekompensowane i stabilizowane ustawą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z implementacją programu 'Polski Ład' w 2022 r. i w kolejnych latach poprzez m.in.: dodatkowe środki w kwocie 8 mld zł na realizację zadań własnych JST (wypłacone już w 2021 r.), subwencję rozwojową, rozwiązania gwarantujące JST przewidywalne dochody JST z tytułu PIT i CIT w danym roku budżetowym (w 12 równych ratach miesięcznych) oraz regułę dochodową, która zapewni samorządom długookresową stabilizację finansową" - czytamy w OSR.

Czytaj także: Polski Ład: rząd przyjął projekt dotyczący przekazania samorządom 8 mld zł subwencji w tym roku >>>

Rząd dokonał też oszacowania skutków dla sektora finansów publicznych reformy klina podatkowo-składkowego w cenach stałych z 2022 r. Skutki te mają wynieść łącznie minus 16 495 mln zł w roku przyszłym (w tym ubytek po stronie budżetu państwa wyniesie - jak wynika z OSR - 9 953 mln zł, a po stronie jednostek samorządu terytorialnego 13 545 mln zł, natomiast dochody NFZ mają wzrosnąć o 7 003 mln zł). Łącznie do 2031 roku skutki te mają wynieść minus 130 119 mln (ubytek dla budżetu to 77 346 mln zł, dla JST o 125 107 mln zł, wzrost wpływów do NFZ o 72 334 mln zł).

"Przychody oraz koszty uzyskania przychodu podatników opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według 19% stawki, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zostały skorygowane z uwzględnieniem prognozowanej dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi prognozowanej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanej waloryzacji emerytur pomiędzy 2018 r. i 2023 r." - czytamy w OSR.

Prognozę przychodów wykazywanych w zeznaniu podatkowym PIT-28 wykonano z wykorzystaniem dynamiki wzrostu średniego przychodu wynikającego z zeznań podatkowych PIT-28 złożonych za lata 2017-2019. Podatek opłacany w formie karty podatkowej w wariancie bazowym waloryzowano nominalną dynamiką wzrostu PKB, podano także.

Wykonano dodatkowe doszacowanie skutku dla SFP, które uwzględnia korektę o wzrost liczby emerytów i tzw. "13-stą emeryturę". Uwzględniono szacunkowy skutek wynikający z rezygnacji z podatku liniowego i powrót na opodatkowanie według skali podatkowej podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ze względu na wzrost progu opłacalności, powyżej którego korzystniejsze jest rozliczanie się korzystając z liniowej 19-proc. stawki podatku PIT. Uwzględniono również efekt fiskalny przejść między opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

Jakie zmiany podatkowe przewiduje Polski Ład?

Projektowane zmiany zakładają m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego na 120 tys. zł, oraz naliczania 9-proc. składki zdrowotnej liniowo od dochodu. Wysokość składki zdrowotnej od "liniowców" od 2022 r. wynosić ma 4,9%.

Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej ma wynieść 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia. U osób rozliczających się za pomocą karty podatkowej podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego, a minimalnego wynagrodzenia.

Projekt nowelizacji wprowadza tzw. ulgę na powrót. Jak wynika z OSR, jej koszt oszacowano na 5 394 mln zł do 2031 r. (w tym dla budżetu państwa to byłby koszt 2 690 mln zł, a dla JST 2 704 mln zł).

Zakłada też kilkanaście zmian dot. nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych oraz przedłużenie terminu rozliczania niektórych z nich oraz zniesienie limitu przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione ma zostać opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Planowane jest także wprowadzenie podatku od wielkich koncernów, ma dotyczyć dochodów i przychodów z działalności operacyjnej spółek kapitałowych, których udział dochodów w Wynosić ma 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: