Ponad 300 przedsiębiorstw społecznych rozwija się dzięki preferencyjnym pożyczkom

Bankowość

Już 311 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z preferencyjnych pożyczek na rozwój w ramach projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Już 311 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z preferencyjnych pożyczek na rozwój w ramach projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

18 listopada 2015 r. w siedzibie resortu pracy podsumowano doświadczenia z realizacji przez BGK projektu systemowego pn. "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej".

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortu rozwoju, pracy, środowisk polskiej ekonomii społecznej oraz BGK.

Jest to pierwszy projekt finansowania zwrotnego podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Polsce. Środki w wysokości ponad 25 mln zł, z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zostały przekazane do zarządzania przez BGK w ramach Działania 1.4 PO Kapitał Ludzki. Do końca maja br. cała ta kwota została już wydatkowana na preferencyjne pożyczki dla  przedsiębiorstw społecznych, a dzięki środkom ze spłat tych pożyczek, wsparcie finansowe jest nadal oferowane.

Operatorem środków projektu jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE), wyłonione przez BGK do pełnienia roli pośrednika finansowego, który nie tylko udziela PES pożyczek, ale też pomaga im w efektywnym zagospodarowaniu tych środków, świadcząc usługi doradztwa. Tegoroczną ogólnopolską konferencję poświęconą projektowi realizowanemu przez BGK otworzył Radosław Stępień - Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK, podkreślając rolę i misję Banku w zakresie wspierania długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym poprzez angażowanie się w projekty na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

"Wdrażany przez nas, we współpracy z TISE, projekt jest niezwykle ważny i potrzebny. Efekty realizacji pilotażu mówią same za siebie, to solidny fundament dla stworzenia docelowego mechanizmu finansowania ekonomii społecznej w nowym rozdaniu środków" - powiedział Radosław Stępień - wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa Zarządu BGK.

W pierwszej części głos zabrał także Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który przedstawił założenia wsparcia dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie 2014-2020. Kontekst programowy wsparcia oraz perspektywy rozwoju PES w Polsce zaprezentował przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucji Pośredniczącej.

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz - dyrektor zarządzająca w BGK, kierująca pionem funduszy europejskich, dokonała podsumowania dotychczasowej realizacji pilotażu pożyczek dla PES.

"Przewidywaliśmy, że w ramach projektu z pożyczek skorzysta 250 przedsiębiorstw, a tymczasem, dzięki włączeniu do obrotu środków pochodzących ze spłat udzielanych pożyczek, więcej przedsiębiorców mogło z nich skorzystać. Dzięki temu pożyczki nadal są udzielane i kolejne podmioty mogą uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojego przedsiębiorstwa. To jedyny taki instrument w kraju." - mówi Patrycja Wolińska-Bartkiewicz - dyrektor zarządzająca BGK.

Joanna Wardzińska, wiceprezes Zarządu TISE i jednocześnie reprezentująca pośrednika finansowego przedstawiła wyniki doświadczeń z bezpośredniej współpracy z TISE i ocenę projektu z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, na przykładzie finansowanych podmiotów.

"Projekt pilotażowy" był realnym wsparciem dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych, a pożyczka wpłynęła na większy zakres ich działania. Już w rok po zaciągnięciu pożyczki większość pożyczkobiorców zanotowała wzrost przychodów, a znacząca większość odczuwa zdolność do pozyskiwania nowych partnerów biznesowych."- mówi Joanna Wardzińska - wiceprezes TISE SA.

Z atrakcyjnego wsparcia oferowanego w ramach programu PES korzystają od ponad dwóch lat. Dla wielu z nich preferencyjna pożyczka stanowi jedyną możliwość pozyskania środków na rozwój prowadzonej działalności. - "Trzy preferencyjne pożyczki na łączną kwotę 300 tys. zł pozyskane w ramach projektu, pozwoliły rozwinąć prowadzoną przez nas działalności gospodarczą. Dzięki realizacji przedsięwzięć sfinansowanych z wykorzystaniem pożyczek, utworzyliśmy 7 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych" - mówi Laurynas Vaičiūnas, Prezes przedsiębiorstwa społecznego "Zamek Wojnowice Sp. z o.o.". Najwięcej pożyczkobiorców odnotowaliśmy wśród spółdzielni socjalnych oraz prowadzących działalność gospodarczą fundacji i stowarzyszeń. Wśród dotychczasowych pożyczkobiorców zdecydowaną większość stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób.

Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny na przykładach przedsięwzięć zrealizowanych ze środków projektu. Uczestniczyli w nim eksperci i praktycy w dziedzinie ekonomii społecznej, którzy rozmawiali na temat zalet i wad rozwiązań zastosowanych w pilotażu oraz oczekiwań na przyszłość. BGK reprezentowała w panelu Anna Gajewska - dyrektor Departamentu Programów Europejskich, który jest odpowiedzialny za finansowanie ekonomii społecznej w ramach programu pilotażowego.

W konferencji uczestniczyło blisko 120 podmiotów związanych z sektorem ekonomii społecznej. Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele potencjalnych pożyczkobiorców, tj. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje oraz spółki z o.o. działające w formule non for profit. Licznie przybyli przedstawiciele instytucji i organizacji na co dzień zajmujących się wsparciem ekonomii społecznej w Polsce oraz zrzeszające PES, jak również przedstawiciele administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i gminnego. Wśród uczestników konferencji były również uczelnie wyższe, m.in. SGH, SGGW i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Możliwościom finansowania PES przysłuchiwali się także przedstawiciele banków komercyjnych i instytucji finansowych, w tym Bank Pekao SA, Crédit Coopératif oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. W konferencji uczestniczył także przedstawiciel Związku Banków Polskich oraz przedstawiciele publicznych i prywatnych instytucji rynku pracy.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: