Ponad 30 mln rachunków z dostępem przez internet

Tylko u nas

Po III kwartale bieżącego roku liczba rachunków umożliwiających klientom korzystanie z bankowości przez internet przekroczyła poziom 30 mln. W ciągu trzech miesięcy zaobserwowano wyjątkowo wysoki wzrost w tym segmencie, który wyniósł blisko 8,4%, a w ujęciu rocznym aż 24,3%. Istotnie wzrosła także liczba aktywnych klientów indywidualnych. W segmencie MSP, zgodnie z przewidywaniami, po niewielkim spadku liczby rachunków w II kwartale ponownie obserwujemy wzrost, choć aktywność klientów nieznacznie zmalała.

Po III kwartale bieżącego roku liczba rachunków umożliwiających klientom korzystanie z bankowości przez internet przekroczyła poziom 30 mln. W ciągu trzech miesięcy zaobserwowano wyjątkowo wysoki wzrost w tym segmencie, który wyniósł blisko 8,4%, a w ujęciu rocznym aż 24,3%. Istotnie wzrosła także liczba aktywnych klientów indywidualnych. W segmencie MSP, zgodnie z przewidywaniami, po niewielkim spadku liczby rachunków w II kwartale ponownie obserwujemy wzrost, choć aktywność klientów nieznacznie zmalała.

Na koniec września bieżącego roku liczba umów klientów indywidualnych, umożliwiających dostęp do usług bankowych przez internet przekroczyła psychologiczną barierę 30 mln. sztuk. Wartym odnotowania jest bardzo wysoki przyrost rachunków w ciągu 3 miesięcy III kwartału na poziomie 8,34%. Oznacza to, że w omawianym okresie przybyło 2,3 mln umów bankowości internetowej. W ujęciu rocznym  natomiast liczba umów klientów indywidualnych wzrosła o niemal jedną czwartą (24,3%) - blisko 6 mln.

pietraszkiewicz.krzysztof.09.131x178Gromadzone przez ZBP dane w zakresie bankowości internetowej pokazują niesłabnącą dynamikę w zakresie wzrostu nowych umów bankowości internetowej. Rozwój infrastruktury bankowej i postępująca cyfryzacja społeczeńśtwa pozwalają sądzić, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze w nieodległej przyszłości. Trzeba jednak zauważyć, że stopniowo dochodzi do coraz wyższego wysycenia tego segmentu rynku. Według danych NPB, na koniec czerwca liczba wszystkich rachunków klientów indywidualnych wyniosła 38 mln., a w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. zaobserwowano nawet zmniejszenie ich liczby. To Klienci podejmują ostateczne decyzje o posiadaniu jednego lub więcej rachunku bankowego - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

W sferze aktywności kleintów indywidualnych, którzy w ciągu miesiąca dokonują przynajmniej jednej operacji na danym rachunku przez internet, w III kwartale także można było zaobserwować wzrost. Liczba klientów aktywnych wyniosła 14,64 mln., ponad 550 tys. (3,96%) więcej niż w kwartale poprzednim. W ujęciu rocznym natomiast całkowity przyrost aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej wyniósł ponad 2 mln (16,07%). Tym samym, dystans między możliwością korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, a faktycznym jej użytkowaniem nieznacznie się zwiększył.

Należy oczekiwać, że o ile warunki rynkowe korzystania z usług bankowych nie ulegną istotnym zmianom, popularność bankowości internetowej i mobilnej będzie rosła. Według zrealizowanych we wrześniu tego roku badań dla Fundacji Kronenberga, klienci posiadający konto bankowe najczęściej  zarządzają nim właśnie przez internet - tak deklaruje 46% badanych, wobec 40%, którzy składają wizytę w oddziale. 7% twierdzi natomiast, że najczęstszym sposobem zarządzania finansami jest bankowość mobilna. Ponad połowa (52%) osób posiadających konto w banku deklaruje  zaufanie do bankowości internetowej i uważa ją za bezpieczną formę zarządzania finansami. Odsetek ten istotnie wzrasta w przypadku klientów lepiej wykoształconych i dysponoujących wyższymi dochodami - mówi Paweł Widawski, dyrektor zespołu ds. systemów płatniczych i bankowości elektronicznej w ZBP.

W segmencie MSP, po zaobserwowanym w II kwartale zmniejszeniu liczby umów bankowości internetowej, na koniec września ponownie odnotowano wzrost. Liczba wszystkich umów wyniosła 2,17 mln, o 20 tys. (1%) więcej w ujęciu kwartalnym i 120 tys. (6%) w ujęciu rocznym, w stosunku do III kwartału 2014 r. W zakresie liczby klientów aktywnych w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw odnotowano natomiast nieznaczny spadek. Liczba ta zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego kwartału z 1,296 mln. do 1,287 mln (-0,7%).

Dane zebrane w III w zakresie płatności bezgotówkowych pokazują kontynuację obserwowanego od początku roku wzrostowego trendu w zakresie łącznej wartości transakcji. Użytkownicy bankowości internetowej dokonywali średnio 5 transakcji miesięcznie, o 1 mniej niż kwartałach poprzednich, jednak większa liczba aktywnych klientów wpłynęła pozytywnie na całkowity wolumen transakcji. Obserwacja ta znajduje odzwierciedlenie w danych KIR, zgodnie z którymi łączna wartość obrotów w Systemie Elixir® wyniosła 1,066 bln. zł przy niższej niż w poprzednim kwartale liczbie transakcji, wynoszącej 408,7 mln. sztuk. Oznacza to, że przeciętnie w III kwartale dokonywaliśmy operacji o wyższej wartości. Stabilne wzrosty w zakresie liczby i wartości transakcji odnotowano w sferze operacji w euro oraz w segmencie przelewów natychmiastowych obsługiwanych w systemie Express Elixir, który w dalszym ciągu charakteryzuje się stosunkowo wysoką dynamiką wzrostową i w III kwartale bieżącego roku rozliczył transakcje o wartości ponad 1,7 mld zł, o 53% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Prezentacja do pobrania.

Monitor Bankowy.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: