Polski system finansowy jest stabilny? Najnowszy raport NBP

Gospodarka

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się, podał Narodowy Bank Polski w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018".

#NBP: pozytywne tendencje w krajowym otoczeniu gospodarczym, w tym wzrost płac, zatrudnienia i niskie bezrobocie, sprzyjają bezpiecznemu funkcjonowaniu banków i innych instytucji finansowych #banki #systemfinansowy @nbppl

“Pozytywne tendencje w krajowym otoczeniu gospodarczym, w tym wzrost płac, zatrudnienia i niskie bezrobocie, sprzyjają bezpiecznemu funkcjonowaniu banków i innych instytucji finansowych. Banki są niezmiennie najważniejszym sektorem z punktu widzenia stabilności całego systemu finansowego. Wynika to z ich roli w finansowaniu gospodarki realnej, skali działalności oraz kluczowej roli depozytów bankowych w lokowaniu oszczędności przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa” – czytamy w raporcie.

Wskaźniki dotyczące ryzyka kredytowego, płynności i wyposażenia w kapitał kształtują się korzystnie z punktu widzenia stabilności finansowej, podkreślił bank centralny.

Ustabilizowanie się w 2017 r. wyników finansowych banków

“Zatrzymane zyski są podstawowym źródłem wzrostu kapitałów w bankach, z tego względu ustabilizowanie się w 2017 r. wyników finansowych banków było zjawiskiem pozytywnym. Zyskowność banków mierzona wskaźnikami ROE i ROA jest jednak niższa niż w poprzednich latach, m.in. z powodu nowych wymogów regulacyjnych i obciążeń o charakterze fiskalnym. Perspektyw na poprawę zyskowności banków należy upatrywać w obserwowanym wzroście marży odsetkowej netto, świadczącym o dostosowaniu się banków do środowiska niskich stóp procentowych, jak również w dobrych perspektywach gospodarczych, przekładających się na terminową obsługę kredytów” – wskazał NBP.

W ocenie banku centralnego, akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem, a tempo wzrostu kredytów było nieznacznie niższe od nominalnego tempa wzrostu PKB.

“Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak również nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego. Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych ulega stabilnej redukcji o ponad 7% rocznie, co jest efektem systematycznych spłat przy braku udzielania nowych kredytów” – czytamy dalej.

Sytuacja niekredytowych instytucji finansowych – zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych – jest dobra i nie stwarza ryzyka dla ciągłości świadczenia przez nie usług finansowych, podano także.

Ryzykiem czynniki zewnętrzne

Ryzykiem dla scenariusza stabilności systemu finansowego są czynniki zewnętrzne tj. możliwość wystąpienia znacznych zaburzeń w gospodarce globalnej, w tym wśród głównych partnerów handlowych Polski.

“Taki scenariusz jest uwzględniony w testach warunków skrajnych (ang. stress-tests), których wyniki zaprezentowano w Raporcie. Przy założeniu bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego, banki komercyjne musiałyby zwiększyć swoje kapitały o 2,1 mld zł, aby wypełnić minimalne wymogi kapitałowe. Wyniki testów potwierdzają wysoką odporność systemu bankowego, ale jednocześnie wskazują na konieczność utrzymania obecnych wysokich buforów kapitałowych banków” – czytamy w raporcie.

Rekomendacje NBP

“Raport o stabilności systemu finansowego” zawiera także rekomendacje, których realizacja sprzyjałaby utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego. W ocenie NBP, wskazane byłyby następujące działania:

– restrukturyzacja walutowych kredytów mieszkaniowych na drodze dobrowolnych porozumień, zgodnie z rekomendacjami Komitetu Stabilności Finansowej z 13 stycznia 2017 r.,

– zwiększenie integracji sektora bankowości spółdzielczej i przebudowa jego modelu biznesowego, oraz szeroki udział banków spółdzielczych w Systemach Ochrony Instytucjonalnej (IPS),

– podjęcie przez banki spółdzielcze, które dotychczas nie przystąpiły do IPS, działań umożliwiających ich dalsze funkcjonowanie w obliczu wygasających umów zrzeszeń,

– kontynuacja restrukturyzacji sektora SKOK, przy minimalizacji kosztów publicznych,

– prowadzenie przez banki polityki kredytowej, uwzględniającej wymóg posiadania odpowiednich buforów dochodowych przez kredytobiorców zaciągających długoterminowe kredyty, z uwzględnieniem możliwości wzrostu stóp procentowych,

– prowadzenie ostrożnej polityki kredytowej banków w obszarze kredytów przeznaczonych na nieruchomości,

– zachowanie przez instytucje finansowe najwyższych standardów w relacjach z klientami w zakresie dystrybucji produktów inwestycyjnych, tak aby zapewnić dopasowanie oferowanych produktów do profilu klienta oraz pełne i jasne informowanie klienta o ryzyku związanym z inwestycją,

– wprowadzenie rozwiązań prawnych, ułatwiających bankom pozyskanie długoterminowego finansowania dłużnego spełniającego wymogi MREL.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: