Polskie firmy odporne na kryzys – wskaźnik BIG rośnie!

Raporty

W ciągu ostatnich 3 miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej nieznacznie wzrósł i wynosi obecnie 11,51 pkt. Firmy uodporniły się na negatywne informacje płynące z międzynarodowych rynków finansowych, potrafią zabezpieczyć swoje interesy i radzić sobie pomimo dużych wahań kursów walut i notowań giełdowych- wynika z XVI edycji Raportu BIG publikowanego przez BIG InfoMonitor S.A. W najnowszej edycji szczególne miejsce zostało poświęcone branży budowlanej. Jak się okazuje jest ona bardziej narażona na ryzyko nieterminowych płatności niż inne branże.

W XVI edycji publikowanego od czterech lat Raportu BIG doszło do nieznacznego podwyższenia głównego indeksu BIG. Kluczowy wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego miał wzrost spłacanych zaległych zobowiązań wśród klientów instytucjonalnych. Warto dodać, że istotna zmiana dotyczy również poziomu terminowo regulowanych należności – poprawę w tej kategorii zauważył każdy z badanych segmentów.

Na poprawę głównego wskaźnika bezpieczeństwa działalności gospodarczej wpływ miały opinie dostawców usług finansowych (wzrost o 1,19 pkt. z 8,19 pkt. do 9,38 pkt.) oraz usług masowych (wzrost o 2,91 pkt. – z 7,60 pkt. do 10,51 pkt.). Niestety w tym samym okresie negatywne opinie przeważyły wśród przedsiębiorców, zanotowano spadek o blisko 4,5 pkt 19,77 pkt. do 15,28 pkt

111109.big.400x

hildebrand.mariusz.01.133x„Mimo wahań w poszczególnych badanych sektorach ogólny wskaźnik pokazuje, że polskie firmy uodporniły się na zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych. Wartość Wskaźnika BIG utrzymuje się na podobnym poziomie. Niewątpliwie są to pozytywne sygnały. Pokazują, że firmy potrafią radzić sobie w trudnych czasach. Z naszej perspektywy istotne jest również to, że obserwujemy stały wzrost korzystania z narzędzi pozwalających weryfikować wiarygodność finansową kontrahentów oferowanych w ramach systemu wymiany informacji gospodarczych. Starając się wyjść naprzeciw tym tendencją również rozwijamy swoje produkty umożliwiające szybkie sprawdzenie potencjalnych partnerów biznesowych.” – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Specjalne miejsce w XVI edycji raportu BIG autorzy poświecili sektorowi usług budowlanych. Blisko 45% badanych z branży budowlanej ocenia, że obecne wahania na rynkach finansowych będą miały istotne odzwierciedlenie w ich biznesie, stanowiąc poważny problem dla całego segmentu usług budowlanych. Widać więc, że ta grupa pokazuje pewne obawy związane z sygnałami z otoczenia. Niestety aż 90% respondentów jest zdania, że prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze budowlanym jest znacząco utrudnione ze względu na zatory płatnicze, z czego aż 60% ocenia, że jest to jeden z głównych czynników stanowiących poważną przeszkodę w prowadzeniu ich działalności. Ta bolączka jest więc znacznie bardziej dotkliwa wśród budowlańców niż dostawców usług finansowych, usług masowych czy przedsiębiorców. Co więcej badani spoza sektora budowlanego również wskazują nieterminowe płatności jako jedną z głównych przeszkód we współpracy.

Równie niepokojące dane dotyczą średniej długości przeterminowanych zobowiązań. Wśród badanych zaledwie 9% nie doświadczyło takiego problemu. A blisko połowa (49%) ocenia je na co najmniej 30 dni.

ledworowski.marcin.01.133x„Niepokojące jest szczególnie to, że tak negatywna ocena terminowości w branży budowlanej nie wpłynęła na częstszą weryfikację wiarygodności finansowej przed rozpoczęciem współpracy. Tylko 33% badanych firm zawsze dokonuje takich analiz. Przodują oczywiście finansiści, ale i w ich przypadku wynik też jest niski – 51%. Patrząc przez pryzmat konsekwencji jakie niesie za sobą nieterminowość firm z branży budowlanej należy, naszym zdaniem, szczególnie podkreślać konieczność sprawdzania wiarygodności finansowej partnerów biznesowych przed podjęciem ostatecznej decyzji o współpracy.” – dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Tak duża liczba niesolidnych partnerów i opóźnień w regulowaniu zobowiązań stawia całą branże w negatywnym świetle. Jednakże pojawia się coraz więcej narzędzi, dzięki którym firmy mogą udokumentować swoją rzetelność. Przykładem mogą być certyfikaty potwierdzające wiarygodność finansową. Zdaniem ponad jednej trzeciej (37%) respondentów posiadanie przez kontrahenta certyfikatu zaświadczającego o jego wiarygodności finansowej jest często kluczowym czynnikiem wpływającym na ostateczny wybór partnera biznesowego.

Pełna wersja Raportu BIG jest dostępna na stronie www.cigi.pl w dziale Raporty

Udostępnij artykuł: